Hosea
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Si Hosea din naodi ay mamadto ay nangaskasaba ed Israel, asi pay abaken di taga-Assyria sin 721 B.C. Napigsa di Israel sin nanlogian Hosea ay nangasaba yan ad-ado abe di binmaknang. Begew sin kinabaknang da, inpangato dan nemnem da yan inmaddawi dan Diyos. Olay mo nangon-onas Amos ay namagbaga en daida, adi dan inkaskaso mo adi et inpapati da ay nanaydayaw en Baal ya din sinan baka ay wada ed Betel ya Dan.
Idi naisokat si Hosea ay mamadto, inpalawag na ay din basol da ay sana yan naispiritoan ay kamalala, tan nilablabsing da din intolag Diyos en daida. In-arig na din kasasaad da sin napasamak sin mismo ay pamilya na. Tan si Gomer ay asawa na et nasangaw si odom, et siya met laeng ay nasangaw din Israelita si sinan didiyos. Din nanaolian Hosea sin asawa na ya din kasinan nangipailaan sin layad na en sisya et kaiarigan met laeng din layad ya anos Diyos sin ipogaw na, tan olay namin piga ay dinokogan din Israelita si Diyos, pinakawana ya kasinan pay dedan binindisyonan si daida.
Indadaan Hosea sin kailiana ay waday gedeng di anos Diyos. Mo adi dan ibabawi din lawa ay kabibiyag da, dosaen Diyos daida. Madadael din ili da ya mapilit da ay maiey sin addawi ay ili. Ngem sin tapin di agew, gapo sin dakdake ay layad na, awisen Diyos din ipogaw na ta mantaoli da kasin en sisya.
Din Linaona
Din nangasawaan Hosea ya din pamilya na 1:1–3:5
Din namagbagaan Hosea sin kailiana ay taga-Israel 4:1–13:16
Din inkarin Diyos ay kasinan bindisyonan din ipogaw na 14:1-9
1
Din Asawan Hosea Ya Din Aan-ak Na
Waday inpaibagan Diyos en Hosea ay anak Beeri sin timpon da Uzzias, Jotam, Ahaz ya si Hezekias ay aari ed Juda. Sin doy ay timpo, si Jeroboam abe ay anak Joas di ari ed Israel.
Sin damo ay nakikalian Diyos en Hosea, kanana, “En ka mangasawa si manakikamalala, yan din anak yo abe et isoen das ina da.* Di odom abe ay kaiologan nina sin Hebreo et: 1) En ka mangasawa. Makikamalalan tos sisya, yan din anak yo abe et isoen das ina da. 2) En ka ngarud mangasawa si manakikamalala, yan tagibien yo abe din anak na ay bastardo. Say iyat mo di, tan din ipogaw sin ili ay sana yan kaman dan manakikamalala begew sin nanokogan dan sak-en ay Diyos.”
Idi siya di, inasawa nas Gomer ay anak Diblaim et nawad-an sisya. Idi inpabela na din anak da, lalaki. 4-5 Pag kanan Diyos en Hosea, “Ngadanam sisya si Jezreel, tan baken mabayag yan dosaek din polin Jehu gapo sin pinsen Jehu ed Jezreel. Pap-engek abe din turay di Israel. Sin agew ay sana, paabak koy Israel sin tanap ay Jezreel ta mapap-eng din kabaelan da ay makigobat ya siya abe sin kasasaad da ay nasyon.”
Nansikog kasin si Gomer yan babai di in-anak na. Kanan Diyos en Hosea, “Lo-Ruhama Din olog di Lo-Ruhama sin Hebreo et “adi maseg-angan.” di ipangadan mo, tan enggay adiak seg-angan din taga-Israel. Polos ay adiak kasin pakawanen daida. Ngem seg-angak din taga-Juda et isalakan kos daida. Baken babaen si gobat, kampilan, pana, kabayo ono sosoldado di iyat ko ay mangisalakan en daida mo adi et babaen sin mismo ay panakabalin ko ay si Yahweh ay Diyos da.”
Idi pinsot Gomer si Lo-Ruhama, nawad-an kasin et lalaki di in-anak na. Kanan Diyos, “Ngadanam si Lo-Ammi, Din olog di Lo-Ammi sin Hebreo et “baken kon ipogaw.” tan baken kon ipogaw dakayo ay Israelita yan baken yon Diyos si sak-en. 10 Ngem omad-ado kayon to ay Israelita et kaman din darat sin baybay ay adi kabilang ya adi kasokat. Et sin mismo ay lugar ay nangibagaak en baken kon ipogaw dakayo, mangadanan kayon to ay anak di matmatago ay Diyos. 11 Awni et man-es-esa din ipogaw ed Juda ya Israel yan mandotok da si esa ay pangolo da. Et pag da kasin omad-ado ya somiged di biyag da sin ili da. Nabanol to din agew ay sana ed Jezreel!”

*1:2 Di odom abe ay kaiologan nina sin Hebreo et: 1) En ka mangasawa. Makikamalalan tos sisya, yan din anak yo abe et isoen das ina da. 2) En ka ngarud mangasawa si manakikamalala, yan tagibien yo abe din anak na ay bastardo.

1:6 Din olog di Lo-Ruhama sin Hebreo et “adi maseg-angan.”

1:9 Din olog di Lo-Ammi sin Hebreo et “baken kon ipogaw.”