Maikadwa Ay Samuel
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din madad-at sin Maikadwa ay Samuel et din panturayan Ari David. Sin damo, nanturay sin tribun Juda ay maibanda sin abagatan di Israel, pag sin intiro ay nasyon. Begew sin tolong Diyos, inabak na din kagobat na et pinmigsa di turay na. Napigsa di layad David en Diyos, et inkarin Diyos ay mansososkat di poli na ay manturay si eng-enggana.
Baken pag mayat di madad-at isna maipanggep en David, tan wada abey nadagsen ay basol na. Idi inbaan Diyos di pankalkaliana ay mamagbaga en sisya, nanbabawi et nansagong kasin en Diyos, ngem wada pay dedan di lawa ay nantongpalan din basol na ay sana.
Olay mo siya di, madamdamag di ngadan Ari David, et sin maod-odi ay timpon di ligat, nankedkedaw din Israelita si ari ay mais-o en sisya. Din kakdengan di libro ay nay et esa ay kantan David ay pangdayaw begew sin nangisalakanan Diyos en sisya sin kalabana. Din kanta ay nay et madtengan abe sin Salmo 18.
Din Linaona
Din nanturayan David ed Juda 1:1–4:12
Din naisaadan David ay ari sin intiro ay Israel 5:1-5
Din pinmigsaan di turay David 5:6–10:19
Din nanbasolan David ya din nadosaana 11:1–12:25
Ligligat ya lawa ay paspasamak 12:26–20:26
Din kakdengan di libro 21:1–24:25
Din Nanturayan David Ed Juda
Idi nadamag David ay natey da Saulo en Jonatan ay anak na sin gobat, binisngit nan bado na begew sin sakit di nemnem na yan inladingitanas daida. Pag emey ed Hebron ay ilin di tribun Juda, et insaad das sisya ay ari ed Juda. Ngem si Abner ay pangolon di sosoldadon Saulo et insaad nas Isboset ay anak Saulo ay say ari sin odom ay tribun di Israelita.
Idi siya di, nan-gogobat din sosoldadon da David en Isboset. Pinmigpigsa da David dowan pay komapkapoy da Isboset. Pag waday namse en Isboset. (1:1–4:12)
1
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27