Exodo
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din olog di Exodo et komaan. Din kapapatgan ay napasamak isna et din nawayaan ya kinmaanan di Israelita ed Egipto ay naibabag-enan das nabayag. Din kapapatgan abe ay ipogaw ay maistorya isna et si Moses ay dinotokan Diyos ay mangipangolo sin ipogaw na.
Ad-ado di nakaskasdaaw ay linaon din libro ay nay: din nanpailaan Diyos en Moses sin manbidbidang ay kaiw, din nangipaammoana sin ngadana ay Yahweh, din kaeegyat ay napasamak ay nanosaan Diyos sin taga-Egipto, din namalasatan din Israelita sin baybay ay Mandalangdang, ya din nangidawtan Diyos sin sinpo ay bilin ya odom ay linteg na en Moses sin dontog ay Sinai. Ad-ado abe di maipanggep sin Tolda ay Panpappailaan Diyos ya din kosto ay iyat di ipogaw ay mangdayaw en sisya.
Din Linaona
Din naibabag-enan din Israelita ed Egipto 1:1-22.
Din naianakan ya nadakdak-an Moses 2:1–4:31.
Din nangonkontraan da Moses en Aaron sin ari ed Egipto 5:1–11:10.
Din damo ay fiesta ay makwani en Nalabas 12:1-28.
Din kinmaanan di Israelita ed Egipto 12:29–15:21.
Din nandad-anan da manipod sin baybay ay Mandalangdang enggana ed Sinai 15:22–18:27.
Din linteg Diyos ya din intolag na sin ipogaw na 19:1–24:18.
Din Tolda ay Panpappailaan Diyos ya bilbilin maipanggep sin iyat di Israelita ay mangdayaw en sisya 25:1–40:38.
1
Din Napalpaligatan Di Israelita Ed Egipto
Sin inmeyan Jacob ed Egipto, intakina din an-ak na ya din pamilya da. Da naey di ngadan din lallalaki ay an-ak Jacob ay manngadan abes Israel: da Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naftali, Gad ya si Aser. Pitopolo di bilang am-in din polin Jacob mo maitapis da Jose ay enggay wada ed Egipto.* Ilaen abe sin Genesis 46:27. Sin Inam-amag 7:14, kanana en pitopolo ya lima da am-in, tan maibilang din dowa ay anak Manases ya din dowa ay anak ya esa ay apon Efraim.
Idi nalabas di ad-ado ay tawen, natey am-in da Jose ay siag-i ya din am-in ay katawenan da ay napo ed Canaan. Ngem din poli da pay ay makwani en Israelita yan paspas da ay inmad-ado et naganaganak da, isonga enggay mapno da sin ili ay kad-an da ed Egipto.
Idi siya di, nasokatan di turay ed Egipto et nanturay di esa ay ari ay magay ammo nas maipanggep en Jose. Kanan din ari ay sana sin oopisyal na, “Dengngen yo nan ibagak. Ilan yo nan Israelita et pomigpigsa da tan nay omad-ad-ado da. Dilikado di kasasaad tako. 10 Masapol ay mannemnem takos pamosposan ta adi dan masepsep ay omad-ado. Tan adi pay mo wada et di gobat, ya asi dan badangan din kaibaw tako et pag dan ikanayon ay lomayaw.”
11 Idi siya di, nandotok das mankakekedse ay kapatas ay mangipilit si madagsen ay obla sin Israelita ta say mapaligatan ya madismaya da. Et inpaamag da en daida din siyodad ay Pitom ya Rameses ay say pan-idoldolinan din ari si makan ya odom ay kasapolan da. 12 Ngem olay mo intoy iyat di taga-Egipto ay mamalpaligat sin Israelita, masepsep pay dedan ay omad-ado ya maiwarwaras da. Begew sina, madandanagan ya malmaliget din taga-Egipto en daida, 13-14 et pinalaloan da din inpaobla dan daida ay adi da polos sineg-angan. Din nankadadagsen ay oblan di man-amag si beey ay kaman din mankiwar ya mandamili si linang ya olay abe din am-in ay kalasin di obla sin payew yan inpilit dan daida. Isonga peteg ay kinmaseseg-ang din biyag di Israelita.
15 Ngem adi pay laeng mapnek din ari et inpaayag na din doway babai ay Hebreo ay da Sifra en Pua, tan daida di manpapaanak. 16 Kanana en daida, “Mo waday paanaken yo ay Hebreo ya ilan yo ay lalaki di anak na, peslen yo din moyang, ngem mo babai yan bay-an yo.” 17 Asi et din manpapaanak et patgen ya egyatan das Diyos, isonga adi dan tinongpal din inbilin di ari. Binay-an da ay matago din am-in ay moyang, olay din lalaki.
18 Idi siya di, inpaayag din ari din dowa ay sana ay manpapaanak et kanana, “Apay nga say inamag yo na? Apay nga adi yon pinse din maianak ay lallalaki?”
19 Ngem kanan da ay nanongbat, “Baken tomet kaman din babai ay taga-Egipto din babai ay Hebreo, tan nalaka pay di iyat da ay man-anak, isonga makdeng ay makaanak da asi domateng din manpapaanak.”
20-21 Gapo isdi, binindisyonan Diyos din dowa ay manpapaanak ay sana et naganak da. Din Israelita abe yan nasepsep ay naad-ado ya pinmigpigsa da.
22 Idi siya et di, kanan din ari ay nangibilin sin am-in ay ipogaw na, “Am-in ay lalaki ay ianak di Hebreo, masapol ay en yo itep-a sin ginawang ay Nile, ngem bay-an yo pay din babai ta matago da.”

*1:5 Ilaen abe sin Genesis 46:27. Sin Inam-amag 7:14, kanana en pitopolo ya lima da am-in, tan maibilang din dowa ay anak Manases ya din dowa ay anak ya esa ay apon Efraim.