Din Maikatlo Ay Solat
San Juan
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Siya na di solat Juan sin esay gayyem na ay manngadan si Gaius ay nangipangpangolo si esa ay gimong di mamati. Dinaydayaw Juan sisya tan pinakpakana iman din mangaskasaba ay manlikliked sin kailiili. Wada abey indadaan Juan en sisya maipanggep sin lawa ay ogalin di esa ay ipogaw ay manngadan si Diotrefes.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1-4
Din pangidayawan Juan en Gaius 5-8
Din lawa ay inam-amag Diotrefes 9-10
Din siged ay inam-amag Demetrius 11-12
Din kakdengan di solat 13-15
1
1-2 Patgek ay Gaius,
Sak-en ay nangisolat isna et si Juan ay esa ay pangolon di mamati. Naimposoan din layad ko en sik-a ay gayyem ko. Sapay koma ta mayat di biyag mo issa ya napigsa abe di awak mo ay kaman din kapigsan di pammatim. Waday aag-i tako ay inmal-alis na, et inbagabaga da ay ipapasnek mo ay mangonod sin tet-ewa ay mait-itdo. Am-in kano di am-amagem yan maikomkompas sin mait-itdo ay sana. Isonga peteg ay naragsakanak, tan magay kamamayatan si panragsakak mo adi din nanngeak ay on-onodan din an-ak ko din tet-ewa ay mait-itdo.
Sigesiged di in-inyat mo sin aag-i tako ay nan-iy-iyan issa, tan olay mo sangaili da anggoy kayman, inay-ayowanam kanos daida ay kosto pay dedan. Sin kawada das na, dinaddad-at da abe sin gimong di mamati din siged ay pananglayad mo en daida. Mo waday kaman dana ay kasin maspad issa, pangaasim ta itoltoloy mo kod ay mamadbadang en daida yan idawat mo en daida din kasapolan da sin danan. Mo mabalin abe, ilaem ta maibagay din badang mo en daida sin nabanol ay pansilsilbian da en Diyos. Tan sin en da pangikaskasabaan si maipanggep en Apo Jesus, adi da manman-a si kasapolan da sin ipogaw ay adi mamati. Isonga masapol ay datako ay mamati di mamadang en daida ta say makibingay tako sin obla da ay mangipaam-ammo sin tet-ewa ay mait-itdo.
Wada di insolat ko ed idi sin gimong di mamati issa, ngem adi inkaskason Diotrefes tan adi na bigbigen din turay mi. Laydena gamin ay sisya di manpangolo issa. 10 Ngarud, mo emeyak issa, enak ibaga en dakayo din lawa ay am-amagena sin baken tet-ewa ay ipabpabasol na en dakami. Et baken anggoy dana si am-amagena, tan adi na aben paspasgepen din aag-i tako ay mamati ay em-emey sin ili yo yan iparparit na pay din mayad ay mangipasgep en daida dowanan pakaanen sin gimong di mamati.
11 Gayyem ko, adi ka tadtadonen din lawa mo adi din siged. Tan din mangam-amag si siged et sisya di anak Diyos, ngem din mangam-amag pay si lawa et addawi pay laeng di nemnem na en Diyos.
12 Mo si Demetrius et pag mayat di ibagbagan di ipogaw maipanggep en sisya. Din kabibiyag na abe et paneknekana din kinasiged na, tan maikokompas din am-amagena sin tet-ewa ay mait-itdo. Dakami abe et paneknekan mis sisya en dakayo, yan ammom ay tet-ewa di ibagbaga mi.
13 Ad-ado pay di laydek ay ibaga en sik-a, ngem adiak intapi sin solat ay nay 14 tan mo mabalin koma, adi mabayag yan enak ilaen sik-a. Asi ta manngalat si kosto.
15 Sapay koma ta natalna di biyag mo. Pakpakomostaan daka sin am-in ay gagayyem mo isna. Saes-aem ay pakomostaan kod din gagayyem takos sa. Anggay ninas mabalin ay ibagak.