Din Damo Ay Solat
San Juan
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Din nangisolat isna et si Juan ay esay pasolot Jesus ay nakikoykoyog en sisya sin kawada na isnan daga. Insolat na sin mamati ay man-ili sin kailiili ed Asia Minor. Enggay nakay sisya sin nangisolatanas na.
Di gapo ay insolat na na et tan wada da di naisian sin gimgimong di mamati (2:19) di nan-it-itdo si baken tet-ewa maipanggep en Jesu Cristo. Init-itdo da ay din am-in ay mantetee isnan daga et maalinan si lawa. Isonga adi kano mabalin ay nanbalin si Cristo si tet-ewa ay ipogaw. Init-itdo da abe ay si Jesus et baken din Messias ono Cristo ay Anak Diyos. Et baken anggoy din init-itdo da si naipaksaw mo adi aben din am-amagen da, tan kanan da en olay adi pandokogan di mamati din basbasol da ya olay adi da manlilinayad.
Isonga dadlon paneknekan Juan sin mamasas na ay si Jesu Cristo din Anak Diyos ay nanbalin si ipogaw. Ipidwapidwa na abe ay mangwani ay din ipogaw ay manglaylayad en Diyos et masapol ay laylaydena abe di gagait na ya on-onodana din bilbilin Diyos.
Ad-ado pay di mabasas na ay mangiparagsak sin nemnem tako ay mamati: din nakaskasdaaw ay layad Diyos para en datako, din iyat tako ay malinisan sin am-in ay kadodogis, din iyat tako ay mangabak sin wadas nan daga ay maikontra en Diyos, ya din pangammoan tako ay wada en datako di biyag ay iwed patingga na.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1-4
Din mantetee sin mapat-a ya sin mabolinget 1:5–2:29
Din nalinteg ay kabibiyag di an-ak Diyos 3:1-10
Din panlilinaydan di an-ak Diyos 3:11-24
Din kailasinan di tet-ewa ya baken tet-ewa 4:1-6
Din layad Diyos ya din layad di mantetee en Diyos 4:7–5:5
Din nangipaneknek ay Anak Diyos si Jesu Cristo 5:6-12
Din mabalin ay dadlon ammon di mamati sin Anak Diyos 5:13-21
1
Din Kali Ay Poon Di Biyag
1-2 Sin solat ay nay, waday ibaga mi en dakayo maipanggep sin makwani en Kali ay poon di biyag ay iwed patingga na. Nawawadas sisya sin kad-an Diyos Ama manipod sin damodamo, ngem nanpaila ay ipogaw sinan daga, isonga inil-ila mi ay kosto. Dindinnge mi abe din kali na yan kinapkapay mis sisya. Din sana ay inil-ila mi ya dindinnge mi et say ipaneknek mi en dakayo sin solat ay nay ta maitapi kayo sin kaikadkadwaan mi en Diyos ay Ama tako ya si Jesu Cristo ay Anak na ta say maragsakan tako ay kosto.
Din Mantetee Sin Mapat-a Ya Sin Mabolinget
Naey din dindinnge mi sin Anak Diyos ay sana et say ipaammo mi en dakayo: si Diyos et kaman silaw, tan maga polos di mabolinget en sisya. Isonga mo kanan tako en makikadkadwa tako en sisya ngem asi et mantetee tako sin mabolinget, man-et-etek tako, tan adi maikompas din am-amagen tako sin tet-ewa ya kosto ay layden Diyos. Ngem mo mantetee tako pay sin kad-an di mapat-a ay kaman din iyat Diyos, siged di makikadkadwaan tako sin iib-a tako ay mamati ya dowan pay maow-owasan am-in di basbasol tako begew sin dadan Jesus ay Anak na.
Mo kanan tako en magay basol tako, iet-etekan tako din awak tako yan adi tako awen din katet-ewa na. Ngem mo ipodno tako en Diyos din basbasol tako, pakawanena da nay ay basbasol tako yan linisanas datako sin am-in ay kadodogis. Matalek sisya ay mangiyat sidi et kosto pay abe mo say iyat na. 10 Ngem mo kanan tako pay en adi tako binmasbasol, panbalinen tako ay maetek si Diyos, et adi naiigto din kali na sin nemnem tako.