6
Nungoqi oyi oyi ghav wand
Mand, nungoqi wute Jisas nei rimbig kin iri wuqoind yumbo ur brequ nand, te muqdi nungoqi wutaqu Ququ Yuwon Ye nari kin pugrine puq wen ye nungoqi ei ni ghav wundig di yuwonne nas. Di nungoqi ni waghi waghine ei ghav wundig, umbo ker ane wand wand wayequ. Pudi nungoqi nonne mune yeng wawo yuwon, eti Satan nungoqi puamb nuauq di mune ir waghe. Nungoqi wute aye mai muqond nungoqi ghav wundim ni ane mai te ware di nungoqi oyi mai ware ni oyi nungoqi ghav munduq. Pugri ei oyi oyi ghav wand. Pugri puq wen tedi Kraist ningg lo ane tuquine nganye puq wen.* “Kraist ningg lo”: nu Galesia 5:14 ndoq. Te pugri wuti iri nari ni yumbui pudi nganyene nganye ni yumbui segi, te wuti te nikin ghimbine wandoqi nindiny. Wute buagi nikin yumbo ur te ei muqond, ni yumbo ur oghi kin mand o segi. Wuti nikin yumbo ur wute aye mingg yumbo ur ane tuqui nap segi kin wuti te ni di piyi nikin yumbo ur te ningg chumbuai nand. Te pugri wute buagi nikin yembene ei mand.
Wute Kraist ningg wand matevi kin te ni ei nikin yumbo yuwon ye buagi rise kin te wute ni wand te bei mem kin te ninge mem.
Nungoqi nungoqi nonne wandoqi wand wayequ. Nungoqi nungoqi non yumbo ur pughe ye yembe wundiny kin tende pe God puamb wang tuqui segi. Te pugri nungoqi wuny mbe yumbo pughe kin wi righe pu te otiwo yumbo tene nganye ei mune ruwi di wateri ye. Te kin pugrine wuti iri yumbo ur brequ nikin ghimbi puq ren yawo kureny ye te puq nen kin te otiwo ni mir quan nateri kin te God ni brequ nindig. Ni Ququ ningg nei pe yumbo puq nen kin te mir kin pugri wuny mbe yumbo ni righe pu tedi otiwo Ququ Yuwon Ye oyi puq neng di ni mir quan nateri kin te ni nas nas te kin nas ye. Pugri bu beghi yumbo ur yuwon ye bad kin si yavi pati wayequ. Te pugri beghi si yavi pati segi yumbo ur yuwon ye bad tedi otiwo ngeri tende di beghi mir yuwon kin pateri. 10 Pugri bu muq beghi wute aye yumbo ur yuwon ye bei bidiny kin ngeri risene kin ven nde puayi beghi wute aye sabi bidiny. Wute Jisas nei rimbig kin ni beghi bon yavi ire kin pugri, beghi ni ei nganye sabi bidiny.
Pol wand omo nawo ningg wand yuwon kin neny
11 Nungoqi nyumo raqe cheq pe wen wundoq nge ur yumbui kin pe nge ning nde si pene ur gidiq.
12 Wute nungoqi ghimbi dugu chongo pend wawo ningg buid mupuq kin te, te wute wute aye nde rar pe ni nyamb yumbui vise ningg mari kin te bu pugri puq men. Ni puq men kin puate taq te eti ni Kraist kruse pe nati kin wand bir mawo tedi wute ni unje map mai isis mem ye te ningg wune mamb bu ni pugri puq men. 13 Ni ghimbi dugu chongo pend muam pre, pudi nikinne mune lo wuri kin pugrine puq men segi. Pudi muq ni nungoqi buid mupuqu ei nungoqi ghimbi dugu chongo pend wawo ningg mari. Ni puq men ei nungoqi ni mingg wand wutungu di ghimbi dugu chongo pend wawo ye te ningg ni nyamb yumbui matevi. 14 Pudi nge ngening nyamb gidivi viyo tuqui segi, nge beghi Yumbui Jisas Kraist ni kruse pe nati ye te ni ningg nyambne ei gidivi viyo. Te pugri ni kruse pe nati ye te ningg qi pe kin nei brequ nge nde vise kin te viti, di nge mune kruse pe kati pre kin pugri di qi pe kin yumbo ur mune puq ken segi. 15 Piyi ghimbi dugu chongo pend o ghimbi dugu chongo pend segi, ni teri ane yumbui segi. God ni beghi puq nengu di wutamu urupui kin pas ye te nganye. 16 Wute nge yeri gad kin pugrine puq men men mas kin te God ni puq nem umbo yuwon kuse di God wute yawo nitony kin te ninde vise. Ni God ningg wute Israel kin nganye.
17 Nge wand omo kawo ningg di kari, nge wute nge mai aye mune megh kin te yambu kari, te pugri asi nge mi kin muanji nge nde ghimbi pe rise kin ren bei rind nge Jisas ningg yembe ye wuti nganye.
18 Mand, nge beghi Yumbui Jisas Kraist pengu gidig ei nikin nei pene wute yuwon nuany kin te nungoqi nde rise. Te nganye.

*6:2: “Kraist ningg lo”: nu Galesia 5:14 ndoq.