Din Damo Ay Solat San Pablo En
Timoteo
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Si Timoteo et esa ay baro ay dinatngan Pablo sin nangaskasabaana sin sakop di Licaonia. Gapo ta naimposoan di pammati na en Cristo, inayagan Pablo ay makiey en sisya ay mamadang sin obla na ay mankasaba ya man-itdo. Di esa ay ili ay nangaskasabaan da et ed Efeso, et say nanaynan Pablo en Timoteo ta sisya di maiskat en Pablo ay man-itdo sin gimong di mamatis di. Idi binmaybayag din nanteean Timoteo isdi, pag mansolat si Pablo en sisya. Mantawen si Timoteo si tolonpo ono nasurok sin nansolatan Pablo en sisya.
Di esa ay napateg ay banag sin solat ay nay et maipanggep si nan-it-itdos baken tet-ewa. Binilin Pablo si Timoteo ta iparit na din pan-it-itdoan da (1:3), tan init-itdo da ay mo layden di ipogaw ay maisalakan, masapol ay paniyewen da di odom ay makan ya adi da aben mangas-asawa.
Wada abe di inbilin Pablo ay maipanggep si iyat di man-gimong ay mankararag ya mandayaw en Diyos, din ogalin di babbabai ay mamati, din kabibiyag di ipogaw ay pilien da si mangipangolo sin gimong ya din pilien da abe ay mamadbadang sin papangolo ay sana, ya din iyat di mamati sin iib-a da ay nabalo, papangolo ya babag-en. Wada abey odom ay inbilin Pablo en Timoteo ay maipanggep si iyat na ay mansilbis kosto en Cristo. Sin maodi ay kapitolo, wada abey inbaga na ay maipanggep sin mangipapakat ay bomaknang ya din tet-ewa ay kinabaknang.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1-2
Maipanggep si nan-it-itdos baken tet-ewa 1:3-11
Din nan-iyamanan Pablo en Diyos begew sin seg-ang na 1:12-20
Pamagbaga maipanggep si man-gimong ya din papangolo da 2:1-16
Pamagbaga en Timoteo maipanggep sin pansilsilbiana en Cristo 4:1-16
Pamagbaga maipanggep sin nankinalasi ay ipogaw sin gimong 5:1–6:2
Din man-it-itdos natken ya din mayad ay bomaknang 6:3-10
Din maod-odi ay bilbilin Pablo en Timoteo 6:11-21
1
Din Panlogian Di Solat
Sak-en si Pablo ay apostol en Cristo Jesus, tan say inbilin Diyos ay mangisalakan en datako ya si Cristo Jesus ay namnamaen tako ay mangamag sin am-in ay sedsed-en tako. Naey di solat ko en sik-a ay Timoteo ay ibilang ko ay tet-ewa ay anak kos pammati. Sapay koma ta wada en sik-a di seg-ang ya talna ay mapmapo en Diyos ay Ama tako ya si Cristo Jesus ay Apo tako.
Maipanggep Si Nan-it-itdos Baken Tet-ewa
Sin kinmaanak issa ay manpa-Macedonia, intogon ko en sik-a ay mantetee ka issan ed Efeso et nay ipidwak ay mangitogon, tan wada da issa di mangit-itdos natnatken et masapol ay bilinem daida ta isaldeng da. Bilinem abe ta adi da nemnemnemen si kanayon din daddad-at di ipogaw ed nabaon ya din andoando ay lislistaan di ngadngadan di iiyon-a, tan din kaman dadi et owat pan-iibawan di ipogaw. Maga di ibadang da sin matongpalan di planon Diyos, tan din pangammoan ya pangon-onodan tako sin planon Diyos et babaen sin pammati tako. Say ibilin mo dana en daida ta mo patien da, waday kosto ay layad da sin iib-a da, tan din napoan di layad ay nay et din siged ya nalinis ay nemnem ay adi nataptapian si kadodogis ya din naimposoan ay pammati. Wada di odom ay ipogaw ay nanaynan sin siged ay ogali ay nay, et say begew ay nasangaw das diskotil ay magay silbi na. Layden da ay mangitdo sin linteg Diyos, ngem di katet-ewa na et adi da maawatan din ipapapilit da ay tet-ewa yan olay din kali ay ibagbaga da et adi da ammo din laydena ay kalien.
Mo maipanggep pay sin linteg Diyos, ammo tako kayman ay siged din linteg ay sana dalo et mo din pangos-osalan di ipogaw et din kosto ay kaiosalana. Maawatan tako koma ay baken din nalinteg ay ipogaw di gapo ay naamagan di linteg mo adi et din lawa ay ipogaw ay kaman dana: din managlabsing si linteg ya adi manpaituray sin waday turay na, din manigaan ay mandayaw en Diyos ya din makabasol, din baken relihioso ya din manglaslasoy si maipanggep en Diyos, din manpeses ama na ono ina na ya din manpeses ib-a na ay ipogaw, 10 din manaddaag si bakenan asawa, din lalaki ay manaddaag si ib-a na ay lalaki, din manpap si ib-a na ay ipogaw ta ilako na ay maibag-en, din makaetek ya mangisapatas baken tet-ewa, ya am-in di odom ay mangamag si maikontra sin kosto ay mait-itdo. Para sin ipogaw ay kaman dana din naamagan di linteg. 11 Din tet-ewa ay initdok ay nay ay maipanggep sin linteg et maibasar sin sigesiged ay damag ay intalek din kangatoan ya madaydayaw ay Diyos en sak-en.
Din Nan-iyamanan Pablo En Diyos Begew Sin Seg-ang Na
12 Man-iyamanak en Cristo Jesus ay Apo tako ay mangipapigpigsa en sak-en ay mangamag sin nay ay obla, tan inbilang na ay matalekak ay ipogaw et dinotokanas sak-en ay mansilbi en sisya. 13 Say inyat na di olay mo ed idi, pinalawlawak sisya dowanak aben pinalpaligat ya inin-insolto. Ngem sineg-angan Diyos sak-en pay dedan, tan ed idi adiak pay laeng mamati isonga adiak ammo ay lawa di inam-amag ko. 14 Peteg adi ay dakdake di seg-ang ay inpailan din Apo en sak-en, tan indawat na en sak-en din pammati ya layad para en sisya ya sin gagait ko ay siya met laeng di idawdawat na en datako ay naitatapi en Cristo Jesus. 15 Tet-etet-ewa din nay mait-itdo ya dadlon mapati: inmalis Cristo Jesus isnan daga ta say isalakana di nakabasol. Sak-en od kayman din kalawlawaan en daida. 16 Et siya na met laeng di begew ay naseg-angan Diyos en sak-en, ta way iyat Cristo Jesus ay mangipaila sin adi kaabos ay anos na en sak-en ay kalawlawaan ay nakabasol. Inyat nas di ta say pannemneman di ipogaw ay mamati en sisya sin tapin di agew ya mangawat si biyag ay iwed patingga na. 17 Isonga sapay koma ta mabigbig ya madayaw ay eng-enggana din Ari ay iwed patinggan di panturayana, din es-esa ay Diyos ay adi katkatey ya adi kaila. Amen.
18 Din inbilin ko ay nay en sik-a ay Timoteo ay anak ko et maibasar met laeng sin naipadto ed idi ay maipanggep en sik-a. Adim linglinglingan din naipadto ay sana ta say tomoled ka ay manglaban sin am-in ay lawa. 19 Sin panglablabanam si lawa, ipapasnek mo ay mamati ya dadlon mon siliban ta nadalos di konsensiam, tan wada di ipogaw ay gapo ta tineteweng da din konsensia da, dinadael dan pammati da.* Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …gapo ta tineteweng da din konsensia da, tinaynan da din tet-ewa ay mait-itdo ay patien tako. 20 Din dowa en daida et da Himeneus en Alexander ay inpolang ko en Satanas ta say pan-adalan da ay adi da palawlawaen si Diyos.

*1:19 Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …gapo ta tineteweng da din konsensia da, tinaynan da din tet-ewa ay mait-itdo ay patien tako.