Sat Sulat Ud Pablo Utdat
iFilipos
1
Sat Luglugin Ditu’n Sulat
Kan dikayu’n losana tagun Apudyus un inggaw sinat Filipos, dikayu’n naiyossaan kan Jesu Kristu pati utdan mangipangpangat kan dikayu kan sadan tumuḻtuḻung kan dida:
Dikami da Pablo kan Timoteo un manselselbi kan Jesu Kristu un nanligwatan dituwa sulat. Iluwaḻuk ta kaasiyan dikayu kan Apudyus un Ama taku kan si Apu Jesu Kristu kan ipooy da un kapkapiya kayu.
Iluwaḻuwan Pablo Dat Manuttuwa Un iFilipos
Kada magasmok ku dikayu kanayuna manyamanak kan Apudyus kan taḻona malagsakanak nu iluwaḻuwak dikayu. Onta manipud sit nanuttuwaan yu inggana’t tun satun tuḻtuḻungan yu ud sakon situn talibasuk un mangipatigammu uttun Nabaḻu’n Damag. Ot maid duwaduwaka si Apudyus un nangilugi’n mangkokwa utnat mataguwan yu itultuluy na inggana’t magangput na nu dumatong dit aḻgawa mangulinan ud Jesu Kristu. Kalobbongaka kama’t tu tun mangisomsomkak kan dikayu gaputa napotog kayu kan sakon. Ta tumuḻtuḻung kayu uttun ingkaasin Apudyus un talibasuk, ulay situn nabaḻudak kan ulay pay sidit nawayaaka mangisikad kan mangipanoknok sidin Nabaḻu’n Damag. Tigammun Apudyus un tuttuwa tun ibagak un taḻona mailiwak kan dikayu ta amod tun mampipiyak kan dikayu un padan dit mampipiyan Kristu kan dikayu.
Ilulluwaḻuk kan Apudyus ta paam-amodona nat mampipiya yu un buyugan di kustu un tigammu kan kustu un man-uusig 10 daḻapnu mabalin yu un mapili din gattoka kapiyaana makwa kan daḻapnu nadaḻus kan maida taḻon mapabaḻawan yu nu dumatong din aḻgawa dumakngan Kristu. 11 On, iluwaḻuk daḻapnu utdit tuḻung Jesu Kristu kankanayun un nalintog nat mantatagu yu daḻapnu idayaw dan tagu si Apudyus.
Sat Mataguwan Kan Jesu Kristu
12 Susunud ku, piyaoka matigammuwan yu un satu un napasamak kan sakon bokona tummaktak nu adi tummuḻungot sin maisaknapan din ugud Apudyus. 13 Ta nambanaga natigammuwan dan losana suldadu un mambabantay sin boḻoy ali kan losan dan tagu’t tu un san gapun tun nabaḻudak san manuttuwaak kan Jesu Kristu. 14 Ot gapu’t tun mababaḻḻudak, kaaduwan sidan susunuda manuttuwa dan amo tummaḻgod din manuttuwaan da kan Apu Jesus ot sad koon da pay un tumuḻotuḻoda mangiwalagawag sin ugud Apudyus un maid kumimutan da.
15 Tuttuwa’n annat da ud uduma man-iwalagawag sit maipanggop kan Jesu Kristu gaputa maapos da kan piyaon da nu dida’d mabigbig. Yoong annat da pay udum un mangiwalagawag un gattoka nadaḻus dit panggop da. 16 Iwalagawag da dit maipanggop kan Jesus gapu’t dit mampipiya da kan sakon ta tigammu da un dinutukanak kan Apudyus un mangisikad sidit Nabaḻu’n Damag. 17 Yoong sadan udum, sabali din panggop da un mangiwalagawag sit maipanggop kan Jesu Kristu ta gamgaman da ullawa dit maidayawan da ot iyabbot da un madogaan tun ligat ku uttun babaḻḻudan sidiya koon da.
18 Yoong adi bali, nalagsakakot situ’n napasamak ta sad napotog kan sakon, maiwalagawag din maipanggop kan Jesu Kristu, napiya man onnu laweng din panggop da. Tuttuwa’n itultuluy ku kampay un manlagsak 19 ta tigammuk un mawayawayaanak gapu’t dan luwaḻu yu kan gapu’t tuḻung Ispiritun Jesu Kristu. 20 San taḻona piyaok kan nanam-ok maid pulus manliwayak sidan loblobbongok un koon nu adi kankanayun un nabos-oḻak un kama’t dit siguda kokkook. Taḻon okyanot situn satun daḻapnu maipagapu kan sakon maidaydayaw si Jesu Kristu, matattaguwak man onnu matoyak. 21 Ta kan sakona osa, matattaguwak daḻapnu manselbiyak kan Jesu Kristu yoong nu matoyak ibilang ku un gun-guna ta umoyak kan siya. 22 Yoong nu ad-adu dan napopotoga makwak un maipooy kan Jesu Kristu nu matattaguwak, maid tigammuk nu ngadan din piliyok, mataguwak onnu matoyak. 23 Adik tigammu din piliyok sidatu’n duwa. Taḻona piyaok un sumina uttuwa lubung daḻapnu umoyakon makaigaw kan Jesu Kristu. Siyatu’d amo napiya kan sakon, 24 yoong tigammuk un masapula adiyak yan matoy daḻapnu tuḻungak dikayu. 25 Maid duwaduwak situ, isunga tigammuk un mataguwak payyan ot inggawak kan dikayu’n losan daḻapnu tuḻungak dikayu un gumilbilog kan lumaglagsak sinat manuttuwaan yu. 26 Inggawak yan daḻapnu makaoyak umana mangila kan dikayu ot maam-amod nat mangidayawan yu kan Jesu Kristu gapu kan sakon.
27 Yoong singngadan na man din mapasamak, masapula maibagay nat mantatagu yu utdin Nabaḻu’n Damag un maipanggop kan Jesu Kristu daḻapnu awadak man onnu maidak un umoy mangila kan dikayu dongḻok un gasissiya’n nabakod nat pammati yu. Sapay okyan ta ossaan dan panggop kan somsomok yu un mangisikad sidin pammati yu un naibasal sit katuttuwaana maipanggop kan Jesus. 28 Dongḻok pay okyan un adi kayu’n taḻon umogyat sidanat gumusuḻ kan dikayu. Masapula natuḻod kayu, ta siya’d mangil-an da un madusa da nu dumatong din timpu yoong taguwon dikayu kan Apudyus. 29 Ta intod Apudyus kan dikayu dit gundaway un bokona lawa’n manuttuwa kan Jesu Kristu nu adi mapaligat pay maipagapu’t dit manuttuwaan yu kan siya. 30 Sagapaḻon yu pay dan ligat un padan dat sinagapaḻ ku un naila yu kan sadatu’n madama un mapaligatak un naipadamag kan dikayu.