3
San Mangatiwan Dan Judio
“Ot nu kama’t di, ngadan din mangatiwan dan Judio utdan bokona Judio nu? Ngadan din selbin din matuḻgiyan nu?” Taḻona adu dan mangatiw taku’n Judio utdan bokona Judio. Umuna, ditaku dit nangitaḻgodan Apudyus sit naikanglita ugud na. Yoong inona nu adin dat udum kan ditaku tungpaḻon dat ibaga da, piyaona kada ugudon un adin pay Apudyus tungpaḻonon dan sapata na? Tungpaḻona kampay! Bokona mantuli si Apudyus ulay nu losana mantuli dan tagu. Kanan dit naikanglita ugud maipanggop kan siya un,
“Daḻapnu nalawaga maila din kinalintog nu utdan ugud nu kan mangabak ka nu maidaḻum ka.”
Yoong nu sat mangwaan taku’t nadadag ilatak na dit kinalintog Apudyus, mabalin kad un kanan taku un bokona nalintog si Apudyus nu dusaona ditaku gapu’t kinadadag taku? (Bokona kuwaka kasomsomkan tu nu adi doda’n siya’d somsomok di tagu.) Bokon, ta nu adin Apudyus dusaon dat makabasuḻ bokonona nalintog din koona. Ot nu bokona nalintog din koona, Adina mabalina siya’d mangukum sidan losana tagu.
Mabalin un kanan di tagu un: “Yoong nu mailatak dit kinatuttuwan Apudyus maipagapu’t dit mantuliyak, bokon kada maidayawan Apudyus di? Apay un ibilangaka gumabasuḻ?” Yoong nu siya’d kanan yu di, apay adi taku’l lawa kanan un, “Koon taku dan nadadag daḻapnu mailatak din napiya?” Ta tuttuwa’n awad da ud mangin-insultu kan sakon ot ipabasuḻ dan siya’d itudtuduk di, yoong man-ibabaḻang da paya lawa. Ot siya’d gapuna’n maibagaya madusa da.
Naid Tagu’t Nalintog
Utdi, napipiya kad din kasasaad dan Judio nu sadan bokona Judio? Bokon! Ta impatigammukona mampapada dan losana tagu un iyapuwan di basuḻ, Judio man onnu bokona Judio. 10 Kanana’t din naikanglita ugud Apudyus un:
“Naid ulay osa’t nalintog si tagu. 11 Naid osa’t makaawat sit katuttuwaan, naid osa’t gumamgama makatigammu kan Apudyus. 12 Losana tagu, nan-awidan da’t Apudyus ot nambalin da un naid si selbi un tagu. Naid osa’t mangwa’t napiya, ulay osa. 13 Kama’t lobona mantatakang dat sangi da gapu’t dat nangkadadaga ugud da. Paspasiga tuli dat ibosway da. Makayam-an dat ugud da un kama’t gitan di uḻog. 14 Napnu dat sangi da’t nangkapapaita iliw. 15 Nalasu’n sumugat da kan kumatoy da. 16 Losana ayon da, awad yam-anon da kan paligaton da ut tagu. 17 Taḻona naid sit somsomok da dit makatimpuyug si pada dan tagu. 18 Adi da’n taḻon umogyat kan Apudyus.”
19 Siyadi dit ugud Apudyus ot titiggammu taku un sadat tagu’n idaddaḻan dit lintog dit mampooyan datu. Isunga taḻona maid mailasun di tagu nu mangukum si Apudyus ta losana tagu’t tun lubung nakabasuḻ. 20 Ta naid tagu’t nalintog sin man-iilan Apudyus gapu’t manungpaḻana’t dit lintog, ta sat selbin dit lintog ipatigammu na un nakabasuḻ dat tagu.
Sat Mampapalintog Apudyus Si Tagu
21 Yoong sin satun, impatigammunon Apudyus nu inona’n ibilang nat osa’n tagu un nalintog. Ulay da Moses kan dat uduma propetan Apudyus, imbaga daon dit maipanggop situ utdat iblu’n ingkanglit da. Bokona maipagapu’t umunudan di tagu utdan lintog dit gapun dit mangibilangan Apudyus un nalintog nat osa’n tagu, 22 nu adi maipagapu’t pammati kan Jesu Kristu. Losana tagu’n mantaḻgod kan manuttuwa kan Jesu Kristu, maibilanga nalintog gaputa maid tagu’t idumduman Apudyus. 23 Ta losana tagu nakabasuḻ da ot adayu dit kasasaad da utdin kinangatun Apudyus. 24 Yoong gapu utdit kaasi na naibilang taku’n nalintog maipagapu’t dit kingwan Jesus un nangwaya kan ditaku. Ligalun Apudyus tu un napalintogan taku.
25 Ta induya na si Jesus un mapatoy daḻapnu maipagapu utdit daḻa na, mabayadan dat basuḻ dat losana tagu’n mantaḻgod kan siya. Kingwan Apudyus di un mangipail-ana’t dit kinalintog na, ulay nu adina dinagusa dinusa dat basuḻ dat tagu’t dit gapu utdit kinaanus na. 26 Kingwa na di, daḻapnu uttun satun ipaila na dit kinalintog na kan ipaila na un ibilang na un nalintog dat tagu’n mantaḻgod kan Jesus.
27 Ot sin satunon, ngadan dit mabalina ipasdayaw taku’n Judio? Naida pulus! Ta apay? Onta, bokona sat mantungpaḻan taku’t dan linlintog din gapun din mapalintogan taku nu adi maipagapu ullawa’t mantaḻgodan kan manuttuwaan kan Jesus. 28 Ta tuttuwaon taku un ibilang ditaku kan Apudyus un nalintog maipagapu’t dit pammati taku kan Jesu Kristu un abus, bokona gapu’t dit manungpaḻan taku’t din lintog.
29 Kadon, sadan Judio kad ullawa dan makin Apudyus kan Apudyus? Bokon. Siya’d Apudyus pay dan bokona Judio. 30 Ta os-ossaan si Apudyus ot mampapad-ona’n ibilang dan Judio kan bokona Judio un nalintog sit man-iila na maipagapu’t dit pammati da kan Jesu Kristu. 31 Kad, sin sadinon piyaona kad ugudon un man-awidan takuwon dit lintog Apudyus, nu manuttuwa taku kan Jesu Kristu? Bokon, ta nu manuttuwa taku kan Jesu Kristu amodoton un tuttuwaon taku dit lintog Apudyus.