Sat Sulat Pablo Utdat
iRoma
1
Sat Laplapun Ditu’n Sulat
Sakon si Pablo un osa’n manselselbi kan Jesu Kristu. Piniliyak kan Apudyus un mambalina apostoles kan dinutukana’n umoy mangiwalagawag sit Nabaḻu’n Damaga nanligwat kan siya.
Insapatan Apudyus sidit aw-awe tu un Nabaḻu’n Damag un paingkanglit na utdat propeta na utdin nasantuwana ugud na. Satuwa Nabaḻu’n Damag, maipanggop sit Anak na un si Jesu Kristu un Apu taku. Ot si Jesu Kristu nu maipanggop sit katataguna, naiyanaka kaganakan ali David. Yoong nu maipanggop sit kinaapudyus na, napanoknokan un siya’d mannakabalina Anak Apudyus, ta ummungaḻa natoy maipagapu’t dit pannakabalin dit Ispiritu Santu. Maipagapu kan Kristu, kinaasiyanak kan Apudyus ot pinambalinak un apostoles un manselbi kan Kristu daḻapnu awisok dat losana tagu un manuttuwa kan mantungpal. Ot dikayu’n iRoma, maidagamung kayu utdan inayagan Apudyus un mambalina tagun Jesu Kristu.
Siya’d gapuna’n mansulatak kan dikayu’n iRoma un potpotgon Apudyus kan pinili na un mambalin si tagu na.
Iluwaḻuk ta si Apudyus un Ama taku kan si Jesu Kristu un Apu taku, kaasiyan dikayu kan ipooy da un kapkapiya kayu.
Piyaon Pablo Un Umoy Sin Roma
San umuna’n piyaoka ibaga, manyamanak kan Apudyus ot ipadaḻan ku kan Jesu Kristu tun manyayaman ku gapu kan dikayu’l losan gaputa mandindinamag nat mantututtuwa yu kan Jesu Kristu utdan adayu’n ili. Si Apudyus un manselselbiyak situn losana kabooḻak un mangiwalagawag sit maipanggop sit Anak na, tigammu na un kanayuna iluwaḻuwak dikayu nu manluwaḻuwak. 10 Nabayagona ilulluwaḻuk un nu piyaona, ipalubus na ta umoyak gumiling kan dikayu. 11 Ta taḻona piyaoka ilan dikayu daḻapnu makaibingayak sidan naispirituwana bindisyun kan dikayu un gumilogan nat pammati yu. 12 San piyaoka ugudon, mampipinnabilog taku’t pammati, mapabilog tun pammatik gapu’t nat pammati yu kan mapabilog pay nat pammati yu gapu’t tun pammatik.
13 Susunud ku un manuttuwa, piyaoka ipatigammu kan dikayu’n namimpiga’n piyaoka umoy ilan dikayu, yoong inggana’t tun satun awad manlapḻappod kan sakon. Piyaok awisona manuttuwa dan udum kan dikayu un padan dit kingwak sidat udum un bokona Judio utdan uduma ili. 14 Ta awad loblobbongok sidan losana tagu: inggaw da man sin dakolana ili onnu utdin kabatbateledan, naadaḻan man onnu naid si adaḻ. 15 Siya’d gapuna’n adiyak mauwayana umoy manudtudu kan dikayu paya iRoma utdit Nabaḻu’n Damag.
16 Bokona ikabain ku un ibaga tun Nabaḻu’n Damag ta siya’d mangipail-an Apudyus sit pannakabalin na un managu utdan losana manuttuwa. Ummuna un naipatigammu utdan Judio asina utdan bokona Judio. 17 Ta sat Nabaḻu’n Damag ipatigammu na nu inon Apudyus ibilang dan tagu un nalintog. Ot ibagbagana un maipagapu’t pammati ullawa manipud sit lugina inggana’t mangkidongana din mapalintogan taku’t din man-iila na. Padan dit paingkanglit na utdit un kanana’n, “San tagu’n imbilang Apudyus un nalintog, matagu’t inggaingga maipagapu’t pammati na.” * San osa’n kaipooyana, san tagu’n imbilang Apudyus un nalintog, matagu’n napasnok sidan koona maipagapu’t pammati na.
Gumabasuḻ Dan Losana Tagu
18 Si Apudyus ud langit impatigammu na un dusaona dat losana tagu un adi mandayaw kan siya kan mangmangwa’t nadadag. Ta sadit kinadadag da lappodana dit maipatigammuwan dit katuttuwaan. 19 Sadan mabalina matigammuwan di tagu maipanggop kan Apudyus nalawaga maila da, ta si Apudyus pay lawan dit nangipaila kan dida. 20 Ulay nu adi taku maila si Apudyus, sadan pinaloswa na dan mangipaila’t din mannanayuna pannakabalin na kan kinaapudyus na. Manlapu’t dit namaloswaana’t tun lubung, nalawagona maila datu un kababalin na ot maid lasun dan adi manuttuwa kan siya. 21 Tigammu da’n awad Apudyus yoong gagaḻ-on dan adi dayawon kan adi da pay manyaman kan siya. Nambalinota naid selbin dit somsomok da kan adi da makaaw-awat ta nakoḻpan dit utok da. 22 Kanan dan nalaing da yoong sat katuttuwaana, naid tigammu da. 23 Onta adida dayawon si Apudyus un adi matoy ta sad dayawon da, sadat kingwa da un sinan-apudyus un kapadpadan di tagu un matoy, onnu kapadpadan dat losana tumaud, mangkadammang onnu kumayap.
24 Ot siya’d gapuna’n binaybay-an Apudyus didaon un mangkokwa’t dan naaalasa pipiyaon dan koon. Ot koon da dan kababbaina makwa utdan long-ag di osaosa kan dida. 25 Nan-awidan da dit katuttuwaana maipanggop kan Apudyus ta sat tuli din tuttuwaon da. Ot sadan paloswan Apudyus dan dayawon da kan manselbiyan da un bokon kan Apudyus un namaloswa utdan losan un siya’d lumbonga maidaydayaw si inggaingga. Amen.
26 Siya’d gapuna un binaybay-an Apudyus didaona mangwa’t dan kababbaina pipiyaon di long-ag un koon. Sadat babai aduḻon da dan pada da pay lawana babai un bokona siya’d kokwana. 27 Pada na pay sidat laḻaki, ta bokona sadan babai dat aduḻon da, ta sadat pada da’n laḻaki dit taḻona maawisan dit likna da ot koon da dan gabbainana makwa. Ot siya’d gapuna’n laklak-amon da dit dusa un maibagay kan dida’t dit nadadaga koko-on da.
28 Utdi, gaputa adida piyaona awaton dan katuttuwaana maipanggop kan Apudyus, binaybay-ana dida un nambalina bokobokon dit somsomok da kan nambanaga bokobokon dan angwat da. 29 Awad kan dida dit losana kalasin di kinadadag. Nagamgam da, lumalaweng da, naapaḻ da, kumapatoy da, sumusubog da, kan umaallew da. Sad in-inapon da’l lawa din mayam-anan dan udum kan umoy da dida is-istolyaon. 30 Lumilikud da, lalawwengon da’t Apudyus kan nalaing da’n manginsultu. Kanan da’n nangatu da’n tagu ot ipaspasdayaw da dat long-ag da. Nalaing da’n manomsomok si mambasuḻana maid payyan nakakwa kan adida pay tuttuwaon dat maḻong-ag da. 31 Taḻona adida makaaw-awat kan adi da tungpaḻon dat isapata da. Naid piya kan kaasi da’t dan pamilya da. 32 Tigammu da dit lintog Apudyus un madusa’t inggaingga dat tagu’n mangkokwa’t dan kakamma’t dadi yoong itultuluy da kampaya koon. Bokona lawa’n koon da, nu adi taḻona ayunan da pay dan udum un mangwa’t dit padan didit nadadaga koko-on da.

*1:17 San osa’n kaipooyana, san tagu’n imbilang Apudyus un nalintog, matagu’n napasnok sidan koona maipagapu’t pammati na.