2 Timoti
Wen te Pol ni nyumo raqe aye mune Timoti nde ur nindiq kin. Pol ni Rom taq yenu kin tende puayi nyumo raqe wen ur nindiq. Ni Kraist ningg wand bir nawo bu ni taq yenu. Pol nei namb pre te pugri ni mi nati kin ngeri tumo rind, pugri bu ni nyumo raqe wen Timoti nde ur nindiq.
Timoti ni Epesus nas wute Jisas nei rimbig ye tende kin ghav nindiny. Pol nari Timoti nikin wo pugri quan nganye yawo nirang righe. Ni Timoti simbe nindig ei wute Kraist yambu mireng kin ni mai meng kin tende puayi ni gre pune yenu. Di ni Timoti pripri wand nganye kinne simbe nand ningg anene simbe nindig, di ni irine nas bu Timoti brequne ninde nondo ningg nari.
1
Nge Pol, God nikin nei pene ni nge Kraist Jisas ningg aposel ningg naip ko, di ni nge tiqi nundogh ko ei ni Kraist Jisas nde gri beghi pas pas te kin pas ningg wand taq namb ye te ningg simbe gad ye, nge nyumo raqe wen ur gidiq.
Timoti nu nge wand simbe gad ye kutungu di Yumbui nei gubig ye te ningg nu nge wo quan nganye yawo kiraw righe ye puq guduw ye, nge nunde nyumo raqe wen ur gidiq.
Nge God beghi wuyi di Kraist Jisas beghi Yumbui ni pengu gidim ei ni nikin nei pene nu yuwon muaw, nu yawo mitow, di ni umbo yuwon kin te nu mew.
God nei bibig bibigne pas kin wand
Nge God koku asi ni ningg yembe mand kin pugrine nge mune ni ningg yembe quan nganye yembe gad ye te chumbuai gidig. Nge nde umbo pe nge nei gab kin te nge tuquine puq ken. Nge pripri burpoq di bogisumb ane God temu wand di nu nei gubuw kin tende puayi nge ni chumbuai gidig. Nge asi nu si keri kin tende puayi nu quanji guad kin te nei gibiny di nge munene nu guqoid ei chumbuai gad ningg kari. Nge nu nganyene God nei gubig kin te nei gibiny. Di nu God nei gubig kin pugri ye te nu numo Yunis di ni kumo Lois teri ni God nei rimbig kin ane tuquine. Puate te ningg bu nge nu simbe guduw ei nge asi nu si kew riwo kin tende puayi God nu Ququ Yuwon Ye new kin te rar qoind yembe nand nandne. Te pugri God ni beghi Ququ nengu kin te wune bab ningg nengu segi, pudi ni Ququ nengu kin te ni beghi gre nengu, beghi wute aye God nei rimbig kin yawo pirany righe di beghi yumbo ur brequ bad ye te ningg yeng pawo yuwon.
Pugri bu nu beghi Yumbui Jisas Kraist ni wand simbe ghand kin te ningg minyuw ghati wayequ. Di nge, wuti ni ningg yembe gad di taq yengu kin, nge ningg minyuw ghati wayequ. Pudi nu nge kin pugrine God ningg wand yuwon ye te ningg ei mai ghare, te pugri nu te kin ningg God ningg gre kuateri pre. God ni beghi nitamu powi di yumbo ur yuwon ye ni chumbuai nand kin tene puq pen. Te kin te beghi yumbo ninge puq pen di te kin ningg ni oyi ren puq nen segi, pudi ni nikin nde nei pe di ni nikinne beghi yuwon nuangu kin te ningg Kraist Jisas nde gri ni puq nen. Ren kin te asi qi di yumbo buagi qi pe kin rise segine kin tende puayine ni beghi yuwon nuangu di yumbo ren puq nen. 10 Di muq Kraist Jisas, wuti beghi nitamu pi ye, ni nandi kin te ningg God ni beghi yuwon nuangu kin te raqe nand. Di God ningg wand yuwon ye te nde gri beghi nei bab te pugri Kraist ni wute mati kin gre te nyinge nawo righe pre, di muq beghi pas pas te kin pas ye tuqui.
11 Di God ni nge aposel ningg naip ko, wuti wand bir kawo ye di wute bei keny ye te ningg naip ko ei nge wand yuwon ye ren wute simbe gidiny. 12 Di te ningg bu nge mai ren kare. Pudi nge te ningg minyuw kati segi. Te pugri nge nei gab Jisas wuti nge nei gibig ye ni nge ghav nindigh ye. Di nge nei gab te pugri ni nge ghav nindigh yuwonne kas ruso ruso ngeri ni nge nipigh ruso kin te rindi.
13 Nu nge wand nganyene kin bei kew kin te ghat rise gre di tende pu nei ghateri ei nu tuquine wute bei yeny. Te kin ningg di beghi Kraist Jisas ane pas di ni nei bibig di wute yawo pirany righe kin te pugrine rise. 14 Ququ Yuwon Ye beghi nde nas kin ninde gre pe wand yuwon ye God new ye te ghat rise gre di yuwonne vise.
15 Nu nei guab te pugri wute Esia opu kin Pigelus Hermogenes temi di aye te ane nge si meri di muq nge irine kas.
16 Nge Yumbui pengu gidig ei ni Onesiporus di nikin yavi ire ane yawo nitony, te pugri ni pripri nge ghav nindigh di ni nge wuti taq yengu ye ghav nindigh kin te ningg minyuw nati segi. 17 Di ni Rom nandi kin tende puayi ni nge nuqoind ningg meri buid nap nap di nge nuqoind. 18 Nge Yumbui pengu gidig ei ni wute ir nawo kin tende puayi ni yawo nitong. Nu nei guab ni Epesus tende nge yumbo nganye buagi pe ghav nindigh.