Taitus
Taitus ni wuti Juda kin iri segi. Ni Pol wand bir nawo kin te nutungu di Jisas nei nimbig. Pol no wand bir nawo kin te ninge puayi Taitus temi mo. Taitus ni Pol temi Jerusalem aposel mikur wand kin tende mo, di ni Pol temi Korin mo tevi mand. Di ni temi ailan iri Krit puq mindig kin tende mo Jisas ningg wand simbe mand. Pol ailan te si neri kin tende puayi ni Taitus simbe nindig tene nas ei wute Jisas nei rimbig kin tende ris ye te ghav nindiny, di yembe Pol omo nawo segine kin te omo nawo.
Nyumo raqe wen nde Pol ni Krit kin Jisas nei rimbig ye nikin wute ye mawo kin rip mo ye te ningg Taitus simbe nindig. Di ni wute Jisas nei rimbig kin ni pughe gri ei tuquine ris kin te ningg anene simbe nindig. Ni Taitus wute wandoqi kin wand wute bei meny kin te ningg yeri nindig ei ni yeng nawo yuwon, di ni pughe kin ei wute Jisas nei rimbig kin bei neny ye te ningg simbe nindig. Wand nganye buagi nyumo raqe ven nde kin te ni Timoti nde mune urne nand.
1
Nge Pol, nge God ningg yembe ye wuti di Jisas Kraist ningg aposel iri nge nyumo raqe wen ur gidiq. God ni nge naip ko di tiqi nundogh ko ye puate te pugri: Nge ko ei wute God nap ruso ye te ghav gidiny God nei rimbig kin te quan kumo nei rimbig, di ghav gidiny wand nganye kin beghi simbe bad ye te nei rimb ei ni God nari kin pugrine ris. Ni God nei rimbig di wand nganyene kin te nei rimb te pugri ni ris ris te kin ris ye te ningg ghimbi pu ris. Di pas pas te kin pas ye wand ven te God ni asi nganye qi di yumbo buagi rise segine ni nari beghi pas pas te kin pas ye, di God ni wuti nganyene nand ye. Di muq ni ngeri nap ruso kin ren nde puayi ni nikin wand te raqe nand. Te kin te God wuti beghi nitamu pi ye ni nge wand bir kawo kin yembe negh di nari nge yembe te ei yembe gidiny.
Di nge nyumo raqe wen te nu Taitus, nu nge Yumbui nei gibig kin pugrine nei gubig kin te ningg nu nge wo nganye puq guduw ye nunde keq wundo. Nge God beghi wuyi pengu gidig ei ni di Kraist Jisas wuti beghi nitamu pi ye ni nikin nde nei pene wute yuwon muany kin di umbo yuwon kin te nu mew.
Taitus ni Krit tende quayi kiyi nap mo kin wand
Nge nu Krit ailan woju pe tende si keri pu kuas ye puate te pugri: Nge nu tende si keri ghas ei yumbo ninge yembe bidiny ningg pudi yembe bidiny segine kin te yembe ndiny, di nu tiqe buagi tende yo di wute Jisas nei rimbig kin quayi kiyi te ghap mo. Di nu wute kuap mo kin tende puayi nu yumbo ren ei nei mbiny. Te pugri, wuti wute Jisas nei rimbig kin quayi kiyi ningg nas ye ni wute buagi nde rar pe unje nap segi kin ei. Ni ngam irene ei nitaqi. Di ni wo te anene Yumbui nei rimbig, di wute buagi riri ni wo te yumbo nikinne puq ren yawo kureny kin puq ren ye di wand rutungu segi ye puq rindiny segi kin ei. Wuti wute Jisas nei rimbig kin yeng nuany kin ni yembe te ni God ningg yembe yeng nuany. Pugri bu ni wuti yumbo ur brequ nand segi kin ei. Ni nikin nyamb nindiri riwo segi, brequne umbo ker nawo segi ye, wuti wuye ne ngawu ghabe gud segi ye, wuti yeng nand segi ye, di ni wute wandoqi nindiny ni yumbo nitanyri ei ni yumbo quan rise segi ye ei. Pudi ni yumbo ur ren ei rise: Wute aye mandi te ni ghav nindim natemi baj pe mas, di ni wuti yumbo ur yuwon kinne ei yawo nirany righe ye. Ni wuti nikin yumbo ur buagi te yeng nuany yuwon di ni yumbo ur tuquine puq nen ye. God nde rar pe yuwon pu nas ye di ni wuti yumbo ur brequ puaq nand ye. Ni wand nganyene kin beghi wute bei peny kin te nari wand te nganye di nat rise gre. Ni pugri puq nen ei ni wand nganyene kin pe wute aye ghav nindiny tuqui. Di ni wute wand nganye kin yambu rireny ye te bei neny ei ni nei rimb te pugri ni unje rip pre.
10 Te pugri wute nganye buagi Krit ris kin ni wand nganyene kin wand te tuquine puq ren yambu riri. Ni wute puamb muany ningg wand puate segi kin te simbe mand ye. Nge kari kin te wute Juda kin ninge Jisas nei mimbig ye ni mo wute Juda segi kin te simbe mindim ei ni Juda kin pugrine ghimbi dugu chongo pend mawo ningg mari ye. 11 Nu wute pugri kin te segi puq ndim ei ni mune puq men segi. Te pugri ni yumbo wute bei meny kin te yuwon segi di ni puq men kin te ningg wute nganye buagi wand te rutungu kin te ni nikin yavi ire anene unje map. Di ni puq men kin te ni wet bidi materi ningg bu puq men. 12 Ren kin te Krit kin propet iri ni Krit ningg simbe nand kin ane tuquine. Ni nari, “Wute Krit kin ni pripri wandoqi mand ye. Ni umo brequ dabo kin pugri, si yavi mati, yembe segi pu mase mir ne rindighe rindighe.” 13 Propet nen ni wand simbe nand kin te nganyene. Pugri bu nu ker ane segi puq ndiny ei ni Kraist nei rimbig kin te gre rind. 14 Nu mune pugrine puq yen ei ni Juda mingg stori wandoqi kin di wute wand nganyene kin yambu mari kin ni mingg wand te rutungu segi. 15 Wute ninde ququ pe gri ni yumbo ur brequ kin ninge rise segi ye te piyi ni yumbo wute uny simbe mand kin riteri pudi te ningg ni God nde rar pe brequ rise segi. Pudi wute yumbo ur brequ quan rind ye di Yumbui nei rimbig segi ye piyi ni yumbo uny kin buagi te puaq rind yuwon pudi God nde rar pe ni wute brequ. Wute pugri kin ni nei te brequ rise di ni yumbo ur tuquine kin nei rimbiny kin nei te brequ vise pre. 16 Ni mari ni God nei mimbig, pudi ni yumbo ur brequ yembe mindiny kin te bei rind ni wute God yambu mireng ye. Wute men ni brequ nganye ni God nari kin pugrine puq men yambu mari ye di ni yumbo yuwon kin ninge puq men tuqui segi.