1 Jon
Jon ni gang nase pre kin tende puayi ni wute Jisas nei rimbig kin Esia opu ris kin ninde nyumo raqe wen ur nindiq, di wen te ni nyumo raqe ye wuwo kin. Ni yumbo teri ningg simbe nindiny. Ni wute Jisas nei rimbig kin te simbe nindiny ei ni God di nikin wo Jisas Kraist ningg gre pu yeru. Ni God yawo rirang righe pre, pugri bu wute aye te oyi oyi yawo ei rirany righe.
Di yumbo aye simbe nindiny kin te ni wute wandoqi kin wand wute bei meny kin te ningg ei yeng ruwo. Wute men ni wandoqi mand di mari ghimbi muq rise kin ren yumbo ur brequ kin, pugri bu Kraist ni wuti nganye ghimbi ane kin nas tuqui segi. Ni mari ni wuti gibne namb, pudi ni ghimbi nganye beghi te kin pugri rise segi. Jon nari wute wandoqi kin wand wute bei meny kin men ni mingg wand te rutungu wayequ. Wute wandoqi kin wand wute bei meny kin men mune mari beghi nei yuwon kin pateri kin te yumbui di wute yawo pirany righe kin te yumbui segi. Jon nari wute men te Kraist ni veri.
1
Wand nde gri wute mas
Wand ni asi yumbo buagi qi pe rise segine ni nas. Beghi wand te putungu di beghi bon rar pe buqoid. Beghi ni buqoid, di beghi bon si pe pait nase. Wand ninde gri wute mas ye di beghi te ningg simbe bad. Ninde gri wute mas ye te raqe ruso pre. Beghi buqoid pre, di muq te kin ningg nungoqi simbe buduq. Di beghi wute ris ris te kin ris ye te wuyi nde pu beghi nde raqe ruso buqod kin te ningg simbe bad. Beghi yumbo buqod di putungu kin te nungoqi simbe buduq, ei te nungoqi beghi ane umbo irene kuse. Di nungoqi beghi ane wuyi di kuwonyimi Jisas Kraist ane umbo irene kuse. Beghi wand ren ur bad ei nungoqi beghi ane quan nganye chumbuai bad.
Ti pe nyinge pare
Wand beghi Jisas nde pu putungu di nungoqi simbe buduq kin taq ven: God nikinne ni ti, ninde bur yengu segi nganye. Beghi ni ane pas puq bad, muq burpoq pe nyinge pare, tedi beghi wandoqi bad di ni ningg wand nganyene kin pugrine nyinge pare segi. Pudi beghi ni ti pe nas kin pugrine nyinge pare, tedi nikin wo Jisas ningg yavi pe beghi yumbo ur brequ buagi te wuye nupung di yuwon pu pas, di buagi ane umbo irene kuse.
Beghi pari beghi yumbo ur brequ bad segi ye puq bad, tedi beghi bon ghimbi wandoqi bidiny, di wand nganyene kin beghi nde umbo pe vis segi. Ni yumbo puq nen puq nand kin te tuquine puq nen, nei nare nitinde segi ye. Pugri bu beghi yumbo ur brequ te simbe bidig, tedi ni beghi yumbo ur brequ bad kin te puaq nundug, di yumbo ur brequ buagi te wuye nupung ye. 10 Beghi pari beghi yumbo ur brequ bad segi ye puq bad, tedi beghi God ni wuti wandoqi nand ye puq bad kin pugri, di ni ningg wand beghi nde umbo pe vis kin sunyi segi.