Proverbio
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din libro ay Proverbio et kaolnongan di pamagbaga ya apat ay mangipaammo sin kosto ay kabibiyag ay panlaydan Diyos. Ipalawag na din kailasinan di masirib ay ipogaw ay mamatpateg en Diyos ya din naong-ong ay manglaslasoy si sirib. Ad-adoy madtengan isna ay pamagbaga, tan waday maipanggep si sin-asawa ya anan-ak, babaknang ya nabibiteg, mannigosyo ya manturay, masolisog ya mangitpe si awak, nasadot ya nagaget, ya ad-ado pay.
Wada da di versikulo ay mankokoyog ay kaman din linaon di kapitolo 5 ay maipanggep sin manakikamalala ay babai ya kapitolo 31 ay maipanggep sin ogalin di siged ay asawa, ngem di odom pay ay proverbio yan magay kaitoloyana ono kaisilpoana sin mangon-ona ya omon-onod ay versikulo. Esa ya esa yan waday laydena ay ibaga. Sapay koma ta esten tako ay adalen din wadas na, tan mo patgen takos Diyos ya onodan tako din pamagbaga ay inpaammo na, siya na di poon di ammo tako (1:7).
Din Linaona
Din silbin di pamagbaga 1:1-7
Din banol di sirib para sin babbaro 1:8–9:18
Din pamagbagan Solomon 10:1–22:16
Din pamagbagan di masirib 22:7–24:34
Din pamagbagan Solomon ay inolnong da Hezekias 25:1–29:27
Din pamagbagan Agur 30:1-33
Din pamagbaga en Ari Lemuel 31:1-9
Din ogalin di siged ay asawa 31:10-31
1
Din Silbin Di Pamagbaga
Siya na di pamagbagan Solomon ay anak David ay ari ed Israel. Makatolong dana en dakayo ta say maitdoan ya mabagbagaan kayo, manbalin kayo ay masirib ya mailasin yo di nabanol ay kali. Maitdoan kayo abe ay manbiyag ay nanemneman ya naannad ta say nalinteg ya kosto di iyat yo ya magay idomdoma yo. Da nan pamagbaga et palaingen da abe din magay ammo na ya din anan-ak ta say kosto di iyat da ay mannemnem. Din nalaing et matapian din ammo da yan din makaawat et maidalan da ay mangawat sin pamagbaga, apat, pangarig ya bonbontiyan di nankalalaing.
Din egyat ya panangipateg di ipogaw en Diyos, say poon di panakaammo. Din naong-ong anggoy di manglasoy si sirib ya adi aben kabagbagaan.
Pamagbaga Si Esa Ay Baro Ta Adi Solisogen Di Tollisan
Sik-a ay anak ko, tongpalem din pamagbagan da amam en inam, tan pasigedena din ogalim ay kaman din iyat di mapteng ay bedbed ya keke ay mangipapteng sin kailaam.
10 Adi ka manpasolisog sin managbasol ay ipogaw 11 mo kanan da, “Omali ka ta manseed takos peslen tako, olay magay basol na. 12 Napigsa da ed wani ngem kaman tako din kaot ay mangokmon en daida ay sibibiyag. 13 Alaen tako din nabanol ay sanikwa da ta pon-en tako din beey tako si naakew. 14 Makibingay ka mo maitapi ka en dakami.”
15 Adi kan on-onodan di kaman dadi ay ipogaw 16 tan alisto da ay man-amag si basol, nakasagana da ay manpese. 17 Kaman dan titit ay olay mo il-ilaena din kaiamagan di tagdey, ngem makna pay dedan. 18 Tan da nay ay ipogaw,* Baken nalawag din kanana sin Hebreo. Di odom ay kaiologan nina et: Magay silbi na mo maiamag di tagdey ay il-ilaen di titit, tan adi makna. Ngem da nay ay ipogaw,… kaman dan tinagdey din mismo ay awak da, din biyag da ay mismo di ipasobo da. 19 Tan din kinabaknang ay magon-od babaen si basol et omiturong si kateyan.
Din Pangayagan Di Sirib Sin Ipogaw Ta Dengngen Da
20 Si Sirib Sin nay da ay versikulo, maiarig din Sirib si ipogaw ay mangaskasaba ono mamagbaga sin iib-a na. et ipigsa nan kali na sin kalsada sin katoptopogan di ipogaw, 21 ya sin pan-ilaklakoan sin asag-en di segpan di siyodad. Kanana ay mandiskurso sin ipogaw:
22 “Dakayo ay magay ammo na, ay pig-an pay di panlaydan yo ay manemneman? Apay nga adi kayon somaldeng ay manlaslasoy ya manis-iyek sin sirib? 23 Dengngen yo din pamagbagak ta ipaammok din nemnem kon dakayo. 24 Ay-ayagak dakayo ngem polos ay adi kayon omikaskaso. 25 Tineteweng yo din indaddaan kon dakayo. 26 Isonga siyekak dakayo mo domteng di kaeegyat ay ligat yo, 27 mo kaman pewek ay domteng sin biyag yo din ligat ya panladingitan yo. 28 Awni et kedawen yo di badang ko ngem adiak patgan, omanap kayo ngem adi kayo makadateng en sak-en. 29 Tan sinigaan yo ay maitdoan ya mangipateg en Diyos. 30 Dinokogan yo din pamagbagak ya adi yon inkaskaso din indadaan ko. 31 Ed wani, apiten yo din bongan di inam-amag yo enggana ay mapnga kayo. 32 Tan din magay ammo na ya naong-ong et madadael ya matey da, tan nandokogan das sak-en ay Sirib, ngem napnek da pay dedan sin kasasaad da yan din wadas nemnem da et pag ‘Oway nas di.’ 33 Ngem mo sino di mannge sin pamagbagak et natalna di biyag na ya magay pan-egyatana.”

*1:18 Baken nalawag din kanana sin Hebreo. Di odom ay kaiologan nina et: Magay silbi na mo maiamag di tagdey ay il-ilaen di titit, tan adi makna. Ngem da nay ay ipogaw,…

1:20 Sin nay da ay versikulo, maiarig din Sirib si ipogaw ay mangaskasaba ono mamagbaga sin iib-a na.