Din Maikadwa Ay Solat
San Pedro
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Din solat ay nay et insolat San Pedro sin mamati en Jesu Cristo, siguro din wada sin kailiili ed Asia Minor (1 Pedro 1:1; 2 Pedro 3:1). Din panggep na ay nangisolat et ta kontraena din oblan di nangit-itdos baken tet-ewa ya din kadodogis ay ogali ay nantongpalan di init-itdo da. Isonga binagaanas daida ta adi da masangsangaw si baken kosto ay mait-itdo mo adi et masepsep ay lak-amen da din seg-ang Apo Jesu Cristo ya taptapian da din pangam-ammoan da en sisya (3:17-18).
Di esa ay init-itdo da et adi kano mantaolis Cristo, tan enggay nabayag yan daan di pantaoliana. Sinongbatan Pedro si daida ay nangwani en dadlon mantaolis Cristo. Din gapo ay nabayag yan daan di pantaoliana et naanos si Diyos sin managbasol ay ipogaw. Laydena ay waday waya da ay mangibabawi sin basbasol da ta adi da madosa mo adi et maisalakan da.
Nabanol din solat ay nay en datako, tan papigsaena din namnama tako ay mantaolis Cristo. Paneknekana abe ay din Biblia et baken napo sin nemnem di ipogaw mo adi et napo en Diyos, tan din mamadto ya odom ay nangipaisolatan Diyos sin kali na et inturturong di Ispirito Santo din inbagbaga da (1:20-21; 3:15-16).
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1-2
Din siged ay ogali ay itapi tako sin pammati tako ay mangipaneknek sin nangayagan Diyos en datako 1:3-11
Din kaibasaran di tet-ewa ay pammati tako 1:12-21
Din mangit-itdos baken tet-ewa 2:1-22
Din kasin omalian Jesu Cristo 3:1-18
1
Din Panlogian Di Solat
Sak-en si Simon Pedro ay mansilsilbi en Jesu Cristo. Esaak abe ay apostol na. Naey di solat ko en dakayo ay naidawtan si pammati ay magay kaitkenana sin pammati mi, begew sin kinalinteg Jesu Cristo ay Diyos tako ya mangisalakan en datako. Sapay koma ta masepsep ay lak-amen yo di seg-ang ya talna begew sin pangammoan yo ay mismo en Diyos ya en Jesus ay Apo tako.
Din Siged Ay Ogali Ay Itapi Tako Sin Pammati Tako Ay Mangipaneknek Sin Nangayagan Diyos En Datako
Babaen sin panakabalina ay siya abe din panakabalin Diyos, indawat na en datako din am-in ay kasapolan tako ay mangonod si nadiyosan ay kabibiyag. Mabalin ay say onodan tako di, begew sin nangammoan tako en sisya ay nangayag en datako babaen sin mismo ay kinangato ya kinasiged na.* Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …sisya ay nangayag en datako ta makilak-am tako sin kinangato ya kinasiged na. Begew sin nay ay kinangato ya kinasiged na, waday indawat na en datako ay nangilisi sin kadadaelan di awak ya nemnem ay nantongpalan di lawa ay laylayden di ipogaw isnan lobong. Din indawat na en datako et din nankababanol ya nankapapateg ay inkari na ta say babaen en dana, makilak-am tako sin kinadiyos na. Isonga ipakat yo din kabaelan yo ta tapian yo din pammati yo si siged ay ogali. Din itapi yo abe sin siged ay ogali yo et din pangammoan yo sin kosto ay amagen yo. Din itapi yo abes di et din pangitpean yo sin awak yo, ya din itapi yos di et anos. Din anos yo et tapian yo koma abe si nadiyosan ay ogali, ya din nadiyosan ay ogali yo et tapian yo abe si layad sin aag-i yo ay mamati. Maodi, tapian yo din layad yo ay sana si layad para sin am-in ay ipogaw. Tan mo maad-ado en dakayo dana ay siged ay ogali, mantongpal sin kosto ay pangammoan yo en Jesu Cristo ay Apo tako. Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …waday kosto ay pantongpalan din pangammoan yo en Jesu Cristo ay Apo tako. Ngem mo waday ipogaw ay adi mangon-onod en dana ay ogali, kaman nagodab ono ipogaw ay asag-en di pangila na. Tan enggay nilinglingana ay naowasan din sigod ay basbasol na.
10 Isonga aag-i, dadlon yon ipakat din kabaelan yo ay mangon-onod si siged ay kabibiyag ta say mapaneknekan din namilian ya nangayagan Diyos en dakayo. Tan mo say amagen yo di, adi kayo polos maisokba, 11 mo adi et maragsakan si Diyos ay mangipasgep en dakayo sin komakaman ay panturturayan Jesu Cristo ay Apo tako ya mangisalakan en datako.
Din Kaibasaran Di Tet-ewa Ay Pammati Tako
12 Isonga olay mo enggay ammo yo dana ya ipapasnek yo ay mangon-onod sin tet-ewa ay nait-itdo en dakayo, kanayon pay dedan ay ipanemnem ko dana en dakayo babaen sin solat ay nay. 13 Din pannemnem ko et lebbeng ko ay mangamag sidi ed wani ay matmatagoak pay laeng. 14 Tan ammok ay dandani di panaynanak sin awak ko ay nay ay maibasar met laeng sin inpaammon Apo Jesu Cristo en sak-en. 15 Ipakat ko ngarud din kabaelak ta say olay mo komaanak isnan daga, wada pay di komakaman ay pangnenemneman yo en dana ay inbagak.
16 Tan din inpaammo mi en dakayo maipanggep sin panakabalin Jesu Cristo ay Apo tako ya din kasinan omalian et adi naibasar sin baken tet-ewa ay daddad-at di nalaing ya nasikap ay ipogaw. Tan dakami ay mismo di nangila sin kinangato na ya kinadiyos na. 17-18 Tan dakami di gagait na sin nasantoan ay dontog sin nangidayawan Diyos Ama en sisya ya nangipailaana sin mankoniniing ay kinadiyos na. Dakami ay mismo di nannge sin kalin di manakabalin ay Diyos ay napod langit ay kanana, “Si naey di laydelaydek ay anak ko. Sisya di kakapnekak.” Din dad-at ay maipanggep sin naamagan nina et wada sin Mateo 17:1-9, Marcos 9:2-10 ya Lucas 9:28-36.
19 Isonga napaneknekan en dakami ay dadlon tet-ewa din inbagbagan di mamadto ay naisolat ed nabaon. Et kosto mo patien yo din inbagbaga da, tan kaman silaw ay manilsilaw sin mabolinget ay lugar. Ipapasnek yo ay patpatien enggana ay bomala din batakagan ya pomat-a, laydena ay kalien, enggana sin agew ay kasin omalian Cristo ay manilaw ay kosto sin nemnem yo. 20 Nemnemen yo na, tan dadlon napateg: maga di naipadto ay inpaisolat Diyos ay inbagan di mamadto si bokbokod na.§ Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …maga di naipadto ay inpaisolat Diyos ay mabalin ay iolog di ipogaw si bokbokod na. 21 Tan maga di naipadto ay napo sin nemnem di ipogaw, mo adi et din Ispirito Santo di nangiturturong en daida sin nangibagaan das kali ay napo en Diyos.

*1:3 Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …sisya ay nangayag en datako ta makilak-am tako sin kinangato ya kinasiged na.

1:8 Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …waday kosto ay pantongpalan din pangammoan yo en Jesu Cristo ay Apo tako.

1:17-18 Din dad-at ay maipanggep sin naamagan nina et wada sin Mateo 17:1-9, Marcos 9:2-10 ya Lucas 9:28-36.

§1:20 Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …maga di naipadto ay inpaisolat Diyos ay mabalin ay iolog di ipogaw si bokbokod na.