Ha Ummulaʼn Suɏat Paul
Kan Cha
Mamatiʼd Thessalonica
1
Sakon si Paul ya biɏunku cha Silas kan Timothy. Allaya suɏatmi kan chikayuʼn pin-a manchetchetong utlat Thessalonica un litimpuyug kan Apudyus un Ama ya Apu Jesu Kristu.
Iluwaluk kan Apudyus ta kacheguwan chikayu ya mallin-awaola biyegyu.
Ha Mataguwan Ya Pammatin Cha Mamatiʼd Thessalonica
Pasig kami manyaman kan Apudyus un Ama mipagapu kan chikayu, ya pasigmi bo iyaɏa chikayu lu malluwalu kami, ti sosomkonmi cha bibiɏuʼn pin-ayu koon mipagapu si pammatiyu ya ha kilalagpotyu un mansimbi gapu si ayatyu kan Apudyus ya kilaalusyu un lampeɏpu si lamlamayu kan Apu takuʼn Jesu Kristu.
Susuludmi un tagtagopon Apudyus, manyaman kami ti ammumi un chilutukan chikayu kan Apudyus. Ha langagammuwanmi ked ha langibyegbyeg-anmi si bibiɏuʼn chameg kan chikayu, chakampun un chichingngeɏyu abus cha imbyegami, ngim lakagikla kayu bo kan chikami si pallakabyelin chi Ispiritun Apudyus, ked lappun pulus manchuwachuwaan taku mipanggop si kilatuttuwaala. Ammuyu bo ugalimi si illinggewanmi kan chikayu ti losan un killingwami ked bumaɏuwanyu. Ya tiluɏedyu chikami ya si Apu Jesus, ked ulay lu lapampaligatan kayu si langawatanyu si bibiɏuʼn chameg mipanggop kan Jesu Kristu, lagalas kayu ti pilagalas chikayu si Ispiritun Apudyus. Ked gapu si kamatchiʼn lambibiyegyu, chikayu tuɏachon cha losan un mamati un inggew si iliʼd Macedonia ya Achaia. Ti chakampun un abus cha taguʼn iMacedonia ya iyAchaia langngeɏ si ugud Apudyus mipanggop kan Apu Jesus, ngim laammuwan bo pammatiyu kan Apudyus ti lanchilameg si kaili-ili. Ked cha losan un iliʼn ayonmi, achipun masapuɏʼn ug-ugguchonmi mipanggop kan chikayu, ti chicha langibyegbyega kan chikami mipanggop si lammangiliyanyu kan chikami ya lan-awichenyu cha silan-apudyus taplu mansagung kayu kan Apudyus ta mansimbi kayu si tuttuwaʼn Apudyus un matattagu. 10 Imbyegacha bo manguuwayanyu si mangulilan chi Alaklaʼn Jesu Kristu un mampeɏpuʼd langit. Siya hachiʼn tilagun Apudyus si latoyala ya siya bo maleɏaklib kan chitaku si kaog-ogyat un sangan Apudyus si umaliʼn eɏgew.