Din Solat
Santiago
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Din nangisolat isna et si Santiago ay pangolon di mamati en Jesu Cristo ed Jerusalem. Insolat na sin Judio ay mamati ay en nakiili sin kailiili. Ad-ado ay banag di insolat nas na. Insolat na di maipanggep si nabibiteg ya babaknang, di ligat ya solisog, din pangidomdomaan di ipogaw si iib-a da, din pammati ya siged ay amag, din dila, din kinalaing ay mapo en Diyos, ya din gapoan di ib-ibaw, ya wada abey odom.
Di esa ay banag ay layden Santiago ay maawatan tako sin solat ay nay et magay silbin di pammatin di ipogaw mo owat sin kali et anggoy. Masapol ay maipaila sin amagena din katet-ewan di pammati na.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1
Din kapadpadasan di pammati 1:2-8
Din nabibiteg ya babaknang 1:9-11
Din ligat ya solisog 1:12-27
Din panngean ya panongpalan si kalin Diyos 1:19-27
Adi idomdoma din waday kabigbigana 2:1-13
Din pammati ya siged ay iyat 2:14-26
Din dilan di ipogaw 3:1-12
Din kinalaing ay mapo en Diyos 3:13-18
Din nailobongan ay nemnem 4:1-17
Maod-odi ay pamagbaga 5:1-20
1
Din Panlogian Di Solat
Sak-en si Santiago ay mansilsilbi en Diyos ya en Apo Jesu Cristo. Naey di solat ko en dakayo ay Judio ay mamati en Cristo ay man-ili sin kailiili isnan daga. Komosta kayo?
Din Kapadpadasan Di Pammati
Aag-ik, mo lak-amen yo di nakalakalasi ay ligat, sapay koma ta peteg pay dedan di layad yo, tan ammo yo ay din kapadpadasan yos ligat et say pomigsaan di pammati yo ta ipapasnek yo pay ay mamati.* Ilaen abe sin Roma 5:3-4 ya 1 Pedro 1:6-9. Ipapasnek yo ngarud ay mamati ay adi mankeykeyat, tan din pantongpalana et komoskosto di ogali yo enggana ay maga polos di pankolangana.
Ngem mo wada en dakayo di adi makin ammo sin kosto ay iyat na, mankedaw komas laing en Diyos et maidawtan sisya. Tan si Diyos et malmalayad ay mangidawat sin kedawen di am-in ay ipogaw. Adi na aben pabainen. Ngem din mankedaw et masapol ay dadlonan patien ay idawat Diyos en sisya din kedkedawena ay adi mandowadowa, tan din mandowadowa et kaman din dalloyon sin baybay ay isebsebwag di dagem. Din kaman nadi ay ipogaw, adi na koman kanan en waday idawat Diyos en sisya, tan mandowadowa dedan, et olay sinoy am-amagena, balibaliwanan nemnem na.
Din Nabibiteg Ya Babaknang
Dakayo ay aag-i ay nabibiteg, peteg koma di layad yo, tan naipangato kayo sin pangilan Diyos. 10-11 Dakayo abe ay babaknang, peteg koma abe di layad yo mo bomaba kayo begew sin pammati yo en Cristo, tan din baknang et kaman din sabsabong ay gomabgabay sin nabeas. Mo komayang din agew yan peteg ay man-atong, makpit din molmola dowan mag-as din benga da, isonga madadael din kinapintas da. Isaias 40:6-7. Siya abe di mapasamak sin baknang, tan sin pangas-asikasoana sin nigosyo na, say domtengan di kateyana.
Din Ligat Ya Solisog
12 Nagasat di ipogaw ay maligligatan, ay mangipapasnek ay mangonod en Diyos, tan mo mapaneknekan ay napasnek di pammati na, awatena din gon-gona ay inkarin Diyos sin manglaylayad en sisya ay siya din biyag ay iwed patingga na. 13 Mo wada pay en dakayo di maligligatan dowan masolsolisog, adi na koman kanan en si Diyos di manolsolisog. Tan si Diyos et adi mabalin ay masolisog yan baken aben sisya di manolisog si olay sino ay ipogaw. 14 Tan din kasolisogan di ipogaw et mapo sin lawa ay laydena ay maiarig si tapan ay mangaw-awis en sisya. 15 Mo nemnemena pay ay mangamag sin laydena ay sana, say pan-gapoan di basol, yan din pantongpalan di basbasol di ipogaw et pese ya maisianan en Diyos si eng-enggana.
16 Isonga laylaydek ay aag-i, adi yo iet-etekan di awak yo ay mangibagbaga ay si Diyos di manolsolisog en dakayo, 17 tan si Diyos ed langit di kapoan di am-in ay siged ya kosto. Sisya abe dedan di namarsua sin am-in ay mansilaw ed daya, ngem olay mo manbalbaliw di kailaan da, adi met manbalbaliw sisya. 18 Gapo ta siya nay ninemnem na, nanbalinenas datako ay an-ak na begew sin namatian tako sin tet-ewa ay kali na ta say datako di kangatoan sin am-in ay parsua na.
Din Panngean Ya Panongpalan Si Kalin Diyos
19 Nemnemen yo na ay aag-ik. Alistoan tako koma ay mandenge dowan tako aben siliban di iyat tako ay mankali. Adi tako aben nalaka ay bomonget, 20 tan din bonget, adi dedan maiturong sin nalinteg ay kabibiyag ay layden Diyos. 21 Dokogan yo ngarud di am-in ay kadodogis ya odom ay kalasin di lawa ay nemnemnemen ya am-amagen yo, yan ibaba yo pay et di nemnem yo ay manongpal sin kalin Diyos ay inigto na sin nemnem yo ay say mabalin ay mangisalakan en dakayo.
22 Adi yo dengdengngen din kalin Diyos et anggoy, mo adi et tongpalen yo abe, tan mo dengdengngen yo et anggoy yan adi yon tongpalen, adi pay iet-etekan yo din awak yo. 23 Tan din mandengdenge sin kalin Diyos ngem adi na tongtongpalen, kaman din man-is-ispiko ay isinsin-eng na din kaipogaw na. 24 Asi et mo makaispiko yan komaan, owat sinkaattikan yan kambaw kaliw-an ay dagos mo intoy iso na. 25 Ngem din mangipapati ay mannemnemnem dowana pay tongpalen din siged ay linteg Diyos ay mangipawaya si ipogaw, siya di din bindisyonan Diyos sin amin ay am-amagena, tan adi na dedan owat dindinnge yan asi na pag linglingan.
26 Mo wada pay di mangwani en relihioso dowan oway di kalkaliena, din mismo ay awak na di iet-etekana tan magay silbin dedan di kinarelihioso na. 27 Tan din mangon-onod sin tet-ewa ya kosto ay relihion sin pangilan Diyos ay Ama tako et din mamadbadang si nangoso ya nalasang sin maligligatan da yan adi maal-alinan si ogali ay maikontra sin layden Diyos.

*1:3 Ilaen abe sin Roma 5:3-4 ya 1 Pedro 1:6-9.

1:10-11 Isaias 40:6-7.