Deuteronomio
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din libro ay Deuteronomio et naoolnos ay pamagbaga ono diskurson Moses sin Israelita sin kawada dad Moab idi nakdeng di nan-etaetanan da sin lugar ay magay omili ya dandani di senggepan da ed Canaan. Enggay natey din katawenan Moses ay nanrirriri ya nangonkontra en Diyos, et layden Moses ay masasagana din aan-ak ya aap-o da ay en da okaen din ili ay inkarin Diyos en daida.
Ipanemnem na en daida din nakaskasdaaw ay inam-amag Diyos para en daida. Pag nan itdo en daida din Sinpo ay Bilin ya odom ay linteg ay intolag Diyos sin Israelita sin dontog ay Sinai. Ipanemnem na en daida din bindisyon ay lak-amen di manongtongpal ya din dosa ay nam-osen di manglablabsing ya bagaanas daida ta dadlon dan onodan ya laylayden si Yahweh ay Diyos da. Pag nan sinag-eesa ay binindisyonan din sinpo ya dowa ay tribu ya dotokanas Josue ay maisokat en sisya.
Din kapapatgan ay versikulo sin libro ay nay et 6:4-6 ay siya din kapapatgan ay bilin ay maibagabaga sin Baro ay Tolag: “…Imongsan yo din am-in ay nemnem, bikas ya laing yo ay manglaylayad en Yahweh ay Diyos yo…”
Din Linaona
Din nangipanemneman Moses sin Israelita sin inam-amag Diyos para en daida 1:1–4:43
Din intolag Diyos sin kaipoipogaw 4:44–28:68
Mabagaan din kaipoipogaw ta onodan da din intolag Diyos 29:1–30:20
Din maodi ay pamagbagan Moses ya din nateyana 31:1–34:12
1
Din Panlogian Di Libro
(1:1-8)
1-5a Naisolat sin libro ay nay din inbagbagan Moses sin Israelita sin kawada da sin tanap ay magay omili sin lak-am di Moab ay naibanda si belaan di agew sin ginawang ay Jordan. Din kosto ay kad-an da yan asag-en ed Suf ay nan-gawaan di Paran, Tofel, Laban, Hazerot ya Dizahab. Sinpo ya esa ay agew di pandad-anan manipod sin dontog ay Sinai enggana ed Kades Barnea mo idan sin kadondontogan ay ili ed Edom. Sin damo ay agew di maikasinpo ya esa ay bowan sin maikaopatapolo ay tawen manipod sin kinmaanan da ed Egipto, inbagan Moses din amin ay inbilin Diyos ay ibaga na en daida. Napasamak na idi nakdeng ay inabak da Moses da Ari Sihon ay Amorreo ay mangituray ed Hesbon ya si Og ay ari ed Basan ay mangituray ed Astarot ya Edrei. 5b Dadlon inpalawag Moses da nan linteg Diyos ay nangwani, “Sin kawada tako sin dontog ay Sinai, kanan Yahweh ay Diyos tako, ‘Aped na ay nabayag di nantean yo sin kad-an di dontog ay sana. Topien yo din tolda yo ta manlobwat kayo. Emey kayo sin kadondontogan ay panbeeyan di Amorreo ya siya abe sin nandinmang ay il-ili: din tanap ed Jordan, din kadondontogan ya nababa ay bilbilig, din abagatan di Canaan ya din benget di baybay ay Mediterranean. Emey kayo abe ed Canaan, ed Lebanon enggana sin dakdake ay ginawang ay Eufrates. Sak-en ay Diyos yo et insapatak ay idawat ko am-in din daga ay nay sin ap-apo yo ay da Abraham en Isaac ya si Jacob ya siya abe sin poli da. En kayo et okaen.’ ”
 
Pag dad-aten Moses di maipanggep sin sinpo ya dowa ay en nansiim ed Canaan, din nanigaan di kaipoipogaw ay en mangobat sin man-ilis di, ya din nanliklikedan da sin lugar ay magay omili enggana ay natey am-in din mantawen si dowanpo ono nasurok ay makabael ay makigobat sin timpon di damo ay sinsos. (1:19–2:15)
 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46