Din Solat San Pablo En
Tito
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Din solat ay nay et insolat San Pablo en Tito ay esa ay Gentil ay namati begew sin init-itdo na (1:4). Si Tito et dadlon matalek ya nagaget ay kaoblaan Pablo. Nakiey en da Pablo en Barnabas sin en da nakimitingan ed Jerusalem (Galacia 2:1), ya nabanol abe di inpaob-oblan Pablo en sisya ed Corinto. Sisya di inbaan Pablo isdi ay makaammo sin kaolnongan di pilak ay maibadang sin mamati ed Jerusalem (2 Corinto 8:6, 16-24), ya sisya abe di nangikalintegan sin kinaapostol Pablo sin gimong ed Corinto ta say somiged kasin di nemnem da en sisya (2 Corinto 7:5-7). Nakioblas Tito en Pablo sin nangikaskasabaan da sin siged ay damag ed Creta, et tinaynan Pablo isdi ta itoloy na ay mangit-itdo sin man-gimgimong.
Sin nangisolatan Pablo isna, kasasadot di kasasaad di gimgimong ed Creta. Ad-ado di nangit-itdos baken tet-ewa ay nanangsangaw si odom ay mamati (1:10-11), et maga pay laeng di nadotokan ay papangolon di gimgimong ay mangipalawag si tet-ewa ay mait-itdo. Naalinan abe din mamati sin lawa ay ogalin di iib-a da ed Creta ay kaman din kamalala ya sadot. Isonga insolat Pablo na en Tito ta ipaammo na en sisya din kosto ay iyat na ay mangolnos sin problima ay nay. Inpaammo na abe ay waday kalebbengan Tito ay say panakaawak na ta patien koma di taga-Creta din bilbilina ya it-itdo na (1:5).
Tolo di napateg ay linaon din solat ay nay. Din omona et inpanemnem Pablo en Tito din siged ay ogali ay on-onodan koma din madotokan ay papangolon di gimgimong, namnamed tan wada di nangit-itdos baken tet-ewa ya mangon-onod si kadodogis ay kabibiyag. Maikadwa, inbaga na din kosto ay maitdo sin nankinalasi ay ipogaw sin gimgimong ay kaman din nankakay, nankababkes, iiyogtan ay lallalaki, ya babag-en. Maikatlo, inpalawag na din kabibiyag ay onodan koma di am-in ay mamati begew sin naisalakanan da.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1-4
Maipanggep si papangolon di gimgimong 1:5-9
Maipanggep si nangit-itdos baken tet-ewa 1:6-15
Bilbilin sin nankinalasi ay ipogaw sin gimgimong 2:1-15
Din kabibiyag ay onodan koma di am-in ay mamati 3:1-11
Maod-odi ay bilbilin ya kakdengan di solat 3:12-15
1
Din Panlogian Di Solat
Sak-en si Pablo ay dinotokan Diyos ay mansilsilbi en sisya. Esaak abe ay apostol Jesu Cristo. Inbaa nas sak-en ta papigsaek din pammatin di pinilin Diyos ay ipogaw na ya ta ipaammok en daida din tet-ewa ay maitdo ay napo en Diyos ay mantongpal si nadiyosan ay kabibiyag. Amagek dana ta say waday namnamaen da ay biyag si eng-enggana. Si Diyos ay adi polos man-et-etek et inkari na din biyag ay nay sin daan maparsuaan di lobong. Et sin kosto ay timpo ay inkeddeng na, inpaammo na sin kaipoipogaw babaen sin siged ay damag. Din siged ay damag ay nay di intalek na en sak-en, et siya na din ikaskasabak, tan si Diyos ay mangisalakan en datako di nangibilin en sak-en.
Naey di solat ko en sik-a ay Tito ay ibilang ko ay tet-ewa ay anak ko begew sin pammati tako. Sapay koma ta wada en sik-a di seg-ang ya talna ay mapmapo en Diyos Ama ya en Cristo Jesus ay mangisalakan en datako.
Maipanggep Si Papangolon Di Gimgimong
(1 Tim. 3:1-7)
Din gapo si nanaynanak en sik-a ed Creta et ta say olnosem din daan pay laeng maikosto ya mandotok kas papangolo sin esa ya esa ay gimong sin kailiili issa. Adi ka linglinglingan din intogon ko ay maipanggep si madotokan. Din pangolon di gimong et masapol ay maga di maipabasol en sisya. Masapol abe ay es-esa di asawa na ya adi makibabbabai. Olay din an-ak na et masapol ay mamati ya managtongpal da ya maga di kadamagan da ay mangam-amag si lawlawa. Din gapo ay maga koma di maipabasol sin mangipangolo si gimong et sisya di naitalkan di oblan Diyos. Isonga masapol ay baken nangato di nemnem na, baken nalaka ay bomonget, ya baken makabeteng. Masapol abe ay baken maisik ya adi man-gamgamgam si pilak, mo adi et masapol ay managsangaili ya mananglayad si siged. Masapol abe ay nanemneman ya naannad ay ipogaw ay makaitpe si awak na. Masapol abe ay nalinteg ya nasantoan. Mo maipanggep si pammati na, masapol abe ay dadlonan patien din tet-etet-ewa ay init-itdo ta ay mabalin ay talken di ipogaw. Masapol ay dadlonan patpatien ta say mabalin ay itdo na abe sin iib-a na ya bagbagaanas daida ya ipaila na din nankamkamalian di mangonkontra si tet-ewa.
Maipanggep Si Nangit-itdos Baken Tet-ewa
10 Tan ad-ado di adi kabagaan ay ipogaw ay mangiet-etek si iib-a da babaen sin it-itdo da ay magay banol na, namnamed di Judio ay namati. 11 Masapol ay maipasaldeng da, tan sangsangawen dan pammatin di ad-ado ay ipogaw ya olay am-in ay miembron di odom ay pamilya begew sin pangit-itdoan das baken lebbeng na ay maitdo. Kababain di panggep da ay mangiyat sidi, tan owat pilak di gamgamgamen da. 12 Wada di kailian da ay mamadto ay kanana, “Nanlogi ed idi, nadamdamag ay makaetek di taga-Creta. Makedse da ay kaman maangat ay animal. Nasadot da ay man-obla ngem makaem da ay mangan.” 13 Siya di din kanan di kailian da ay taga-Creta, et tet-ewa iman. Isonga dadlon kan ipaneknek en daida din nankamalian da ta say komosto di pammati da 14 et adi da patpatien din daddad-at di Judio ya din bilbilin di ipogaw* Ad-adoy bilbilin di Judio ay maipanggep si makan ya odom ay maos-osal ay ibilang da ay nalinis ono kadodogis. Ngem kanan Jesus en baken makan di mangipakadodogis si ipogaw mo adi din lawa ay wada sin nemnem na. Isonga mo enggay nalinis di nemnem di ipogaw, mabalin ay nalinis di pangibilangana si am-in ay makan ya kaman nidi. Ilaen sin Marcos 7:14-19 ya Colosas 2:20-22. ay manigaan sin tet-ewa ay mait-itdo. 15 Mo din ipogaw ay nalinis di nemnem na et nalinis abe di pangibilangana si am-in, ngem mo din kadodogis di nemnem na ay adi mamati et kadodogis am-in en sisya, tan enggay kinmadodogis din nemnem na et adi na mailasin di siged ya lawa. 16 Kankanan da en ammo das Diyos, ngem maiila ay baken tet-ewa begew sin am-amagen da. Kaliliget Diyos daida, adi da patpatien sisya, ya maga polos di kabaelan da ay mangamag si siged.

*1:14 Ad-adoy bilbilin di Judio ay maipanggep si makan ya odom ay maos-osal ay ibilang da ay nalinis ono kadodogis. Ngem kanan Jesus en baken makan di mangipakadodogis si ipogaw mo adi din lawa ay wada sin nemnem na. Isonga mo enggay nalinis di nemnem di ipogaw, mabalin ay nalinis di pangibilangana si am-in ay makan ya kaman nidi. Ilaen sin Marcos 7:14-19 ya Colosas 2:20-22.