Din Inpaammon
Jesu Cristo En San Juan
(PALTIING)
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din Inpaammon Jesu Cristo en Juan maipanggep di mapasamak sin tapin di agew et naisolat sin timpo ay napalpaligatan di Cristiano begew sin pammati da en Apo Jesu Cristo. Din kapatgan ay panggep Juan ay nangisolat isna et ta papigsaena di nemnem da ta say ipapasnek da ay mamati olay mo napalpaligatan da.
Din kaad-adoan ay linaon din libro ay nay et din inpail-ilan Jesu Cristo en Juan ay kaman iitaw ay waday olog da am-in. Siguro din Cristiano sin timpon Juan et naawatan da din layden dana ay iitaw ay kalien, ngem ed wani, naligat di odom ay maawatan et baken nan-iso di pangawat di ipogaw sin olog da. Olay mo siya di, maawatan din olog di odom ay simbolo ono pangarig ay insolat Juan. Kaspangarigan, din layden di mata ay kalien et panangammo, din sakngod et panakabalin ya kalebbengan, ya din siki et kinabaked. Nalaka abe ay maawatan din kapatgan ay maibagbagas na ay siya din dadlon pangabakan Diyos sin am-in ay kaibaw na babaen en Cristo ya din pangon-gonaana sin matalek ay ipogaw na ay makitetee en sisya si eng-enggana. Sin maod-odi ay kapitolo, wada di omiparagsak ay maipanggep sin baro ay langit ya daga ay amagen Diyos ya din baro ay siyodad ay Jerusalem ay mapo ed langit.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1-8
Din damo ay naipaila en Juan ay kaman iitaw 1:9-20
Din solsolat sin pito ay gimgimong 2:1–3:22
Din kadayawan Diyos ed langit 4:1-11
Din nalopilop ay papil ya din karnero 5:1-14
Din pito ay naiipket sin nalopilop ay papil 6:1–8:1
Din pito ay tanggoyob 8:2–11:19
Din babai, dragon ya dowa ay kaeegyat ay animal 12:1–13:18
Din karnero ya din 144,000 ay sinobot na 14:1-5
Din kaapitan di kaipoipogaw sin daga 14:6-20
Din pito ay mallokong ay napnos dosa 15:1–16:21
Din babai ay nangakabayos kaeegyat ay animal 17:1-18
Din nabakasan di Babilonia ya naabakan di am-in ay kaibaw Diyos 18:1–20:10
Din maodi ay pangokoman Diyos sin kaipoipogaw 20:11-15
Din baro ay langit, baro ay daga ya baro ay Jerusalem 21:1–22:5
Din kakdengan di solat 22:6-21
1
Din Panlogian Di Solat
Din linaon din libro ay nay et din inpaammon Jesu Cristo maipanggep sin dandani ay mapasamak. Si Diyos di nangipaammo en sisya ta say ipaammo na abe sin kaipoipogaw ay mansilsilbi en sisya. Isonga inbaan Cristo di anghel na ta ipaammo na en sak-en ay si Juan ay mansilsilbi en sisya. Insolat ko din am-in ay naipaila en sak-en, et paneknekak ay siya dana di tet-ewa ay kalin Diyos ay inpaammon Jesu Cristo. Nagasat di ipogaw ay mangibasa sin naipadto ay naisolat isna, ya nagasat abe di mannge ya mamati, tan dandani di katongpalana.
4-5 Naey di solat ko en dakayo ay man-gimgimong sin pito ay gimong sin probinsiya ay Asia. Sapay koma ta wada en dakayo di seg-ang ya talna ay mapmapo en Diyos ya din Ispirito na ya si Jesu Cristo. Si Diyos et wada ed wani, wada ed idi ya wada si eng-enggana. Din Ispirito na ay wada sin sangoanan di trono na et pito di kaipailaan di panakabalina.* Sin libro ay nay, maipidwapidwa din numero ay pito. Din olog di pito sin pannemnem di Judio et kosto kosto, komplito, magay kolang na. Si Jesu Cristo et sisya din matalek ay mangipaneknek si maipanggep en Diyos. Sisya abe di damo ay natago kasin ay adi kasin natey ya din mangituray sin am-in ay tuturay isnan lobong. Laydelaydenas datako, et pinawayaanas datako sin basbasol tako babaen sin dada na ay inmayos sin nateyana. Intapi nas datako sin panturayana ta makituray tako en sisya, et nanbalinena abe si datako si papadi ay mansilsilbi en Diyos ay Diyos na ya Ama na. Exodo 19:6. Sapay koma ta madaydayaw ya manturturay si eng-enggana. Amen.
Nemnemen yo na. Omali si Jesus ay maikoyog sin liboo, et ilaen di am-in ay ipogaw. Olay din nangilansa en sisya sin krus et ilaen das sisya. Et palaloy sakit di nemnem di am-in ay ipogaw isnan daga begew en sisya. Dadlon tet-ewa na.
Si Apo Diyos ay manakabalin am-in ay wada ed wani, wada ed idi ya wadas eng-enggana et kanana, “Sak-en di makwani en Alfa ya Omega, laydena ay kalien, sak-en di logian ya panpatinggaan di am-in.” Alfa di damo ay letra sin abakadan di Griego. Omega di maodi ay letra.
Din Damo Ay Naipaila En Juan Ay Kaman Iitaw
Sak-en si Juan ay agi yo ay mamati. Begew sin nakies-esaan tako en Jesus, makilaklak-amak sin pangan-anosan yo sin ligat yo ya sin makiturayan yo en sisya. Din napasamak en sak-en ed idi et kineddengan das sak-en ay maiey ed Patmos ay kitkittoy ay ili ay linilikob di baybay. Say inamag da di begew sin nangikaskasabaak sin kalin Diyos ya sin mait-itdo ay inpaammon Jesus. 10 Sin esa ay Dominggo ay agew di Apo, inpaiitaw din Ispiriton Diyos sak-en, et dinngek di napigsa ay kali sin edegak ay kaman bongog di tanggoyob. 11 Kanana, “Isolat mo din ilaem ta ipaw-it mo sin pito ay gimgimong ay wada ed Efeso, Esmirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia ya ed Laodicea.”
12 Idi dinngek din kali ay sana, nanwingiak ta ilaek mo sino di mangalkali en sak-en, et inilak di pito ay balitok ay patangan di silaw. 13 Sin nan-gawaan da, wada di kaman ipogaw di kailaana ay nanbabado si nagayad. Wada abe di balitok ay naibibilko sin pagew na. 14 Din book na et mankikilat ay kaman kapes ono andap, ya din mata na et kaman manbidbidang ay apoy. 15 Din siki na et mankonkoniniing ay kaman natanig ay gambang ay naoto si apoy ya nalaslasan, ya din kali na et kaman din ganayaas di nakayang ay manpaypayasapas ay danom.§ 13-15 - Daniel 7:9,13; 10:5-6. 16 Sin makannawan ay takkay na, wada di pito ay talaw ay iin-genana, ya wada abe di matadem ay kampilan ay doway tadem na ay bomalbala sin tepek na. Din ropa na abe et somili ay kaman din agew sin alas dosi.
17 Sin nangilaak en sisya, natokangak sin sangoanana ay kamanak natey. Ngem inkapay nan sak-en din makannawan ay takkay na yan kanana, “Adi ka emegyat, tan sak-en di omona ya maodi.* Isaias 44:6. 18 Sak-en di matatago, tan olay mo nateyak, ilam, nay matmatagoak si eng-enggana. Sak-en abe di makaammo sin pese ya wada en sak-en di sosi ay panbokat ed Hades ay kad-an di natey. 19 Isolat mo ngarud din am-in ay ipailak en sik-a ay mapaspasamak ed wani ya mapasamak sin tapin di agew. 20 Din pito ay talaw ay inilam sin makannawan ay takkay ko ya din pito ay balitok ay patangan di silaw et adi naipaammo di olog na ed idi, ngem nay ipaammok en sik-a ed wani. Din pito ay talaw et daida di aanghel ay mamanbantay sin pito ay gimgimong. Din pito abe ay patangan di silaw et daida di pito ay gimgimong.”

*1:4-5 Sin libro ay nay, maipidwapidwa din numero ay pito. Din olog di pito sin pannemnem di Judio et kosto kosto, komplito, magay kolang na.

1:6 Exodo 19:6.

1:8 Alfa di damo ay letra sin abakadan di Griego. Omega di maodi ay letra.

§1:15 13-15 - Daniel 7:9,13; 10:5-6.

*1:17 Isaias 44:6.