Sat Sulat Ud
Judas
1
Kan dikayu un buḻuna manuttuwa un inayagan Apudyus un Ama un tagu na un pipiyaona kan aandogana inggana’t man-ulin si Jesu Kristu:
Sakon si Judas un mansulat kan dikayu. Osaaka babbaun Jesu Kristu kan sunud ud Santiago. Iluwaḻuk ta kanayuna ipooy Apudyus kan dikayu dit amoda asi, kinakapkapiya, kan mampipiya.
Sat Maukuman Dan Mantudtudu’t Bokona Tuttuwa
Potgoka susunud, taḻona adiyak mauwayan un mansulat kan dikayu maipanggop sit mataguwan taku kan Kristu. Yoong mailak un sat masapula ibagak kan dikayu’t tun satun, ipopoos yu ud kabooḻan yu un mangisikad sinat pammati un intod Apudyus kan ditaku’n tagu na. Ta awad da’d tagu’n naid si apudyus un naid kapuut yu utdit naidogaan da kan dikayu. Ot balbaliwan da dit katuttuwaana maipanggop sit kinaasin Apudyus. Ta itudtudu da un ulay nu koon di osan manuttuwa dan pipiyaon di long-ag koon adin Apudyus dusaon ta amod dit mangkakaasi na. Adida pay tuttuwaon si Jesu Kristu un siya’l lawa’d Apu taku. Utdit aw-awe, naipatigammuwon sit ugud Apudyus dit maipanggop sit dusan datuwa tagu.
Titiggammu yuwon dit maipanggop sit nan-iilaksun Apudyus sidat Judio ud Egipto yoong ipagasmok ku kampay kan dikayu un ulay nu inlaksun na dida dinusa na kampay dida’n dit adi nanuttuwa ta pinatoy na dida. Padana paya nadusa dadit anghel un naneyan sidit lobbonga saad da kan igaw da ta imbalud Apudyus dida’t dit nakoḻokoḻopa igaw un nakinawadan da si inggaingga un manguuway sit aḻ-aḻgawa mangukuman Apudyus. Ot padan pay dat tagu’t din Sodoma kan Gomora kan sadat nangkalliwosa ili. Amod dat basuḻ da ta nandidinnagdagas da. Ulay dat natang-ila laḻaki pay lawan man-aaduḻ da ot singgob Apudyus dida. Satu un pasamak, siyad mangil-an taku un dusaon Apudyus dan gumabasuḻ utdin apuya adi maksop si inggaingga.
Yoong ulay nu tigammun dat matuli’n mistulu dadiya pasamak, siya payon kokkoon da. Kama dat man-in-inop un sosomkon da dit lawenga somsomok un makabasuḻan da pay lawan. Adida pinagan-anu dit man-iiyapun dat nangatngatu nu dida kan insultuwon da dan nadayawa anghel sidin langit. Yoong si Miguel un pangat dan anghel bokona kingwa na din kama’t di. Ta utdit nansubogan da kan Satanas nu sin dit mangaḻa’t dit ladag Moses, Adina un pulus ininsultun inukum si Satanas, nu adi kinnana na ullawa un, “Igimau dika okyan kan Apudyus.” 10 Yoong sadatu un tagun naid si apudyus, man-ugud da’t lawenga maisuganggang sidan banaga adi da maawatan. Koon dal lawa dan piyaon dan koon un kama dat ayam un maid si somsomok. Sadatu un kokkoon da ud maigapuwan dit madusaan da. 11 Kaasi da pay ta makapang-ila da kan Cain. Maipada pay dit basuḻ da utdit basuḻ Balaam ta naagum da si pilak un siyad maigapuwan dit mangwaan dat laweng. Pada da si Kora un suganggangon da dan awad kalintoganan mangiyapu. Ot gapu’t tuwa kokkoon da, madusa da pay un padan Kora. 12 Laweng din maidogaan da kan dikayu din maamungan yun mangkakakan sinat simbaan yu ta maid bain da kan Apudyus kan maid bain da kan dikayu un ipopoos dal lawan mangan un adi da somsomkon dan udum. Maid selbi da ot maipada dat din bunot un itautauda lawan din bayogbog, yoong maid idatong nat udan. Maipada dat kayu un naibilanga natoy gaputa adi mamunga ulay nu bubungngaan di kayu. Maipada da pay si kayu un nabagut un nailausa natoy. 13 Maiyalig dat gaoogyata paḻuung sin baybay un kama’t din uḻab sin labaw din danum dit gabbainana kokkoon da. Kama dat bituwona man-alliallis ot insaganan Apudyus dit amoda koḻop un inggawan da si inggaingga.
14 Sadatu un tagu dat sosomkon Enoc sit nangipadtuwana maipanggop kan dida. Maikapitu si Enoc un kaganakan Adan ot impadtu na un kanana’n, “Ilan yu ta dumatong si Apu taku un maibuḻun sidan linibulibun anghel na 15 daḻapnu ukumona dan losana tagu, kad, dusaona dan tagun maid si Apudyus gapu’t dat lawenga kingkingwa da kan sadat namabbainan da kan Apudyus.”
16 Mampangonot kan mampaam-ammuyu da’l lawa datuwa tagu ot koon da dan lawenga piyaon dan koon. Ipasdayaw da dat long-ag da kan man-iyoon da’l lawa ta piga pay nu magun-ud da dan piyaon da.
Bagbaga Un Mangisuḻu
17 Napotoga susunud, gagasmokon yu dadin imbagbagan dan apostoles ud Apu taku’n Jesu Kristu. 18 Kinnanan da kan dikayu un, “Nu dumatong dit udidin di aḻ-aḻgaw, awad da’d tagu un manliwliw-an dikayu. San lawenga pipiyaon di long-aga lawa dan kokkoon da.” 19 Dida ud manggapuwan di mansisinaan yu. Sad piyaon dal lawa dat koon da ta maid si Ispiritu Santu kan dida. 20 Yoong nu dikayu’n potgoka susunud, pabilogon yu nat pammati yu kan Apudyus. Nu manluwaḻu kayu, kodawon yu dit tuḻung ud Ispiritu Santu. 21 Itultuluy yun lak-amon dit mampipiyan Apudyus utnat manguuwayan yu utdit mangitdan Apu taku’n Jesu Kristu utdit mataguwan yu si inggaingga maipagapu’t kaasi na. 22 Awison yu dat manduwaduwa un manuttuwa. 23 Saḻakan yu dat udum ot kama nu tinagu yu didaon sidin apuy sin impiyelnu. Kaasiyan yu dan gumabasul yoong am-ammaan yun taḻon. Lawengon yu dan basul da ta kamat isaw un makmansa.
Maudi Un Luwaḻun Judas
24 Madaydayaw si Apudyus. Siya’l lawad makabooḻa mangandog kan ditaku daḻapnu adi taku mambasuḻ. Siya’l lawad mabalina mangaan sit basuḻ taku ot dumatong kad, amo nalagsak taku ta nadaḻus taku’t din atubang na. 25 Siya’l lawa’d Apudyus taku un managu kan ditaku maipagapu’t dit kingwan Jesu Kristu un Apu. On, madaydayaw si Apudyus taku’n kangattuwan kan mannakabalin. Siya’l lawad awad si kalobbongan un mangiyapu manipud sit daan payyan tun lubung napaloswa, sinsatun kan inggainggana. Amen.