26
Kas In Palu Lain Siti Tyre
Ke len se meet in sie ... malem* sie ... malem: kas Hebrew tia fahk lah malem su. ke yac aksingoul sie in sruoh lasr, LEUM GOD El kaskas nu sik ac fahk, “Kom, mwet sukawil moul la, pa inge ma mwet in siti Tyre elos engankin. Elos wowoyak ac fahk, ‘Acn Jerusalem musalsalu! Mutunfacl saya uh ac tia sifil som kuka we, na el ac tia ku in sifilpa alein nu sesr!’
“Ke ma inge, pa inge ma nga, LEUM GOD Fulatlana, ac fahk uh: Siti Tyre, nga ac lain kom! Nga ac fah use mutunfacl puspis in tuku mweuni kom, ac elos ac fah tuku oana noa meoa tok pe acn uh. Elos ac fah kunausla pot ke siti sum, ac ikruiya tower lom an. Na nga fah pokla kutkut nukewa nwe ke na ef mukena lula. Mwet patur uh ac fah laknelik kwa lalos in akpaoyela fin ef ah. Nga, LEUM GOD Fulatlana, pa fahk ma inge. Mutunfacl saya ac fah utyak nu in siti Tyre, ac usla ma nukewa we; ac sang cutlass natulos in uniya mwet nukewa su muta in siti srisrik fin acn uh. Na Tyre ac fah etu lah nga pa LEUM GOD.”
Na LEUM GOD Fulatlana El fahk, “Nga ac fah use sie tokosra su fulat liki tokosra nukewa — Tokosra Nebuchadnezzar lun facl Babylonia — elan tuku ac mweuni Tyre. El ac fah tuku epang me wi sie un mwet mweun lulap, ac horse ac chariot, oayapa mwet mweun su kasrusr fin horse. Elos nukewa su muta in siti srisrik uh ac fah anwukla ke mweun sac. Mwet lokoalok uh ac fah pukanak laf, etoak fohk sisken pot uh, ac orala sie kalkal ke mwe loang natulos raunikomla. Elos ac fah sang sak in fokfok pot ac foklalik pot lom, ac topkakunla tower lom ke osra lulap. 10 Fusren nien horse uh ac fosryak afinkomla. Kusen nien horse natulos, ac wheel ke wagon ac chariot natulos, ac fah osrokak pot in acn sum ke elos ac kasrusr sasla ke mutunpot lun siti musalla sac. 11 Mwet mweun fin horse ac fah fokolak inkanek lom, ac uniya mwet lom ke cutlass. Sru kulana lom ac fah topla. 12 Mwet lokoalok lom ac fah sifacna eis mwe kasrup lom ac mwe kuka lom. Elos ac fah ikruiya pot lom ac kunausya lohm wolana sum nukewa. Elos ac fah eis eot, sak, ac kutkut nukewa, ac sisla nu meoa. 13 Nga ac fah tulokinya pusren on lom nukewa in wanginla, ac pusren harp nutum fah tia sifil lohngyuk. Fwack 18:22 14 Nga fah oru tuh ef mukena in oan, mwe akpaoye kwa lun mwet patur uh. Siti uh ac fah tia sifil musaiyuk. Nga, LEUM GOD Fulatlana, pa fahk ma inge.”
15 Pa inge kas lun LEUM GOD Fulatlana nu sin siti Tyre: “Ke pacl se mwet mweun uh kutangkomla, mwet su muta wekof uh fah tuninfongla ke elos lohng pusren wowo lun mwet ma ac anwuki uh. 16 Tokosra nukewa lun mutunfacl su muta wekof uh ac tufah fani liki tron lalos. Elos ac fah sarukla nuknuk in wal lalos ac nuknuk akul kato lalos, ac muta rarrar fin fohk uh. Elos ac fah tuninfongla ke ongoiya lulap nu sum uh, pwanang elos ac tia tui ke rarrar. 26:16–18; Fwack 18:9–10 17 Elos ac fah yuk on in mas misa soko inge nu sum:
Siti pwengpeng sac kunausyukla!
Oak okoal pokyukla liki meoa uh.
Mwet in siti uh elos tuh leumi inkof uh meet,
Ac aksangengye mwet ma muta sisken meoa uh.
18 Na inge, ke len se ma el musalla uh,
Tuka nukewa kusrusryak,
Ac mwet uh lut ma lulap ke ma sikyak inge.”
19  LEUM GOD Fulatlana El fahk, “Nga ac fah oru tuh kom in sie siti sikiyukla, in oana siti ma musalla yen wanginla mwet muta we. Nga ac fah afinkomla ke kof in acn loal meoa. 20 Nga ac fah supwekomla nu in facl sin mwet misa in welulos su misa in pacl oemeet ah. Nga ac fah oru kom in muta ye fohk fin faclu, inmasrlon ma kulamla in pacl oemeet ah, ac tukeni yurin mwet misa. Ke sripa inge, kom ac fah tiana sifil foloko liki acn ingo in muta yen sin mwet moul. 21 Nga ac fah oru tuh kom in sie mwe aksangeng, na ac fah pa ingan saflaiyom. Mwet uh finne suk kom, elos ac fah tiana konekomyak.” LEUM GOD Fulatlana pa fahk ma inge. Fwack 18:21

*26:1 sie ... malem: kas Hebrew tia fahk lah malem su.

26:13 Fwack 18:22

26:16 26:16–18; Fwack 18:9–10

26:21 Fwack 18:21