3 Jon
Jon ni nyumo raqe aye wen te wuti iri Jisas nei nimbig kin, ni nyamb Gaius, ninde ur nindiq. Asi Jon ni wute ninge tiqi nundom mo wute bei meny ningg, di Gaius ni wute te natemi, di muq Jon ni te ningg Gaius chumbuai nindig. Di wuti aye iri Jisas nei nimbig kin ni tende nas, ni nyamb Diotrepes. Wuti nen ni unje nap di Jon ni te kin ningg anene simbe nand.
1
Nge quayi kiyi iri nge nyumo raqe wen ur gidiq.
Gaius nge mand nganye, nge nu nganyene yawo kiraw righe kin, nunde keq wundo.
Nge mand nganye, nge Yumbui pengu gidig ei nu ghimbi yuwon pu rise di nu num ghate kuwi segi. Di nge ni pengu gidig ei nu ququ God nde rar pe yuwon pu yequ kin pugrine nu yumbo buagi puq kuen kin te yuwonne ruso. Wute ninge Yumbui nei mimbig kin mandi ven mi meyi di nge simbe mindigh mari nu wand nganyene kin kuat rise gre di te kin pugrine nyinge kuare. Di te kin ningg nge quan nganye chumbuai gad. Te pugri nge yumbo aye ninge ningg chumbuai gad kin te yumbui nganye segi. Pudi nge wo wand nganyene kin pugrine nyinge rire kutungu kin te ningg nge quan nganye chumbuai gad.
Nge mand nganye, nu wute God nei mimbig ye ghav gudim ningg yembe guad. Nu wute te nei gubim segi, pudi nu quan buagine ghav gudim. Nu puq kuen kin te nu yumbo ur di yembe ane tuquine. Di nu ni yawo kuram righe kin te wute Jisas nei rimbig kin ven nde simbe mand. Ghav ndim ei ni tiqe aye pe mo puq mand kin te mo mone ei God ni te kin ningg chumbuai nand. Te pugri ni tiqe aye pe mo Kraist ningg yembe mand ye ni wute Juda segi kin ni ghav rindim segi ye. Pugri bu beghi ei wute te kin pugri ye te ghav bidim ei te beghi ni ane yembe irene, wand nganyene kin te ningg yembe bad.
Nge wute Jisas nei rimbig kin nde ur gad rundo, pudi Diotrepes ni wute ni nyamb ei rindivi viwo ningg nari kin ni beghi wand te nutungu yambu nari ye. 10 Pugri bu otiwo nge godo tedi beghi ni beghi ningg dobu simbe nand kin te ningg wand bad ye. Ni tene puq nen segi, pudi ni wute mar ir mo wand bir mawo kin te ninde tiqe pe mar mo segi puq nindim. Di ni wute aye tiqe te kin wute wand bir mawo kin rite mowi kin te ningg segi puq nand. Di wute Diotrepes ningg wand rutungu segi, tedi ni wute aye Jisas nei rimbig kin ane rikur ningg segi puq nindiny.
11 Nge mand nganye, nu yumbo ur brequ kin te sonyi ghand wayequ, pudi yumbo ur yuwon kin tene ei sonyi ghand. Wuti iri yumbo ur yuwon ye puq nen ye ni God te wuti. Wuti iri yumbo ur brequ puq nen ye ni God nuqoind segi. 12 Demitrius ni wute buagi riri ni wuti oghi. Di wand nganyene kin mune pugrine bei rind ni wuti oghi. Beghi mune pugrine ni wuti yuwon puq bidig, di nu nei guab beghi simbe bad kin te nganyene.
13 Nge wand ur gad kin nganye buagi nganye rise, pudi nge urne gad kin te yambu kari. 14-15 Nge nei gab nge brequne godo di ane quenge quengene wand bad kin te yuwon.
Nu umbo yuwon pu kuse. Nu nimand ren kin ni chumbuai kin wand ri vindo. Beghi mand tende ris kin ire ire nyamb rany di chumbuai kin wand ren simbe ndiny.