Din Damo Ay Solat San Pablo Sin
Taga-Corinto
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Sin maikadwa ay nanbiyahian Pablo ay en nangikasaba sin siged ay damag, nanpasyal ed Corinto ay kapital di Akaya, esa ay probinsiya sin sakop di Roma. Dakdake di ay siyodad ay ilin di Griego, Romano ya Judio. Gapo ta wada sin kad-an di baybay, ad-ado abe di namaspasyal isdi ay mannigosyos kompormi sin bapor. Nandinamag din siyodad ay sana begew sin kinabaknang na, din ad-ado ay relihion di omilis di, ya din ad-ado ay nakibabbabai ya nakilallalaki ya nangon-onod si odom ay ogali ay kaman dadi. Dandani ay doway tawen di nantetean Pablo isdi ay nangaskasaba, et ad-ado di namati (ilaen sin Inam-amag 18).
Idi inmey di nasurok ay tolo ay tawen, sin kad-an Pablo ed Efeso ay nangaskasaba, waday inawat na ay solat ay napo sin gimong ed Corinto (1 Corinto 7:1). Wada abe di dinamag na ay maipanggep sin nan-iibawan di miembron di gimong ya odom ay problima da. Din insongbat Pablo sin solat da ay sana ya din dinamag na ay problima et siya Din Damo ay Solat Pablo Sin Taga-Corinto. Sin solat ay nay, binagbagaanas daida maipanggep sin nan-iibawan da ya din nanigaan da ay mangipakaan sin miembro ay nakikamkamalala. Sinongbatana abe din salsalodsod da ay maipanggep sin pangasawaan di ipogaw, din amagen koman di balo ya odom ay magay asawa na, ya din makan ay naidaton sin sinan didiyos. Wada abe di inbaga na en daida maipanggep si olnos mo man-gimong da, din nankinalasi ay kabaelan ay indawat din Ispirito Santo ya din kosto ay kaosalan da, ya din kasin katagoan di natey.
Nabanol en datako din solat ay nay, tan say pan-adalan tako sin problima ay sinangsangon di kabangbangona ay gimong sin ilin di pagano ay kaman met laeng di problima ay sangsangoen di gimgimong tako ed wani. Siya na abe di pan-adalan tako sin insongbat Diyos en dana ay problima.
Din Linaona
Din panlogian di solat ya din nan-iyamanan Pablo 1:1-9
Din nan-iibawan di nankinalasi ay bonggoy sin gimong 1:10–4:21
Din lebbeng da ay mangipakaan sin miembro ay nanbasbasol 5:1-13
Din pangidaruman di mamati sin iib-a na ay mamati 6:1-11
Din kosto ay kaosalan di wayawaya tako ay Cristiano 6:12-20
Din salodsod ay maipanggep sin pangasawaan ya adi pangasawaan di ipogaw 7:1-40
Din salodsod ay maipanggep sin makan ay naidaton sin sinan didiyos 8:1–11:1
Din kosto ay amagen di babai sin simbaan 11:2-16
Din kosto ay maonodan sin pankumulgaran 11:17-34
Din kabaelan ay indawat di Ispirito Santo ya din kosto ay kaosalan da sin simbaan 12:1–14:40
Din kasin natagoan Jesus ya din kasin ton katagoan di natey 15:1-58
Din kaolnongan di maibadang sin mamati ed Jerusalem 16:1-4
Din planon Pablo 16:5-9
Din kakdengan di solat 16:10-24
1
Din Panlogian Di Solat
Sak-en si Pablo ay pinilin Cristo Jesus ay apostol na maibasar sin layden Diyos. Din gait kos na et din agi tako ay si Sostenes. Naey di solat mi en dakayo ay gimong di ipogaw en Diyos ed Corinto ay nanbalinena si nasantoan ay ipogaw na begew sin nakies-esaan yo en Cristo Jesus. Et baken dakayo anggoy di inayagana ay manbalin si nasantoan ay ipogaw na mo adi et am-in abe ay wada sin kailiili ay manaydayaw en Apo Jesu Cristo, tan sisya din Apo tako am-in. Sapay koma ta wada en dakayo di seg-ang ya talna ay mapmapo en Diyos ay Ama tako ya si Apo Jesu Cristo.
Din Nan-iyamanan Pablo Begew Sin Seg-ang Diyos En Daida
Kanayon ay man-iyamanak en Diyos begew sin seg-ang ay inpaila na en dakayo begew sin nakies-esaan yo en Cristo Jesus. Tan peteg kayman ay binindisyonanas dakayo si pangawat yo sin tet-ewa ya laing yo ay mankali begew sin nakies-esaan yo en sisya. Tan pinati yo ay kosto din init-itdo mi ay maipanggep en Cristo, isonga magay pankolangan yo sin nankinalasi ay kabaelan ay idawdawat Diyos sin panedsed-an yo sin kasin omalian Jesu Cristo ay Apo tako. Sisya di mangipapapigsa sin pammati yo ta say magay pankolangan yo sin agew ay kasinan omalian. Tan matalek si Diyos ay nangayag en dakayo ta makikadkadwa kayo sin Anak na ay si Jesu Cristo ay Apo tako.
Din Pamagbagan Pablo Maipanggep Sin Nan-iibawan Di Mamati
10 Dakayo ay aag-ik, wada di ibilin ko en dakayo sin ngadan Jesu Cristo ay Apo tako: pangaasi yo ta mankikinaawatan kayo ta say adi kayo mansinasina mo adi et man-es-esa di nemnem ya panggep yo. 11 Ibilin ko na en dakayo tan wada sin pamilyan Kloe di nangisodsod en sak-en ay mansosongbat kayo. 12 Din laydek ay kalien et natken di kanan di esa ya esa. Tan wada kano di mangmangwani, “Si Pablo di on-onodan mi,” dowan kankanan di odom, “Si Apollos abe di on-onodan mi.” Di odom et kankanan da en, “Naitatapi kami en Pedro,” ya di odom pay, “Mo si dakami abe yan si Cristo di naitatapian mi.” 13 Ay apaw kayo! Kaman yon nansisianen si Cristo! Ay siya mo sak-en ay si Pablo di natey sin krus para en dakayo? Ay sak-en ngata di naitapian yo sin nanpabonyagan yo? 14 Man-iyamanak en Diyos, tan da Crispus en Gaius anggoy di binonyagak issa. 15 Magay odom en dakayo si binonyagak, isonga adi mabalin ay kanan di olay sino en nanpabonyag kayo ay naitapi en sak-en. 16 Ay–aw baw adi kayman! Wada abes da Estefanas ay sinpangabong, ngem magay odom si manemnem ko ay binonyagak. 17 Tan adi inmibaas Cristo ta enak mamonbonyag, mo adi et inbaa nas sak-en ay en mangikasaba sin siged ay damag. Et sin nangam-amagak sidi, adiak inos-osal di naaltian ay kali ay mangipailas laing ko tan into et mo mamaga di pantongpalan di nateyan Cristo sin krus.
Din Naipogawan Ay Sirib Et Baken Sirib Sin Pangilan Diyos
18 Tan din ipogaw ay maisian en Diyos ay madosa et ibilang da ay magay banol di mait-itdo maipanggep sin nateyan Cristo sin krus, ngem mo si datako pay ay maisalsalakan et ammo tako ay siya di din kailaan di panakabalin Diyos. 19 Tan wada di inpaisolat Diyos ay kanana, “Dadaelek din laing di masirib ya naadal ay ipogaw ya ipailak ay magay banol di laing da.”* Isaias 29:14. 20 Sino ngarud di kasasaad di masirib ay ipogaw ya din maestron di linteg ya din nalaing ay makidibati ay wadas nan daga? Tan enggay inpailan Diyos ay magay banol di naidagaan ay sirib. 21 Tan begew sin sirib Diyos, ninemnem na ay adi mabalin ay ammoan di ipogaw sisya babaen sin mismo ay sirib da, tan planon Diyos ay isalakana di mamati en Cristo babaen sin ikaskasaba mi ay say ibilang di adi mamati ay magay banol na. 22 Siya di din pannemnem da, tan mo din Judio et mansapol das milagro ay mangipaneknek sin katet-ewan di dengdengngen da ya din Griego abe et an-anapen da di naoneg ay mait-itdo ay maibasar sin sirib di ipogaw. 23 Ngem din ikaskasaba mi pay, si Cristo ay nailansa sin krus, et say kaskasnitan di Judio ya kanan aben di Griego en magay banol na. 24 Ngem mo si datako pay ay inayagan Diyos, olay Judio ono Gentil, ammo tako ay si Cristo din kaipailaan di panakabalin ya sirib Diyos. 25 Tan olay din kinaong-ong Diyos sin pannemnem di ipogaw et addawi ay nangatngato mo din sirib da, ya olay din ibilang da ay kinakapoy Diyos et napigpigsa mo din kabikas da.
26 Nemnemen yo ay aag-i din kasasaad yo sin nangayagan Diyos en dakayo. Baken ad-ado en dakayo di naadal sin pannemnem di ipogaw. At-atik kayo abe ay nangato di saad na ono anak di baknang. 27 Tan pinilin Diyos din baken naadal ono nalaing sin pangilan di ipogaw ta say mabainan din naadal. Pinili na din nakapoy sin pangilan di ipogaw ta say mabainan din mabikas. 28 Din ibilang aben di ipogaw ay nababa ya malaslasoy ya magay kowinta na, et siya da din pinilin Diyos ta ipaila na ay din patpatgen di ipogaw et maga baw di pateg na. 29 Inamag na di ta say magay iyat di olay sino ay ipogaw ay mangit-ek sin awak na sin sangoanana. 30 Tan si Diyos di nangitapi en datako en Cristo Jesus, et nanbalinenas Cristo si napoan di sirib tako. Babaen en sisya, maibilang tako ay nalinteg, manbalin tako ay nasantoan ay ipogaw Diyos, ya maipawaya tako. 31 Isonga onodan tako din inpaisolat Diyos ay kanana, “Mo waday mayad ay mangit-ek si kompormi, it-ek na koma din inamag di Apo.” Jeremias 9:24.

*1:19 Isaias 29:14.

1:31 Jeremias 9:24.