Revelesen
Jon Jisas ningg aposel iri ni nyumo raqe wen ur nindiq. Ni ailan iri Patmos puq mindig kin tende taq yenu kin tende puayi nyumo raqe wen ur nindiq. Ni nyumo raqe wen ur nindiq kin tende puayi Rom kin gavman ni wute Jisas nei rimbig kin te ni veri. Te pugri eti ni Jisas Kraist yumbui nyamb rirang di ni Rom mingg king yumbui nyamb rirang segi. Te ningg di ni wute Kraist nei rimbig kin unje map mai isis meny. Jon nyumo raqe wen ur nindiq ei Kraist ningg wute ni gre pune yeru Jisas nei rimbig. Piyi ni mambui riti, pudi gre pu yeru.
Di te kin te Jon ni ruqo nyemb kin pugri pe Jisas nandi nitanyi no yumbo buagi bei neng, di ni kopuqu wand pe rise. Ni yumbo otiwo ruwi kin te bei neng. Di ruqo nyemb pe Jisas ni Satan di veri aye te ane nyinge nawo maghe kin nuqond. Di ni bei nand te pugri wute Jisas nei rimbig kin te ni ane God nde tiqe pe ris ris te kin ris ye.
1
Jisas Kraist yumbo suqo pu rise ye raqe nand kin ren te God naip no ei ni ningg yembe ye wute te yumbo pughe ei brequne ruwi ye te ningg simbe nindiny. Jisas ni ren kin raqe nand kin te ni nikin angelo iri tiqi nundog ni te yembe ye wuti iri Jon nde nondo yumbo buagi raqe nand. Jon ni yumbo buagi nuqond kin te ningg simbe nand. Ni simbe nand kin te God ningg wand di wand nganyene kin Jisas Kraist raqe nand kin te simbe nand. Wuti propet kin wand buk wen ningg rise kin te wute buagi nde rar pe nuqond ye ni chumbuai nand ye, di wute wand ren nde rise kin rutungu di umbo pe ruwo ris ye ni chumbuai rind ye, te pugri ngeri tumo rind.
4-5 Nge Jon wand ren ur gad. Wand ren te wute Jisas nei rimbig kin ni tiqe 7-pela pu Esia opu yeru kin tende ris ye ni ningg ur gad.
God ni muq nas, asi nganye nas, di otiwo nasne ye. Ququ 7-pela pu ninde sia king pe rar ngimine yemu. Jisas Kraist, ni yumbo buk wen nde rise kin tuquine di nganyene raqe nand, di wute mati kin nde pu ye nawo nes newo ye, di qi pe kin king buagi ninde si nambu mas ye. Nge God pengu gidig ei ni di Ququ 7-pela pu di Jisas Kraist ni nikin nei pene wute yuwon muany di umbo yuwon kin te nungoqi nde rundo.
Jisas Kraist ni beghi yawo nirangu righe di ninde yavi pe beghi yumbo ur brequ pe pu puaq nundumu, di ni king ningg nas, beghi ninde si nambu prist kin pugri pas ei ni God di kiyi ningg yembe bad. Ni ei nyamb yumbui di gre ane beg beg te kin rise. Te nganye.
Nungoqi wutungu, ni wuye quari pe gri nandi, di wute buagi ni ruqoind ye. Wute ni yir baq mindig kin ni anene muqoind ye. Di wute tit buagi qi pe kin ni ningg quanji rind ye. Yumbo ren kin te nganyene puq ren ye. Te nganye.
Yumbui God Gre Nganye Kin ni nari, “Nge yembe puate ki righe di yembe omo kawo. Nge muq kas, asi nganye kas di otiwo kasne ye.”
Wuti iri wuti God nde pu nandi wuti nganye nas ye ni gib namb
Nge Jon nge nungoqi mand, buagi ane mai pare, God nde si nambu pas, di waghine Jisas nei bibig kin te ningg mai pare. Nge God ningg wand di wand nganyene kin Jisas raqe nand kin te simbe gad kin te ningg nge ailan woju iri Patmos puq mindig kin ven nde taq pu yengu. 10 Yumbui mune nes newo kin nginy te ningg Ququ Yuwon Ye gre ane nge puq negh di nge nde dobu gri wuti iri quan kumo nganye wand nand kin gibe ko te kutungu. Ni gibe ko te biugel kin pugri, 11 di ni nari, “Nu yumbo guqod kin te buk umo chongo pe kin tende ur ghand di wute Jisas nei rimbig kin tiqe 7-pela pu ren ningg ris ye ninde yi ruso: Te Epesus, Smerna, Pergamum, Taiataira, Sardis, Piladelpia di Laodisia nde yi ruso.”
12 Nge tindi godo ei wuti nge wand simbe nindigh kin te guqoid ningg. Di nge tindi godo kin tende puayi nge lam mawo ris kin yumbo gol pe yembe mindiny kin te 7-pela pu yeru guqod. 13 Di wuti iri wuti God nde pu nandi wuti nganye nas ye ni gib namb kin ni lam mawo ris kin yumbo tende mingi yenu guqoid. Ni chongo dobui iri naghe no nyinge gubuq pe tiq nase kin te neri naghe di yumbo ire gol pe yembe munduw kin te mand pe wureq nimbiq. 14 Ni ngawu di yu te sipsip iny kin pugri di mare kin pugri quem rimb, di ni rar te wase nyungu kin pugri ti wuri. 15 Ni nyinge te yumbo ire ain gib wumb ye brons puq munduw kin wase mindaq chongo pe nyang mamb ei yumbo te ti riri kin pugri, di ni gibe ko te wuye roru quan kumo mari kin pugri. 16 Ninde si tuan pe opu ni tomnji 7-pela pu nat mase pu yenu, di mame dobui opu opune sawo rise kin te ninde mim pe gri neyi ni. Ni quenge te nginy di nginy ti buagi quanne riyi ri kin pugri.
17 Nge ni guqoid kin tende puayi nge ninde nyinge tingi pombri ko kati pu pugri kase. Muq ni si tuan nge nde ni kuyo di nari, “Wune ghamb wayequ, nge ye kawo kas di nge dobu nganye kas. 18 Nge te kas kas te kin kas ye. Nge kati pre pudi nu tungu nge mune kes kewo di kas kas te kin kas ye! Di wute mati kin yumbo ur di mati kin tiqe te kin ki nge kait nase. 19 Pugri bu nu yumbo guqod kin te ur ghand, te yumbo muq di otiwo ruwi kin te. 20 Nu tomnji 7-pela pu nge nde si tuan pe mase guqod di lam mawo ris kin yumbo gol pe yembe mindiny kin 7-pela pu guqod kin ni puate te pugri: Tomnji 7-pela pu te wute Jisas nei rimbig kin tiqe 7-pela pe ris ye ni te angelo 7-pela pu, di lam mawo ris kin yumbo 7-pela pu te wute Jisas nei rimbig kin tiqe 7-pela pe ris ye te.”