Ruth
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din istorya ay nay et napasamak sin timpon di papangolo. Sin timpo ay doy, inmaddawi din Israelita en Diyos et pinalpaligat di ad-ado ay kaibaw da, ngem din istorya ay nay et kalalayad, tan maipanggep si matalek ay ipogaw ay napigsa di pammati na en Diyos. Si Ruth et esa ay babai ay Moabita ay nakiasawas Israelita. Idi natey si asawa na, adi na dinokogan din pammati na en Yahweh ay Diyos di Israelita. Adi na aben tinaytaynan si Naomi ay katogangana.
Maadal tako sin libro ay Papangolo ay lawa di pantongpalan mo dokogan di ipogaw Diyos sisya. Din maadal tako abe sin libro ay nay Ruth et mabindisyonan di olay mangili ay maitapi sin ipogaw Diyos ya mangonod en sisya. Si Ruth di nangin anak sin lolong David ay kangatoan ay arin di Israelita.
1
Da Ruth En Naomi
(1:1-19a)
1-2 Ed bayag, sin timpon di papangolo ay insaad Diyos ay manturay ed Israel, waday sin-asawa ay polin Efrata ay da Elimelec en Naomi ay taga-Betlehem ay sakop di Juda. Dodoway anak da ay da Malon en Kilion. Idi domteng di betil sin ili da, en da nanbeey ed Moab. Sin kawada das di, natey si Elimelec et tinaynana si Naomi ya din dowa ay anak da. Din an-ak da ay nay et nangasawa das Moabita ay babbabai ay da Orpa en Ruth. Idi malabas di emey ay sinpo ay tawen, natey abes da Malon en Kilion et nataynan si Naomi ay namaga din an-ak na ya si asawa na.
Idi wada da pay laeng ed Moab, dinamag Naomi ay binindisyonan Diyos din ipogaw na si mayat ay apit, isonga nansagana da ay mantaoli sin ili na ay kakoyog na din dowa ay innapo na. Tinaynan da din ili ay nantetean da, ngem idi wada da sin danan ay emey ed Juda, kanan Naomi en daida, “Somaa kayo sin beey da ina yo et sapay koma ta seg-angan Yahweh si dakayo ay kaman din kasiged yo en sak-en ya sin natey ay an-ak ko. Sapay koma ta ipalobos na ay makiasawa kayo kasin ya mawad-an kayo si pamilya.”
Pag nan ongoan daida, ngem nan-oga da 10 yan kanan da en sisya, “Aga, makisaa kami en sik-a sin kad-an di kailiam.”
11 Ngem kanan Naomi, “Dakayo ay anak ko, masapol ay somaa kayo. Sinoy gapo ay makisaa kayo en sak-en? Ay siya mo man-anakak pay laeng si mangasawa en dakayo? 12 Somaa kayo et tan nay enggay nabakesak et adi mabalin ay makiasawaak. Olay pay mo kanak en way namnamak ta makiasawaak ed wani ay labi ya man-anakak, 13 ay tan sed-en yo enggana ay madakdake da? Ay adi kayo mangasawa begew en daida? Ay an-ak ko, adi mabalin. Mansakit kayman di nemnem ko isnan napasamak en dakayo gapo ta dinokogan Diyos sak-en.”
14 Nan-oga da kasin din innapon Naomi, pag ongoan Orpa sisya ta manpakada et sinmaa, ngem pinopomket pay si Ruth en sisya. 15 Kanan Naomi, “Somaa ka et adi abe. Ilam si abbilat mo et sinmaa sin kad-an di kailiana ya didiyosen da.”
16 Ngem kanan Ruth, “Adi ka kod kedawen di panaynanak en sik-a. Ipalobos mo koma ay makieyak en sik-a olay intoy em-emeyam. Makiteeak en sik-a olay intoy panbeeyam. Din kailiam et say kailiak ya din Diyos mo et say Diyos ko. 17 Mo intoy kateyam, say kateyak abe ya kaiponponak. Olay domosas Diyos mo ipalobos ko di olay sino ay makagapo si pansianan ta, malaksig si pese.”
18 Ginminek si Naomi idi ilaena ay ipapatin Ruth ay makiey en sisya. 19a Et intoloy da ay nandan enggana ay dinmateng da ed Betlehem.
 
Isdi ay inay-ayowanan Diyos daida babaen si esa ay baknang ay manngadan si Boaz ay ton-od Elimelec. Baken nabayag yan inasawa nas Ruth. Nawad-an si Ruth et nan-anak si lalaki ay nginadanan das Obed. Si Obed di aman Jesse ay aman Ari David. (1:19b–4:22)
 
20  21  22