Mikias
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Si Mikias et napo si kitkittoy ay ili. Nangaskasaba sin ipogaw ed Juda ay nababa di kasasaad da. Nandedesan di nanbiyagan da Mikias, Isaias ya Hosea, ngem si Isaias et nan-ipadto ed Jerusalem ay kapital di Juda, si Hosea pay, ed Israel.
Indadaan Mikias sin kailiana ed Juda ay dandani ay lak-amen da din pangokoman Diyos ay kaman met laeng din dosa ay inpadton Amos ay mapasamak ed Israel, tan olay ed Juda, palpaligaten din babaknang din nabiteg ya baken nalinteg di iyat da ay mangowis. Ngem ad-ado abe di inbaga na maipanggep sin mamakawanan Diyos sin ipogaw ay mangibabawi sin basbasol da. Inpadto na ay nangatngaton to di dayaw ed Zion ono Jerusalem mo sin timpon Ari David begew sin omalian di Messias ay mangisalakan en daida.
Di odom ay versikulo ay laylayden di ipogaw ay basaen et maipanggep sin talna ay mawada sin intiro ay daga (4:1-4) ya din bomalaan di polin David ay mangituray ya mangay-ayowan sin ipogaw na (5:2-5). Din kasinopan di inkaskasaban di mamadton Diyos et madtengan sin 6:8. “…Siya na di laydena ay amagen tako: Amagen tako din nalinteg sin pangilan Diyos, ipaila tako di adi manbalbaliw ay layad ya manpakombaba tako ay manongpal en Diyos ay daydayawen tako.”
Din Linaona
Din pangokoman Diyos sin taga-Israel ya Juda 1:1–3:12
Din masmas-ed ay timpon di talna ya bindisyon 4:1–5:15
Din pangidaruman Diyos sin ipogaw na ya din siged ay namnamaen dan to 6:1–7:20
1
Din Naipadto Maipanggep Ed Samaria Ya Jerusalem
(1:1-7)
Sin timpo ay nanturayan da Jotam, Ahaz ya si Hezekias ay ari ed Juda, inpaipadton Diyos dana en Mikias ay taga-Moreset. Inpailan Diyos en sisya amin dana ay mapasamak ed Samaria ya Jerusalem.
Kanan Mikias: Dengngen yo na, dakayo am-in ay ipogaw isnan daga. Tan wada din Kangatoan ay Diyos sin timplo na ed langit yan awni et mankali ay mangipaneknek sin kinalawa yo. Doy ay taynana din nasantoan ay beey na ta bomaba ay mandan sin toktok di kadondontogan. Pag makosokos din dodontog ay gatinana ay kaman allid ay matenaw mo maisag-en si apoy, et magday da sin tanap ay kaman danom ay man-oyas sin deppas. Mapasamak amin dana gapo ta binmasol din taga-Israel ya kinontra das Diyos. Sino di akin basol sin binmasolan di taga-Israel? Din taga-Samaria. Sino abe di nandaydayaw si didiyosen ed Juda? Din man-ili ed Jerusalem.
Isonga kanan Diyos, “Bakasek ed Samaria et manbalin si owat panmolaan si obas. Iwalang ko din bato ay amag na et mapolag da sin tanap enggana ay mabonsian din fondasyona. Mamekmek amin din daydayawen da ay kinitikitan et maiwasit da ay kaman basura. Mapooan abe amin din sagsagot ay indatdaton da sin didiyosen da. Din naolnong ay sagsagot ay sana et indawdawat di mandaydayaw si sinan didiyos, isonga maiey da met laeng sin odom ay ili ta osalen kasin di mandaydayaw si sinan didiyos.”* Din kanana sin Hebreo et: Din naolnong ay sagsagot ay sana et lagbon di hostess, isonga maosal da kasin ay lagbon di hostess sin odom ay ili. Say kanana di, tan din kaiarigan di manaydayaw si sinan didiyos et makikamalala. 10  11  12  13  14  15  16 

*1:7 Din kanana sin Hebreo et: Din naolnong ay sagsagot ay sana et lagbon di hostess, isonga maosal da kasin ay lagbon di hostess sin odom ay ili. Say kanana di, tan din kaiarigan di manaydayaw si sinan didiyos et makikamalala.