Ecclesiastes
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din linaon di libro ay Ecclesiastes et din inbagan di masirib ay ipogaw maipanggep sin biyag isnan daga. Ad-adoy pinadpadas na ay nangan-anap mo sinoy way silbi na. Pinadas na di sirib, panragsakan, nabanol ay obla, kinabaknang ya dayaw, yan inkeddeng na ay magay silbi da am-in. Ngem binagbagaana pay dedan di ipogaw ta ipakat dan kabaelan da ay man-obla ya ganasen da di sagot Diyos, olay mo adi dan maawatan di panggep Diyos isnan daga.
Nabanol en datako din libro ay nay, tan ipalawag na en datako din pannemnem di ipogaw ay di namnamaen da et manpatingga sin biyag isnan daga.
1
Magay Silbin Di Am-in Ay Banag
(1:1-2; 2:21-23)
Siya na di inbagan din mangit-itdo ay anak David ay ari ed Jerusalem. Kanana, “Magay silbin di biyag. Di katet-ewa na, enggay magay silbin di amin ay banag!” 10  11  12  13  14  15  16  17  18