Aposel Mingg Yembe
Luk ni buk ye wuwo kin pe Jisas ni yembe nand kin di wand simbe nand kin te ningg ur nand. Tende dobu ni buk wen ur nindiq. Buk wen nde ni Ququ Yuwon Ye ni Jisas ningg wute nde yembe nand kin te ningg simbe nand. Luk ni bei nand kin te Jisas ningg aposel ni wand mare mo Jerusalem, di Judia buagi, di Samaria buagi, di tene ruso tiqe buagi qi wen wung yeru kin tende mo, Jisas ningg wand wute simbe mindiny.
Buk wen Ququ Yuwon Ye ningg simbe wund. Nginy yumbui iri Pentikos puq mindig kin tende Ququ Yuwon Ye ni Jisas ningg wute nde nati ni nas. Ququ Yuwon Ye ninde nas di ni nei neny di gre neny ei ni Jisas ningg wand yuwon ye wute simbe rindiny. Jisas ningg aposel tiqe manyi mo wand te bir mawo, di wute ninge ni wand te rutungu di Jisas nei rimbig.
Beghi buk wen budoq sapta ninge Luk ni Pol ningg wand nand di ni “beghi” puq nand. Beghi te buqod di nei bab tende puayi Luk Pol temi nyinge mare mo mo.
1
Tiopilus, nge buk ire ye wuwo ur gidiq, di Jisas ni yembe puate ni righe di wute wand bei nindim kin te kin bei guduw. Asine pu rindi muq nginy nen ningg ni ningg aposel ir nawo pre kin te wand nem. Ni Ququ Yuwon Ye ningg gre pe yembe kin wand ven yeri nindim nindim ruso ruso God Jisas nitanyi newo no. Wand ven kin nge buk aye pe ur gad pu rise. Asi ni yuqo nare di ni nati pre, otiwo muq ni nikin wute nde mune nandi. Di ni nikin ghimbi bei nindiny, te ei ni ruqond di nei rimb, riri, “Ni urupuine qa nas.” Ni nginy 40-pela pu ni ane ris, di ni wute God nde si nambu ris kin wand simbe nindiny. Nginy iri ningg Jisas ni ane mir rind rind ris di ni simbe nindiny nari, “Nungoqi Jerusalem si wuraq wayequ. Nungoqi wasne, ei wuyi ni nari ni yumbo te neuq puq nand kin te ghimbi wany. Asi nge simbe guduq kin te. Jon ni wute wuye tuan pe wuye nap. Pudi nginy quan segine di God ni ningg Ququ Yuwon Ye nungoqi nde nati ni.”
Jisas wam newo no
Mak 16:19-20; Luk 24:50-53
Muq Jisas ningg wute Jisas nde irepene rikur muq ni pengu rindig riri, “Yumbui, muq ven nde puayi nu beghi wute Israel kin ghav gudug, di beghi munene yumbui pas di wute aye beghi nde si nambu ris bri?”
Muq ni oyi simbe nindiny nari, “Pughe puayi yumbo isis ruwi kin te nge wuyi nikin gre pe nap ruso pre ye, nungoqi nei wamb tuqui segi. Pudi otiwo God ningg Ququ Yuwon Ye nati ni nungoqi nde nas, tedi nungoqi gre wateri. Di segine nungoqi wand ware wo Jerusalem, di Judia buagi, di Samaria buagi, di tene ruso tiqe buagi qi wen wung yeru kin tende wo, wute nge ningg simbe wundiny.”
Ni wand ren puq nand pre, ni rar rar yeru, di God ni neti nowi di nitanyi wam newo no. Di ni wuye quari ire pe nar no, di ni mune ruqoind segi. 10 Ni no di ni nginy tu pe rar rarne yeru, muq brequne wute temi ni ane yemu. Ni temi chongo quem kin mare righe. 11 Ni temi mari, “Nungoqi wute Galili opu kin pughe kin ningg nungoqi nginy tu pe rar rar yequ? Jisas nen muq God nungoqi nde pu neti nowi di nitanyi wam newo no, di otiwo nungoqi muq wuqoind wuqoindne wam newo no kin pugrine nganye ei mune nandi.”
Ni wuti iri Judas ningg yembe nitangri kin si mumbog
12 Muq ni rand Oliv puq mindig kin te si meri, di mune Jerusalem mo. Rand Oliv ni Jerusalem tumone, 1 kilomita kin pugri. 13 Ni mo tiqe mar mo, di baj ire nyembe tevi, ire tingi, di ire wam kin tende mo. Di ni nyembe wam kin tende mewo mo mas. Wute men baj pe tende mewo mo: Pita di Jon di Jems di Andru, di Pilip Tomas temi, di Bartolomyu Matyu temi, di Jems Alpius ningg wo, di Saimon wute tit Selot kin iri, di Judas Jems ningg wo.* Wute tit Selot kin ni Rom mingg gavman nde si nambu mas yambu mari ye. 14 Wute buagi men ni pripri ire pe mas God ane wand mand mand. Nyumbueg ninge di Maria Jisas ni kumo di Jisas ni kiqam ni anene God ane wand rind rind.
15 Tende puayi Pita ni wute aye Jisas nei rimbig kin ninde mingine yenu, muq wand ire nand. Wute te buagi ane 120-pela kin pugri. 16 Pita ni nari, “Chech qam, muqdi nge Judas Iskariot ni wute Jisas mait nase kin ngim bei nem ye te kin simbe gad yamb. Asi God ningg Ququ Yuwon Ye Devit nei neng. Muq Devit wand nand, bu muq God ningg wand pe vise. Asi Devit simbe nand kin wand te nganyene ei puq ren ye, pugri bu muq Judas te kin tuquine puq nen. 17 Asi Judas beghi ane pas. Ni beghi ane yembe wen pitaqwi.” Pita ni puq nand.
18 (Judas Jisas bei naind di wute aye mandi mait nase di Judas ni yumbo ur brequ ren puq nen ye te ningg ni wet bidi ninge nateri. Judas wet bidi te nare no, qi puch ire wong nindiq. Wong nindiq pre, muq ni qi pe tende ir naghe, di ni umbo bir kus, di umbo buagi qi pe groq ri. 19 Otiwo wute buagi Jerusalem mas kin nei mamb. Muq nikin wand pe qi puch wen “Akeldama” puq munduw. Nyamb ven kin puate taq pugri: Yavi qi.)
20 Muq Pita ni nari, “Wand ven beghi Buk Song pe pugri vise:
‘Ni baj piyi segine nase. Wuti iri tende nas segi kin.’ [Sng 69:25]
Di buk te aye pe opu wuri,
‘Wuti aye ei ni sunyi te nitangvi wuti ye nawo kin ningg nas.’ [Sng 109:8]
21 “Pugri pu bu muqdi beghi wuti iri si bubog ei Judas ningg sunyi natevi. Wuti beghi ane pripri Jisas ane nyinge pare po badi po badi kin te ei iri paip no. 22 Jon ni wute wuye nap, di Jisas ni yembe nindiri riwo, yembe nand rindi God ni Jisas beghi nde pu neti nowi nitanyi newo no. Muq wuti yumbo buagi ren nuqond kin te ei beghi si bubog. Di ni beghi ane ei yembe bad, Jisas mune nes newo kin te kin wand bir pawo.”
23 Pita ni pugri puq nand, muq ni wute temi si mumbom. Iri taq Josep, ni Barsabas nyamb mirang, ni nyamb aye mune visene, taq Jastus. Di wuti aye taq Matias. 24 Muq ni God ane pugri wand mand, “Yumbui, nu wute buagi nei mamb kin te nei gubim. Nu mune beghi bei ndug, nu wute temi men yemu kin men nu pughe ye si gubog pre te beghi bei ndug, 25 te ei ni Judas ningg sunyi natevi, aposel ningg nas ei beghi ane yembe bad. Judas ni yembe wen si niraq di nati, muq nu sunyi kuping ruso pe tende no pre.” 26 Muq ni wet wo map mewo di muqond Matias ni nyamb ye wuwo. Di muq ni aposel 11-pela te ane mikur.

*1:13: Wute tit Selot kin ni Rom mingg gavman nde si nambu mas yambu mari ye.