1 Tesalonaika
Pol ni tiqe manyi nar ir no wute Jisas ningg simbe nindiny. Ni nar ir no kin te buagi ane manyi bad te tevi aye tevi nand. Di buk wen te Pol ni nar ir no wute Jisas ningg simbe nindiny kin namba tri. Di ni wute Tesalonaika nde wand bir nawo. (Nu Aposel 17:1-15 te ndoq.) Pudi Juda mingg wute ye mawo kin ni wute Pol ningg wand rutungu kin te ningg umbo brequ kuse di bub meri no. Timoti no di mune nganye Jisas ningg simbe nindiny.
Dobu Pol ni Korin nas kin tende puayi ni nyumo raqe wen wute Jisas nei rimbig ye Tesalonaika ris kin ninde ur nindiq. Nyumo raqe wen nde Pol ni wute Tesalonaika kin God nde nei rundub ye te pugrine rise kin te ningg God chumbuai nindig. Ni Pol nei rimbig di yawo rirang righe, pugri bu piyi ni mai nganye buagi rire pudi ni God nde nei rundub kin te risene. Di Pol ni wute mati kin di Jisas otiwo mune nandi kin puayi pughe sin ren kin te ningg pengu rind kin te oyi nindiny ningg.
1
Nge Pol, di Sailas Timoti temi beghi temu ire nyumo raqe wen peq wundo.
Nyumo raqe wen nungoqi wute Jisas nei wumbig kin Tesalonaika kin, nungoqi God beghi wuyi di Yumbui Jisas Kraist ni te, nungoqi nde peq wundo.
Nge God pengu gidig ei nikin nei pene wute yuwon nuany kin te nungoqi nde vise di puq neuq umbo yuwon pu kuse.
Wute Tesalonaika kin pughe gri Jisas nei rimbig kin
Beghi pripri nungoqi ningg God ane wand kin tende puayi beghi nungoqi buagi ane ningg God chumbuai bidig. Te pugri nungoqi Jisas nei wumbig kin te ningg yumbo ur yuwon kin yembe wundiny, wute aye yawo wurany righe ye te ningg yembe buid wap, di beghi Yumbui Jisas Kraist mune nandi ye te ningg ghimbi wang pu was ye te ningg gre pu was. Beghi God beghi wuyi ane wand kin tende puayi nungoqi yumbo ur te nei bibiny di God chumbuai bidig.
Mand God yawo nirauq righe kin, beghi God chumbuai bidig kin puate taq pugri, beghi nei bab God nungoqi ir nuaqu di nikin wute ningg was pre. Te pugri Jisas ningg wand yuwon ye nungoqi nde pare bodo kin te beghi wand omone simbe buduq segi, beghi Ququ Yuwon Ye ningg gre pe yumbo ur gre ye anene bei buduq, di beghi nungoqi nde yumbo ur bad ye tende pe yumbo nganye kin Jisas ningg wand yuwon ye pe rise kin te raqene bei buduq. Beghi nungoqi ane pas di nungoqi ghav buduq ningg yumbo ur bad kin te nungoqi wuqond pre. Te pugri nungoqi beghi ningg yumbo ur di Yumbui ningg yumbo ur wateri bu piyi nungoqi God ningg wand watevi ye te ningg mai quan ware pudi Ququ Yuwon Ye chumbuai neuq kin tende pe wand te chumbuai ane watevi. Pugri bu nungoqi oyi wute Jisas nei rimbig kin Masedonia opu kin di Akaia opu kin nungoqi yumbo ur yuwon ye te rundouq di ni mune yumbo ur te kin pugrine puq ren. Te pugri Yumbui ningg wand nungoqi nde gri vindi kin te wonji nganye viso. Masedonia di Akaia ne mutungu segi, nungoqi God nei wumbig kin wand vir ir tiqe buagi mutungu nei mamb omo pre. Pugri bu beghi wand pughe ye ei mune simbe bad. Te pugri wute te nikinne beghi nungoqi nde bodo di pughe gri beghi wutamu pi ye te kin simbe mand. Di nungoqi wandoqi kin god dob weny di God nganye nas nas te kin nas ye ni nde wondo ei ni ningg yembe ye wute ningg was ye te ningg simbe mand. 10 Di ni kuwonyimi, ngamo pe pu mune nindingi newo kin te, ni wam pu nati ni ye te ningg ghimbi wawo pu was ye te ningg simbe mand. Ni kuwonyimi Jisas ni God beghi umbo ker nuangu di mai nupung wuso pu wuse kin tende pu mune nitamu powi ye.