Sat Sulat Ud
Santiago
1
Kan dikayu’n losana manuttuwa kan Kristu un nan-asiwaḻak sinat nadumaduma’n ili:
Sakon si Santiago un manselselbi kan Apudyus padana pay kan Apu Jesu Kristu. Kumusta kayu.
Pammati Kan Silib
Susunud, ibilang yu un gapun di taḻona manlagsakan yu nu dumatong dan nadumaduma’n ligata mamadas kan dikayu. Ta tigammu yu un sanat mapadasan nat pammati yu mambanag un mapabakod nat kinaattom yu. Masapula taḻona nabakod nat kinaattom yu daḻapnu maid mapabaḻawan kan mangkulangan yu.
Nu awad osa kan dikayu ud makasapul si silib, masapula iluwaḻu na kan Apudyus kad maitdan. Ta si Apudyus nalaay ot naanggoma mangitod si silib sidan mangkodaw kan siya. Yoong nu manluwaḻu kayu, masapula tuttuwaon yu’n itdona dit inluwaḻu yu kan adi kayu manduwaduwa. Ta sanat tagun manduwaduwa maipada si paḻuung sidin baybay un itaptappiyak di bayogbog. 7-8 Sanata tagu un manduwaduwa un bokona iyossaan na nat somsomok na, adina nanam-on un awad itdon Apudyus kan siya.
Sadan Baknang Kan Kapus
Dikayu’n nadoba’t saad un manuttuwa manlagsak kayu ta nangatu kayu utdin man-iilan Apudyus. 10 Ot dikayu’n nabaknanga manuttuwa manlagsak kayu nu maipadoba kayu maipagapu’t manuttuwaan yu. Ta sadan baknang padan din sabong di bollat un adina mandonoy. 11 Ta nu sumigab din init maḻpak dit muḻa pati utdit sabong na ot maid dit buya na. Ot siya’d padan makwaan dit nabaknang ta matoy payon utdin mangkokwaana utdan inaḻgawa talibasu na.
Padpadas Kan Sugsug
12 Nagasat nat tagun naanusa mangattom sidan losana mapaligatana. Ta nu maattomana dida, magun-ud na dit gun-guna un mataguwan un maid kigad na un insapatan Apudyus un itdona sidan losana mamippiya kan siya. 13 Nu masugsugan nat osa’n tagu Adina kanan un si Apudyus ud nanugsug kan siya ta bokona masugsugan un mangwa’t laweng si Apudyus kan bokon paya mansugsug. 14 Masugsugan nat osa’n tagu nu paawis kan pailuyus sidan lawenga piyaon di long-ag na un koon. 15 Nu tumubu kan lumamut nat lawenga somsomok sit osa’n tagu, mambunga si basuḻ. Ot nu dumakodakol nat basuḻon mambanag si matoyana maisinaan kan Apudyus si inggaingga.
16 Potpotgoka susunud, adi kayu paal-allilaw. 17 Ta losana nabaḻu kan kustukustu un ligalu manligwat da kan Apudyus un Ama’d langit un namaloswa utdan mangtod si silaw. Yoong bokona mambalbaliw si Apudyus un kamat din mansinsinnukatan dan padda kan labi. 18 Kanaknakoman Apudyus un initdan ditaku’t bagun mataguwan utdit nanuttuwaan taku’t dit katuttuwaan un ugud na daḻapnu ditaku dan kapotogan sidan losana pinaloswa na.
Sat Mandongol Kan Mangwa
19 Potpotgoka susunud, tigammuwon yu tu. Masapula alistu kayu’n dumngoḻ. Adi kayu mandaldaḻusudus un mambagbaga kan adi kayu naḻasu’n makaungot. 20 Ta san ungot bokona mangtod si nalintoga mantatagu un kama’t din piyaon Apudyus. 21 Siya’d gapuna un igongda yuwon dan losana gabbain un ugali yu kan nadadaga koko-on yu. Masapula mampakumbaba kayu ot awaton yu din ugud Apudyus un immula na utnat pusu yu. Ta siya’d mangtod si mataguwan yu si inggaingga.
22 Yoong masapula koon yu dan imbagan Apudyus sit ugud na un koon yu. Bokona dodongḻon yu ullawa. Ta nu dongḻon yu ullawa un adi yu koon al-allilawon yu nat long-ag yu pay lawan. 23 Ta sat tagun dumngoḻ sit tudtudun Apudyus yoong Adina koon dit dingngoḻ na, maipada si osa’n tagun manguspeku. 24 Nailana dit muging na yoong tengyana man dit uspeku naliuwanaon dit ilan dit muging na. 25 Yoong san tagun mangipasnoka mangadaadaḻ kan mangwa’t dan maid kulang na un ugud Apudyus un mangwaya kan ditaku, bindisyunan Apudyus sidan losana koona. Ta bokona lawa’n donglona asina liuwan nu adi iyaangos na un koon dan losana maadal na.
26 Sat tagun mangipagalup un relihiyoso yoong Adina maattoman nat sangi na, al-allilawona nat long-ag na ot maid selbin dit kinarelihiyoso na. 27 Ta san tuttuwa un relihiyoso un maid mapabalawana utdin man-iilan Apudyus un Ama, san tagun mangayyuwan sidan unila kan bilug sidan mapaligatan da kan manliglig sidan losana kinadadag situn lubung.