23
Di madagoaa David ne dau gi dono madumadua, mee gu hagamenege aga dana dama daane go Solomon guu hai di king o Israel.* 1 Kings 1.1-40
Nia moomee digau Levi
Di King David gu haga dagabuli nia dagi huogodoo o digau Israel gi di gowaa e dahi, mo digau hai mee dabu, mo digau Levi huogodoo. Mee guu hai dana hihi nia daangada, e hihi di hulu daane huogodoo o Levi ala guu tugi nia ngadau e motolu be nonua. Di hulu damana huogodoo e motolu maa walu mana (38,000). Di king gu haga ingoo nia daane e madalua maa haa mana (24,000) e hai nia moomee o di Hale Daumaha, mo nia daane e ono mana (6,000) e madamada humalia di hagailongo nia mee gi lodo nia beebaa mo e haga donu nia lagalagamaaloo hai baahi gii donu, mo nia daane e haa mana (4,000) e hai nadau moomee hagaloloohi nia bontai di abaaba di Hale Daumaha, mo nia daane e haa mana (4,000) di nadau moomee e hai nadau daahili e hagaamu Dimaadua, digaula e hai nadau daahili gi nia mee hai daahili ala ne haga togomaalia go di king ang gi di moomee.
David guu wwae nia daangada o Levi guu hai nia hagabuulinga e dolu, e hagatau gi nia hagadili o nadau madahaanau llauehe go Gershon, Kohath, mo Merari.
Gershon ana dama daane dogolua go Ladan mo Shimei. Ladan guu hai ana dama daane dogodolu go Jehiel, Zetham, mo Joel. Digaula ala go nia dagi o nia madahaanau llauehe ne hagadili mai Ladan. (Shimei guu hai ana dama daane dogodolu go Shelomoth, Haziel, mo Haran). 10-11 Shimei guu hai ana dama daane dogohaa go Jahath, Zina, Jeush, mo Beriah, e hagatau ia di mmaadua. Jeush mo Beriah digi hai nau hagadili e logo, malaa, meemaa e dau be di madahaanau damana e dahi.
12 Kohath guu hai ana dama daane dogohaa go Amram, Izhar, Hebron, mo Uzziel. 13 Tama daane madua a maa go Amram go tamana o Aaron mo Moses. (Aaron mo ono hagadili gu dugu gee e madamada humalia nia hegau hagamadagu ga hana hua beelaa. Digaula e dudu nia ‘incense’ i di madagoaa e hai taumaha ang gi Dimaadua, e hai nia hegau a Maa, e hagalaamua nia daangada i di ingoo o Maa.* Exodus 28.1 14 Nia dama daane Moses, taane ni God, e dau gi di baahi o di madawaawa Levi.) 15 Moses guu hai ana dama daane dogolua go Gershom mo Eliezer. 16 Shebuel go tama madua di madahaanau o Gershom. 17 Eliezer ne hai dana dama daane e dahi go Rehabiah, gei Rehabiah ono hagadili e dogologo.
18 Togo lua dama daane a Kohath go Izhar, guu hai dana dama daane go Shelomith, tagi o di madahaanau damana. 19 Togo dolu dama daane a Kohath go Hebron, guu hai ana dama daane dogohaa go Jeriah, Amariah, Jahaziel, mo Jekameam. 20 Togo haa dama daane a Kohath go Uzziel, guu hai ana dama daane dogolua go Micah mo Isshiah.
21 Merari guu hai ana dama daane dogolua go Mahli mo Mushi. Mahli guu hai ana dama daane dogolua go Eleazar mo Kish, 22 gei Eleazar gaa made digi hagadili ana dama daane, nia dama ahina la hua. Nia dama ahina a maa guu hai nadau lodo gi nia dama daane o tuaahina daane o di nadau damana, nia dama daane a Kish. 23 Togo lua dama daane a Merari go Mushi guu hai ana dama daane dogodolu go Mahli, Eder, mo Jeremoth.
24 Aanei nia hagadili o Levi mai nia madahaanau llauehe mo nia madahaanau lligi. Tangada nei mo tangada nei e hihi dono ingoo gi lodo di beebaa. Tei i ono hagadili e madalua be nonua nadau ngadau, guu hai dono waawa hegau i di moomee o di Hale Dimaadua.
25 David ga helekai, “Dimaadua go di God o Israel, gu hagauda di noho di aumaalia gi ana daangada, gei Mee gaa noho i Jerusalem ga hana hua beelaa. 26 Malaa, digau Levi guu lawa di nadau moomee di dagidagi di Hale Laa e noho Dimaadua no lodo mo nia goloo hagamadagu huogodoo ala nogo hai nia hegau di madagoaa e daumaha.”* Deuteronomy 10.8 27 Aanei nia helekai hagamuliagina a David, “Digau Levi huogodoo ala guu tugi nia ngadau e madalua e hai gi hihi nadau ingoo ang gi nia moomee.”
28 Digaula guu duwwe gi nia moomee aanei: E hagamaamaa digau hai mee dabu ala mai di hagadili o Aaron i nia daumaha o di Hale Daumaha, ge e madamada humalia di malaelae dela i lodo di abaaba mo nia ruum, ge e mmada gi nia goloo hagamadagu huogodoo gi de dogolia, 29 ge e madamada humalia nia palaawaa hai tigidaumaha, mo nia palaawaa mada ala e hai hegau nia tigidaumaha, mo nia palaawaa lahilahi ala ono ‘yeast’ ai, mo nia tigidaumaha ala e daa, mo nia palaawaa e unugi gi nia lolo olib, ge e pauna mo di hagatau nia tigidaumaha o di Hale Daumaha, 30 ge e hagaamu mo di hagamadamada Dimaadua nia luada huogodoo mo nia hiahi huogodoo, 31 mo nia madagoaa nia tigidaumaha ma gaa dudu ang gi Dimaadua i di Laangi Sabad, mo di Budu o di Malama Hoou, mo nia budu ala i golo. Nia haganoho ne hau e hagamodongoohia di hulu dangada Levi dogohia ala e haga ingoo gi di moomee i tolongo e dahi. Digau Levi la gu haga ingoo gi tegau dela e hai daumaha ang gi Dimaadua i nia madagoaa huogodoo. 32 Digaula guu wanga ginai tegau e madamada humalia di Hale Laa e noho Dimaadua no lodo mo di Hale Daumaha, ge e hagamaamaa nadau duaahina, digau hai mee dabu mai di hagadili o Aaron, i lodo di Hale Daumaha.* Numbers 3.5-9

*23.1: 1 Kings 1.1-40

*23.13: Exodus 28.1

*23.26: Deuteronomy 10.8

*23.32: Numbers 3.5-9