19
Koluklana Lun Sodom
Ke lipufan luo ah tuku nu Sodom in eku sac, Lot el muta ke mutunpot in siti uh. Ke pacl se na el liyaltalak, el tuyak in paingultal. El pasrla ye mutaltal ac fahk, “Mwet kacto, nunak munas fahsru wiyu nu lohm ah. Komtal ku in ohlla niomtal ac mongla yorosr ofong. Lututang komtal fah sa tukakek ac fahsr nu yen komtal ac som nu we.”
Tusruktu eltal topuk ac fahk, “Tari, kut ac mongla na pe inkanek uh ofong.”
El kwafeltal nwe ke na eltal tari welul som nu lohm sel. Lot el elyai mwet kulansap lal in munanla kutu flao ac akoo sie mongo na yuyu nu sin mwet fahsr inge. Ke akoeyukla tari, na elos mongoi.
Meet liki mwet fahsr luo inge motulla, mukul in acn Sodom nukewa tuku raunela lohm sac — kewana mwet fusr ac mwet matu. Elos pangyak nu sel Lot ac siyuk, “Pia mukul luo ma tuku in mongla yurum ofong uh? Usaltalu nu yorosr! Kut ke ona yoroltal.”
Lot el illa nu likinuma, ac kaleang srungul ah. El fahk nu selos, “Nunak munas, nga kwafe suwos, nimet oru kain ouiya koluk se inge! Liye, oasr acn luo nutik su soenna etu mwet. Lela ngan usaltalu nu yuruwos, ac kowos ku in oru kutena ma kowos lungse oru nu seltal. Tusruktu nimet kowos oru kutena ma nu sin mukul luo inge. Eltal mwet fahsr nu in lohm sik, ac nga enenu in liyaltalang.”
Na elos fahk, “Tiok liki kut! Kom mwetsac se! Su kom an in fahk nu sesr ma kut in oru? Tiok! Kom fin tia som, kut ac oru in upa nu sum lukeltal.” Elos sinukunulla Lot ac kilukyang in kunausla srungul ah. 10 Tusruktu mukul luo ah saplakla ololak Lot nu in lohm ah, ac kaleang srungul ah. 11 Na eltal konela mutun mwet nukewa likinuma, oru elos in tia ku in konauk mutunoa uh. 2 Tok 6:18
Lot El Som Liki Acn Sodom
12 Mukul luo ac fahk nu sel Lot, “Fin oasr kutena mwet lom saya yenu — wen, ku acn, ku wen talupom, ku kutena mwet lom su muta in siti uh — usalosla liki acn se inge, 13 mweyen kut ac kunausla siti se inge. LEUM GOD El lohng tukak na koluk lain mwet in acn se inge, oru El supwekutme in kunausla acn Sodom.”
14 Na Lot el som nu yurin mukul luo ma acn natul ah akola in payuk se, ac fahk, “Tal sulaklak som liki acn se inge. LEUM GOD El ac kunausla acn uh.” Tusruktu eltal nunku mu el aksruksruk.
15 Toang na in lotu se tok ah, lipufan luo ah srike in elyaelak Lot. Eltal fahk, “Aksaye! Eis mutan kiom ac acn luo nutum an ac som, tuh kowos in tia misa ke siti uh ac kunausyukla.” 16 Lot el wetokla, tusruktu LEUM GOD El pakomutal. Ke ma inge mwet luo ah sruokya paol Lot ac mutan kial ac acn luo natul, ac kololosla nu likin siti uh. 2 Pet 2:7 17 Na sie sin lipufan ah fahk, “Kasrusr, suk moul lomtal! Nikmet tapulla ac nikmet tui infalfal uh. Kaing nu fin inging uh, tuh kowos in tia misa.”
18 A Lot el fahk, “Mo, nunak munas, tari tia angan. 19 Yohk tari ma kom oru wo nu sik, ac lungkulang lom molela moul luk. Tusruktu inging uh arulana loesla nu inge. Mwe ongoiya ma ac sikyak inge ac ukweyuwi ac uniyuwi meet liki nga ku in sun acn we. 20 Kom liye siti srisrik se ingo? Fototo na. Lela nga in som nu we. Finne acn na srisrik se, nga ac ku in moulla we.”
21 El topuk, “Kwal aok, nga insese. Nga ac tia kunausla siti srisrik sacn. 22 Sulaklak! Kasrusr! Nga tia ku in oru kutena ma nwe ke na kom sun acn we.”
Ke sripen Lot el pangon srik siti sac, pwanang pangpang acn we Zoar.* Zoar: in kas Hebrew uh, kalmen Zoar pa “srik”.
Kunausyukla Acn Sodom Ac Gomorrah
23 Faht ah takak ke pacl se Lot el sun acn Zoar. 24 In kitin pacl ah na LEUM GOD El ukuiya sulfur firir oana af uh nu fin acn Sodom ac Gomorrah 19:24–25 Mt 10:15; 11:23–24; Lk 10:12; 17:29; 2 Pet 2:6; Jud 1:7 25 ac kunausla acn we, oayapa infalfal uh nufon, wi mwet nukewa we ac ma nukewa ma kapak fin acn we. 26 Tusruktu mutan kial Lot ah tapulla, ac el ekla nu ke sru in sohl soko. Lk 17:32
27 Toang na ke lotu toko ah, Abraham el sulaklak na som nu yen se el tuh tu ye mutun LEUM GOD we. 28 El ngeta nu fin acn Sodom ac Gomorrah, ac nu infalfal sac nufon, ac liye kulasr fosryak liki acn we, oana fofosr ke sie funyu lulap. 29 Tusruktu ke God El kunausla siti nukewa infalfal sac yen Lot el muta we, El nunku kacl Abraham, ac lela tuh Lot elan painmoulla.
Mutaweyen Mwet Moab Ac Mwet Ammon
30 Ac ke sripen Lot el tuh sangeng in muta in acn Zoar, el ac acn luo natul utyak nu fin inging uh ac muta in luf se we. 31 Mutan se ma matu seltal el fahk nu sin tamtael lal, “Papa tumasr el munaslana, a wangin mukul fin faclu nufon in payuk sesr kut in ku in orek tulik. 32 Tari, kut kitalya papa elan sruhila, na kut ona yorol ac orek tulik kacl.” 33 In fong sac eltal kitalya ke wain, ac acn matu sac ona yorol. Tusruktu Lot el tiana etu mweyen el arulana sruhila.
34 Len tok ah, acn matu sac fahk nu sin tamtael lal, “Nga motulla yorol fong. Ofong kut sifilpa orala elan sruhila, na kom ona yorol. Na ac fah oasr fokin papa tumasr uh yorosr kewa.” 35 Ouinge in fong sac eltal sifilpa orala el sruhila, ac tamtael fusr sac ona yorol. Lot el tia pacna etu, mweyen el arulana sruhila. 36 Eltal oru ouinge, na acn luo natul Lot kewana pututuyak sin papa tumaltal ah. 37 Oasr wen se nutin tamtael matu sac, ac el sang inel Moab. Moab: fahkyen ine se inge apkuran oana fahkyen “sel papa me” in kas Hebrew. El pa papa tumun mwet Moab nwe misenge. 38 Tamtael fusr sac oasr pac wen se natul, su el sang inel Benammi. Benammi: in kas Hebrew uh, kalmen Benammi pa “wen nutin sou luk”. El pa papa tumun mwet Ammon nwe misenge.

19:11 2 Tok 6:18

19:16 2 Pet 2:7

*19:22 Zoar: in kas Hebrew uh, kalmen Zoar pa “srik”.

19:24 19:24–25 Mt 10:15; 11:23–24; Lk 10:12; 17:29; 2 Pet 2:6; Jud 1:7

19:26 Lk 17:32

19:37 Moab: fahkyen ine se inge apkuran oana fahkyen “sel papa me” in kas Hebrew.

19:38 Benammi: in kas Hebrew uh, kalmen Benammi pa “wen nutin sou luk”.