9
Mogobuna o tangada agoago hagau
Au hagalee tangada moholo? Au hagalee tangada agoago hagau? Au digi mmada gi Jesus tadau Dagi? Goodou hagalee go nia huwa o agu hegau ang gi Tagi? Ma e aha maa nia daangada e hagalee hai bolo au tangada agoago hagau, gei goodou e hai bolo au tangada agoago hagau donu, idimaa, godou mouli buni anga gi Tagi e haga modongoohia aga agu hegau dangada agoago hagau.
Deenei dagu hai e duuli au gi daha, i di madagoaa nia daangada ma ga helekai hai baahi mai. Ma e donu bolo ogu donu ai di miami ge e inu? Ma e hagalee ogu donu ai bolo au e daudali di hai digau agoago hagau ala i golo mo nia duaahina o Tagi mo Peter i dagu lahi di ahina hai lodo dama a Christ dalia au i dogu hana e hagadele di Longo Humalia? Be go gimaua mo Barnabas la hua ala e hai loo gi ngalua gi mau mouli? Tangada dauwa koai dela gaa bida hui hua dono ngalua i tauwa? Tangada dogi waini koai dela hagalee gai nia huwa o dana gowaa dogi waini? Tangada hagaloohi siibi koai dela hagalee e inu nia weuu o ana siibi?
Ma hagalee bolo aanei hua nia ala mee ala belee hai hegau iei au. Nnaganoho le e helekai labelaa i nia maa. Gidaadou guu dau i Nnaganoho Moses:
“Goe hudee noodia di ngudu o di kau
dela e dagadagahi ana lii ‘wheat’.”
Ma go di kau dela e haamanawa ai a God?* Deuteronomy 25.4; 1 Timothy 5.18 10 Ma hagalee go gidaadou ala ne helekai iei Mee? E donu ma ne hihi mai gi gidaadou. Tangada dela e dogi, mo tangada dela e hadi, meemaa gi ngalua i di hagadagadagagee bolo ginaua e hagahumalia ngaadahi mai nia huwa o di gowaa. 11 Gimaadou guu lawa di dogi nia lii hagataalunga i godou baahi. Ma gu iehe maa gimaadou gaa hagi nia hagahumalia mai goodou?* Romans 15.27 12 Maa digau ala i golo ga hai donu gi di hai mee o di hagamaamaa mai godou baahi, malaa gimaadou la hagalee ga hai mee gi nia mee mada gi nonua?
Gimaadou digi hai hegau gi madau donu. Gimaadou e hagakono i nia haingadaa huogodoo bolo gi de hagahuaidu hua di Longo Humalia o Jesus Christ. 13 Goodou gu iloo bolo digau ala e hai nadau hegau i lodo di Hale Daumaha, le e miamiami mai di Hale Daumaha, gei digau ala e hai nadau tigidaumaha i hongo di gowaa hai tigidaumaha, digaula e miami ngaadahi i nia mee ne tigidaumaha.* Deuteronomy 18.1 14 Dela gadoo di hai dela guu lawa di haganoho go Tagi, bolo digau ala e hula e hagadele di Longo Humalia, digaula e mouli hua mai i nia hegau o di Longo Humalia.* Matthew 10.10; Luke 10.7
15 Gei au digi hai hegau gi nia donu aanei, gei au hagalee hihi adu gi goodou bolo gi heia mai nia mee aanei. Au bolo gii made hua i mua tangada ma gaa huli agu helekai donu gii hai nia helekai ono hadinga ai. 16 Au ogu donu ai bolo e hagaamu dagu hai agoago i di Longo Humalia, au guu lawa di dugu bolo e hai tegau deenei. E huaidu mai gi di au, maa au digi agoago ina di Longo Humalia. 17 Maa au gaa bida hiihai e hai tegau deenei, gei au e kae dogu hui. Tegau deenei la tegau ni God ne dugu mai gi di au bolo au gi haga gila aga ina. 18 Di hui aha dela e kae ko au? Dogu hui la go di madagoaa humalia o di agoago di Longo Humalia dono hui ai, hagalee halahala ogu donu gi lodo di moomee di Longo Humalia.
19 Au tangada moholo, hagalee di hege ni tangada. Au guu hai au be di hege ni digau huogodoo, gi aali au di laha mai agu gau dogologo gi Christ. 20 Au guu hai be tangada o Jew i dogu madagoaa e ngalua i baahi digaula, belee laha mai digaula gi di mouli. Ma e aha maa au hagalee noho i lala Nnaganoho Moses, gei au guu hai hua au be tangada e noho i lala nnaganoho aanei belee laha mai gi di mouli digau ala e noho i lala nnaganoho. 21 I di ala la hua, dogu madagoaa e ngalua dalia digau tuadimee, au e mouli be digau tuadimee i daha mo nnaganoho digau o Jew belee laha mai digau tuadimee gi di mouli. Deenei la hagalee hai bolo au hagalee haga gila aga nnaganoho a God, gei au e noho i lala nnaganoho a Christ. 22 I baahi digau ala e paagege nadau hagadonu, gei au guu hai au gi bagege gadoo be digaula, belee laha mai digaula gi di mouli. Deenei laa, nia mee huogodoo guu hai ko au ang gi digau huogodoo, belee laha mai ai hunu gau i digaula gi di mouli, be di hai dela e mee mai i dogu baahi.
23 Au e haihai nia mee huogodoo aanei i di gili di Longo Humalia bolo gi hai mee au gi nia hagahumalia o di maa. 24 Goodou gu iloo bolo digau dogologo le e llele i di hoiaa, malaa tangada hua e dahi dela e kae dono hui. Goodou llele hagamahi gii kae godou hui. 25 Digau hai dadaagala huogodoo e haga wouwou i mua di nadau dadaagala gii mee di kae nadau hui. Di hui deenei la di mee hua e odi gi daha, gei gidaadou hagamahi gi heia go di mee dono hagaodi ai. 26 Deenei di hai e lele huudonu iei au bolo gii tugi i di laini, e hai gadoo be tangada hai dongodongo dela hagalee dongodongo balumee. 27 Au e hagamahi e agoago dogu huaidina be tangada hai dadaagala, e aago di maa gi heia go nia mee belee hai. Gi dee hidi mai hua au e hagalee dau i muli agu agoago gi digau ala i golo gi heia be agu mee e haihai.

*9.9: Deuteronomy 25.4; 1 Timothy 5.18

*9.11: Romans 15.27

*9.13: Deuteronomy 18.1

*9.14: Matthew 10.10; Luke 10.7