1 Timoti
Timoti ni Esia opu tende kin. Ni kiyi Grik kin di kumo Juda kin. Pol ni mune nar ir no wute Jisas ningg simbe nindiny kin tende puayi ni Timoti ningg nari temine mo ei ni ghav nindig. (Aposel 16:1-3 pe qond.) Dobu Pol ni yembe ire neng di ni wute Jisas nei rimbig ye Epesus ris kin te yeng nuany.
Nyumo raqe wen nde Pol ni wute wandoqi kin wand wute bei meny kin ninge sios pe tende gri meyi mi kin te ningg wu wand neng, di Timoti ni wand nganyene kin pugrine ei wute bei neny. Timoti ni wute pughe gri God nari kin pugrine ris ye te ningg ei simbe nindiny. Di ni wute pughe gri kin ei ye mawo kin ningg mas ye te ningg anene simbe nindiny, te pugri ni wute God nari kin pugrine mas ye di ni yumbo ur yuwon kinne puq men ye ei. Pol ni Timoti pughe gri God te yembe ye wuti yuwon kin nas ye te ningg anene simbe nindig.
1
Nge Pol, God wuti beghi nitamu pi ye di Kraist Jisas beghi nitamu pi ningg ghimbi buag kin ni mari nge Kraist Jisas aposel ningg kas ye, nge nyumo raqe wen ur gidiq.
Nge nu Timoti nu nge wand simbe gad ye te kutungu di Yumbui nei gubig kin te ningg nu nge wo quan nganye yawo kiraw righe kin pugri puq guduw ye, nunde nyumo raqe wen ur gidiq.
Nge God beghi wuyi di Kraist Jisas beghi Yumbui ni pengu gidim ei ni nikin nde nei pene nu yuwon muaw, nu yawo mitow di ni umbo yuwon kin te nu mew.
Wute wandoqi wand simbe mand ye te mingg yeng ghawo yuwon
Asi nge Masedonia ko ningg godo di nu yeri guduw kin pugrine ei muq mune simbe guduw. Te pugri nge nei gab kin nu Epesus ne ghas ei wute wandoqi kin wand simbe mand kin te simbe ndim di ni mune puq men wayequ. Simbe ndim ei ni stori wandoqi kin di ni kuqo asi pughe gri ris kin wand quari te simbe mand di pugrine mas kin yumbo ur te si mare. Yumbo ur ren kin te ker kin yumbo urne. Ni God ningg yembe te ningg ghav rind segi. God ningg yembe te yembe God nei bibig ningg yembe bad. Nge wand ven simbe gad kin puate te nge simbe gad ei beghi wute aye oyi oyi yawo pirany righe. Di wute yawo pirany righe kin te beghi nde umbo pe nganye, beghi nde umbo pe nei bab pari beghi God nde rar pe yuwon pu yembu, di Kraist Jisas nei bibig kin te pugrine rise. Beghi yumbo ur pugri kin pe ei wute yawo pirany righe. Wute ninge ni yumbo ur te kin si rire di ni wand ninge puate segi kin oyi nei pe ruwo ris. Ni Moses ningg lo kin wand te wute bei meny yawo kurem, pudi ni nikinne ni nei mamb segi. Ni simbe mand mari ni yumbo simbe mand kin te ni nei mamb pre, pudi ni nei mamb segi.
Moses ningg lo te oghi. Pudi wute yuwonne mitiq wuse tedi beghi buagi ane nei bab Moses ningg lo te oghi. Yumbo ren ei nei bab te pugri, lo te wute tuquine ris ye ni ningg wuse segi. Pudi lo te wute God yambu rireng kin, wute God nganyene kin nei rimbig segi di yumbo ur brequ quan yembe rindiny kin, wute yumbo ur yuwon kinne puq ren segi, di God nei rimbig segi kin, wute kiyi kumo rumb riti di wute aye rumb riti kin ni te. 10 Di wute ngimne yeru, quayi ni quayine aye ane mase di nyumbueg ni nyumbuegne aye ane rise, wute aye mat mase mare mo wuti aye mem wong mand di ni taq pu yemu yembe mand, wandoqi kin wand simbe rind di kot pe wand taq rimb riri ni nganyene rind ye pudi dobu ni wandoqi rind kin, di ni yumbo aye nganye buagi God ningg wand simbe rind kin te nyinge ruwo righe ningg puq ren. Lo te wute pugri ye ningg bu wuse. 11 Yumbo ren kin te God ningg wand nge te kin ningg simbe gad ningg nari kin tende rise. God ningg wand yuwon kin te God yumbui nganye di quan nganye yuwon kin ni ningg wand.
Pol ni Kraist ni yuwon nuang kin te ningg chumbuai nindig
12 Nge Kraist Jisas beghi Yumbui ni nge gre negh kin ni chumbuai gidig. Nge ni chumbuai gidig te pugri ni nari nge ni ningg yembe te yuwonne puq ken ye tuqui di ni ningg yembe te yembe gidiny ningg naip ko. 13 Nge asi wuti Kraist wand brequ gidig ye, di wute Kraist nei rimbig kin unje kap mai isis keny di nge ker ane ni unje kap ningg yumbo yembe gidiny. Pudi God nge yawo nitogh, te pugri tende puayi nge Kraist nei gibig segine di nge yumbo yembe gidiny kin te nei gab segi. 14 Pudi Yumbui ni nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin te quan nganye yumbui. Pugri bu ni nge yawo nitogh di nge Kraist Jisas nei gibig, di wute aye Kraist nei rimbig kin te yawo kirany righe.
15 Muq wand puch ire ven te nganyene di wute buagi ni wand puch ven rit ei vise: Kraist Jisas ni qi pe nandi ei wute yumbo ur brequ rind kin te mune nate ruwi. Wute pugri ye iri te nge, nge yumbo ur brequ quan nganye yembe gidiny, wute aye musoqne. 16 Pudi puate te ningg Yumbui ni nge yawo nitogh ei te nge wuti quan nganye yumbo ur brequ gad ye nge nde gri Kraist Jisas ni pripri ghimbi nawo di brequne ker nawo segi ye yumbo ur te bei nand, ei wute pughe ye ni Kraist nei rimbig di ris ris te kin ris ningg riri ye ni ruqond. 17 Muq King nas nas te kin nas nati segi ye, di rar pe buqoid segi ye, ni irine God, aye segi ye, ni ei ni nyamb te bidivi viyo di chumbuai bidig bidig te kin rise. Te nganyene.
18 Timoti nge wo, nge nu wand ren simbe guduw kin te asi wute God nde pu nei materi wand simbe mand ye ni nu ningg simbe mand kin te ane tiqne. Wand te ei yeng kin yumbo ningg pugri ghat rise, tedi yuwonne yeng ghand kin tuqui. 19 Nu God nei gubig kin te di nei yuwon kin nunde umbo pe nei guab kuari nu God nde rar pe yuwon pu yengu kin nei te ghat rise gre. Wute ninge ni nei ren kin si rire bu ni Yumbui nei rimbig kin te si rire pre. 20 Wute ren kin ninge te Himeneus di Aleksander, wute nge Satan nde si pe ki mondo ei ni nei materi di God wand brequ mindig segi.