13
Tebedebe o di Hagababa gu hagamenege gi daha mo Kiriath Jearim
(2 Samuel 6.1-11)
King David gu heeu gi nia dagi huogodoo ala e dagi nadau buini gau dauwa e mana mo nia dagi e dagi nadau gau dauwa dagi llau. Gei mee gaa hai dana hagailoo gi nia daangada huogodoo Israel, e hai boloo, “Maa goodou ma ga hiihai, gei deelaa di hiihai o Dimaadua go tadau God, gidaadou e hagau tadau gau kae hegau gi tadau daangada, mo gi digau hai mee dabu, mo digau Levi i lodo nadau waahale, gi haga iloo bolo gi dagabuli mai gi kinei gi tadau baahi. Gei gidaadou gaa hula gaa kae Tebedebe o di Hagababa a God, dela ne haga de iloo go nia daangada i di madagoaa Saul nogo king.” Nia daangada gu tenetene gi di maanadu deelaa, gu haga uaa gi di maa.
David ga haga dagabuli nia daangada Israel mai i hongo tenua hagatau, mai i tagageinga o Egypt i di bahi i ngaaga gaa tugi i di Ala Nnoonua o Hamath dela i di bahi i ngeia, bolo gii mee ai di gaamai Tebedebe o di Hagababa mai Kiriath Jearim gi Jerusalem.* 1 Samuel 7.1-2 David mo nia daangada gaa hula gi di waahale go Baalah, deelaa go Kiriath Jearim, i lodo tenua go Judea, belee gaamai Tebedebe o di Hagababa a God dela e dagidagi i di ingoo Dimaadua i dono lohongo i hongo nia bakau manu.* Exodus 25.22 Digaula ga gaamai gi daha Tebedebe o di Hagababa mo lodo di hale o Abinadab, gaa wanga gi hongo di waga hongo henua hoou. Gei ogo Uzzah mo Ahio gaa dagi di maa. Di madagoaa deelaa, gei ogo David mo nia daangada huogodoo gu gagaalege huoloo i nadau mee ala e mee belee hagalaamua a God. Digaula gu dadaahili mo di hai nadau mee hai daahili go nia ‘harp’, nia mee haga bagubaguu, nia mee ngiingii, mo nia labaa.
Di nadau dau gi di gowaa haga madammaa ‘wheat’ o Chidon, nia kau daane la gu bagege guu tinga hua gi lala, gei Uzzah ga daahi dono lima, gaa kumi Tebedebe o di Hagababa. 10 Di madagoaa hua deelaa, gei Dimaadua gu hagawelewele gi Uzzah, gu daaligi a mee gii made i mee dela ne bili gi Tebedebe. Mee guu made hua i golo i mua nnadumada o God. 11 Deenei laa di gowaa deelaa guu gahi dono ingoo go Perez Uzzah* Di ingoo Perez Uzzah i nnelekai Hebrew le e hai dono hadinga bolo di “hagaduadua o Uzzah” mai mua ga dau mai. David gu lodo huaidu i Dimaadua dela gu hagaduadua Uzzah i dono hagawelewele.
12 David gu madagu i Dimaadua ga helekai, “Dehee dagu hai gaa mee di kae Tebedebe o di Hagababa dalia au dolomeenei?” 13 David digi kae di maa dalia ia gi Jerusalem. Mee gu dugu hua di maa i di hale o dahi daane dono ingoo go Obed Edom, tangada mai di waahale go Gath. 14 Tebedebe deelaa ne dugu i golo nia malama e dolu, gei ogo Dimaadua gu hila ang gi di madahaanau o Obed Edom mo nia mee huogodoo a maa.* 1 Kronikel 26.4-5

*13.5: 1 Samuel 7.1-2

*13.6: Exodus 25.22

*13.11: Di ingoo Perez Uzzah i nnelekai Hebrew le e hai dono hadinga bolo di “hagaduadua o Uzzah”

*13.14: 1 Kronikel 26.4-5