Din Siged Ay Damag Ay Insolat
San Juan
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din nangisolat sin Siged ay Damag ay nay et si Apostol Juan ay anak da Zebedeo en Salome ay taga-Galilea. Din panggep na ay nangisolat et wada sin 20:31: “…ta say patien yo ay si Jesus din Messias ay Anak Diyos ta say babaen sin pammati yo, wada en dakayo di biyag ay iwed patingga na begew sin nakies-esaan yo en sisya.” Isonga ad-ado di mabasas na maipanggep sin kinadiyos Jesus ay Anak Diyos, din ison di pammati, ya din biyag ay iwed patingga na.
Sin panlogian di libro, inpalawag Juan ay si Jesus din makwani en Kali ay nanbalin si ipogaw ta say maila ya maammoan di kaipoipogaw din kinadiyos ya nemnem Diyos Ama. Sin kaitoloyan di libro, dinad-at na di pito ay nakaskasdaaw ay sinyal ay inpailan Jesus ay mangipaneknek sin kinadiyos na: din nangipabalinanas danom si arak (2:1-11), din nangagasana sin anak di esa ay manturay (4:46-54), din nangagasana sin lalaki ay mansakit ed Betzata (5:1-18), din namakanana sin kaipoipogaw (6:6-13), din nandanana sin labaw di danom (6:16-21), din nangagasana sin nagodab (9:1-7), ya din kasinan nanagoan en Lazarus (11:1-45). Lima en da naey ay sinyal, sin isna ay libro et anggoy di kad-an da. Dinad-at na abe din inbagan Jesus maipanggep sin kinadiyos na ya obla na, kaspangarigan din nangiarigan Jesus sin awak na ay makan (6:35), silaw (9:5), segpan (10:7), danan (14:6), ya poon di obas (15:1).
Ad-ado abe di maadal isna maipanggep sin kinadiyos Diyos Ama ya Diyos Ispirito Santo. Kaspangarigan, din kinaaman Diyos et nasurok si mamin sin-gasot di naibagaana. Wada abe di maadal maipanggep sin panagoana si natey (5:21), din kinangato na (10:29), din ipogaw ay panbeeyana (14:23), din kinasanto na (17:11) ya kinalinteg na (17:25). Mo din Ispirito Santo abe, ad-ado di naisolat sin kapitolo 14-16 maipanggep si ipaneknek na sin am-in ay ipogaw ya din panteteeana, pamadbadangana ya pan-it-itdoana si mamati en Cristo.
Ad-ado di inbagbagan Jesus ay sin isna ay libro et anggoy di kad-ana ay kaman din nakingalatana en Nicodemus maipanggep si kasin maianakan di ipogaw (3:1-21), din nakingalatana sin babai ay taga-Samaria maipanggep si danom ay mangidawat si biyag (4:1-26), din nan-itdoana sin fiesta ay makwani en Ab-abong, din pangarig maipanggep sin siged ay mangay-ayowan si karnero (kapitolo 10), ya din inkararag na en Ama na (kapitolo 17).
Din Linaona
Din kali ay nanbalin si ipogaw 1:1-18
Si Juan ay Mamonbonyag ya din damo ay papasolot Jesus 1:19-51
Din nan-it-itdoan Jesus sin kaipoipogaw 2:1–12:50
Din nan-it-itdoan Jesus sin papasolot na sin naod-odi ay agew na 13:1–17:26
Din nateyan Jesus 18:1–19:42
Din kasin natagoan ya nanpail-ilaan Jesus 20:1–21:25
1
Din Kali Ay Nanbalin Si Ipogaw
Sin damodamo, sin daan maparsuaan di lobong, nawawada din Kali.* Di kali et kaipaammoan di nemnem, isonga din kananas na en si Cristo din Kali et laydena ay kalien en sisya di pangammoan di ipogaw sin nemnem Diyos. Sisya di kadwan Diyos yan Diyos met laeng sisya. Nanipod sin eng-enggana, wada din Kali ay sana ay kadwan Diyos. Sisya di nangipaamagan Diyos sin am-in ay wada, et maga polos di naamag mo adi babaen en sisya. Sisya abe di poon di biyag ay maiarig si silaw ay maninggaw si nemnem di ipogaw. Tinitinggawana din mabolinget, yan din bolinget et adi makaabak sin silaw.
Waday ipogaw ay inbaan Diyos ay manngadan si Juan. Si Juan ay nay et si Juan ay Mamonbonyag ay baken din pasolot Jesus ay nangisolat isna. Inbaan Diyos sisya ta ena paneknekan sin kaipoipogaw di maipanggep sin silaw ta mamati koma am-in ay ipogaw begew din inpaneknek na. Si Juan et baken din silaw ay mismo, mo adi et din inmali ay mangipaneknek si maipanggep sin silaw.
Din kosto ay silaw et din inmali isnan daga ta ena silawan di nemnem di am-in ay ipogaw. 10 Ngem olay mo wada isnan lobong yan pinarsuan Diyos din am-in ay wadas na babaen en sisya, adi pay dedan inmatonan di ipogaw sisya. 11 Inmali sin ili na, yan adi aben inawat din kailiana. 12 Ngem wada pay di nangawat ay din namati en sisya. Daida di inyaanas kalintegan ay manbalin si anak Diyos. 13 Din nanbalinan da ay anak Diyos et baken naipogawan, tan baken maipoon sin nandaagan di sin-asawa ya din panggep da ay waday anak da, mo adi et maipoon sin panakabalin Diyos.
14 Din Kali et nanbalin si ipogaw et nakitettee en dakami. Masemaseg-ang sisya ya pag tet-ewa din inbagbaga na. Inila mi din kinadiyos na ay din kinadiyos di bogbogtong ay Anak Diyos ay napo en Ama na.
15 Pinaneknekan Juan sisya ay nangwani, “Si naey din inbagbagak sin nangwaniak en dakayo en nangatngato mo sak-en din omonod, tan sin daanak pay bomalaan, nawawadas sisya.” 16 Begew sin dakdake ay seg-ang na, kankanayon ay binbindisyonanas datako am-in ay mamati. 17 Tan inpaammon Diyos din linteg na babaen en Moses, ngem din seg-ang na ya din tet-ewa ay maipanggep en sisya et inpaammo na en datako babaen en Jesu Cristo. 18 Maga di nakaila en Diyos, ngem din bogbogtong ay Anak na ay kadwan Ama na si kankanayon et sisya di nangipaammo.
Din Inpaneknek Juan ay Mamonbonyag
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luc. 3:1-18)
19 Sin namingsan, waday papadi ya Levita ay inmey sin kad-an Juan. Inbaan di papangolon di Judio ed Jerusalem si daida ta en da pooten en Juan mo sinos sisya. 20 Adi insaot Juan din katet-ewa na mo adi et inpodno na ay nangwani, “Bakenak din Messias.” Din Messias (sin kalin di Judio) ono Cristo (sin Griego) et esa ay titolo. Din olog na et din dinotokan Diyos ay manturay.
21 “Sino ka ngarud? Ay sik-a si Elias?” kanan da.
“Baken,” kanana.
“Ay sik-a ngata din omali ay mamadto?”§ Malakias 4:5. kasin dan inpoot.
“Baken,” kanana.
22 “Yan sino ka ngarud? Ibagam kod tan siyat way isongbat mi sin nangibaa en dakami. Sinoy pangwanim sin awak mo?” kanan da.
23 “Sak-en di natongpalan di inpadton Isaias ay wada sin lugar ay magay omili di mangibogbogaw ay mangmangwani, ‘Isagana yo din danan di Apo ta maidoritso’ ”* Isaias 40:3. kanan Juan.
24 Asi et inbagan din doy inbaan di Fafariseo, 25 “Mo baken ka din Messias ya baken kas Elias ya din omali ay mamadto, apay ngarud ay manbonbonyag ka?”
26 Sinongbatan Juan ay nangwani, “Danom anggoy di ibonyag ko en dakayo, ngem waday nakipipika en dakayo ay adi yon ammo. 27 Sisya di omonod en sak-en, et begew din kinangato na, adiak maikari ay olay mangobad sin galot di sapatos na.” 28 Naamag na ed Betania sin demang di ginawang ay Jordan ay nanbonbonyagan Juan.
Din Karneron En Diyos
29 Sin kabigatana, inilan Juan si Jesus ay omal-ali yan kanana ay nangiarig, “Dooy din karnero ay indawat Diyos ay maidaton ay mangaan sin basbasol di ipogaw. 30 Sisya di inbagbagak ay omonod ay nangatngato mo sak-en, tan sin daanak bomalaan, nawawadas sisya. 31 Olay sak-en et adiak ammo ed idi mo sinos sisya. Ngem inmaliak pay dedan ay mangibonyag si danom ta say maipaammos sisya en dakayo ay Israelita. 32-33 Ed idi, kanak, adiak am-ammos sisya. Ngem asi et din nangibaa en sak-en ta enak ibonyag di danom et kanana, ‘Din ilaem ay pomatongan ya pantean di Ispiritok et sisya di mangibonyag si Ispirito Santo.’ Yan siya et sa inilak din Ispirito Santo ay kaman kalapati ay binmaba ay napod langit et nantee en sisya. 34 Siya say inilak, isonga paneknekak en dakayo ay sisya di Anak Diyos.”
Din Damo Ay Papasolot Jesus
35 Sin kasin napat-a, wadas di da Juan ya dowa ay pasolot na. 36 Inila nas Jesus ay malablabas yan kanana, “Si dooy din karneron en Diyos.” 37 Idi dinngen din doway pasolot na din nangwanianas di, kaonod da en Jesus. 38 Manwingi pay si Jesus, inila na din omon-onod en sisya et kananan daida, “Ay way ibaga yo?”
“Intoy panteteam ay Rabbi?” kanan da ay sinombat. (Din olog di Rabbi et maestro.)
39 “Omali kayot ilan yo,” kanana. Isonga nakiey da et inila da din panteteana. Isdi di nakiteean da en Jesus nanlogi sin alas kowatro engganas nalabi.
40 Di esa en daida ay nannge sin inbagan Juan ya nakiey en Jesus et si Andrew ay iyogtan en Simon Pedro. 41 En kaanap en Simon et kanana en sisya, “Dintengan mi din Messias” (laydena ay kalien, din Cristo). 42 Asi na et ikoyog si Simon sin kad-an Jesus.
Insin-eng Jesus sisya yan kanana, “Sik-a si Simon ay anak Juan. Mabdayan ka si Cefas.” (Din ngadan ay nay et iso na en Pedro yan din olog na et bato.)
Din Namatian Aben Da Felipe En Nataniel En Jesus
43-44 Sin kasin napat-a, ninemnem Jesus ay emey ed Galilea. Dintenganas Felipe ay kailian da Andrew en Pedro ay taga-Betsaida yan kanana en sisya, “Manbalin ka et si pasolot ko.” Din kanana sin Griego et: Omonod ka… Di laydena ay kalien et makiey en Jesus ay pasolot na.
45 Si Felipe pay et ena dinatngan si Nataniel yan kanana en sisya, “Dintengan mi din ipogaw ay insolat Moses ya insolsolat aben di mamadto. Sisya si Jesus ay taga-Nazaret ay anak Jose.”
46 Asi et kanan Nataniel, “Ay siya mo waday siged ay mapo ed Nazaret?”
“En ta ngarud ta en ka ilaen,” kanan Felipe ay sinombat.
47 Sin nangilaan Jesus en Nataniel ay omal-ali, kanana, “Si naey di tet-ewa ay Israelita, tan magay siksikap na.”
48 Pag pooten Nataniel, “Intoy nangammoam aya en sak-en?”
“Inilak sik-a sin poon di kaiw ay igos sin daan pangayagan Felipe en sik-a,” kanan Jesus ay sinombat. 49 Pag et kanan Nataniel, “Apo maestro, sik-a od baw din Anak Diyos. Sik-a di Arin di Israel.” 50 Kanan aben Jesus, “Mamati ka begew sin nangwaniak en inilak sik-a sin poon di kaiw ay igos, ay baken siya? Awni abe et mailam di nakaskasdaaw ay maam-amag mo sinay.” 51 Pag nan kanan en daida, “Tet-ewa nan ibagak en dakayo ay awni et ilaen yo ed langit ay mabobokatan. Et pag kayon ilaen din aanghel en Diyos ay em-emey ed langit ya bomabbaba en sak-en ay Anak di Ipogaw.”

*1:1 Di kali et kaipaammoan di nemnem, isonga din kananas na en si Cristo din Kali et laydena ay kalien en sisya di pangammoan di ipogaw sin nemnem Diyos.

1:6 Si Juan ay nay et si Juan ay Mamonbonyag ay baken din pasolot Jesus ay nangisolat isna.

1:20 Din Messias (sin kalin di Judio) ono Cristo (sin Griego) et esa ay titolo. Din olog na et din dinotokan Diyos ay manturay.

§1:21 Malakias 4:5.

*1:23 Isaias 40:3.

1:43-44 Din kanana sin Griego et: Omonod ka… Di laydena ay kalien et makiey en Jesus ay pasolot na.