12
Nia madawaawa i bahi i ngeia e hai baahi
(2 Kronikel 10.1-19)
Rehoboam ne hana gi Shechem, di gowaa dela gu haga dagabuli ai nia daangada huogodoo o bahi i ngeia o Israel belee dugu a mee e hai di nadau king. Jeroboam, tama daane a Nebat, dela ne hana gi Egypt belee lele hagammuni i di king go Solomon, ga longono ia di longo deenei, gei mee ga hagatanga i Egypt. Nia madawaawa i bahi i ngeia o Israel gaa kae tegau gi mee, gei digaula huogodoo gaa hula i di gowaa e dahi gi Rehoboam ga helekai gi mee, “Do damana go Solomon e hai gimaadou hagahuaidu e haga uda mai nia mee daamaha. Maa goe gaa hai nia mee aanei gi maamaa ga haga haingoohia madau mouli, gei gimaadou gaa hai hegau adu gi di goe.”
Mee ga helekai, “Lloomoi labelaa i muli nia laangi e dolu, gei au ga hagi adu laa.” Gei digaula gaa hula.
King Rehoboam gaa kae dono hagamaamaa mai baahi nia daane mmaadua ala nogo hai hegau gi dono damana go Solomon, ga heeu, “Ma telekai bolo aha dela ga hagi mai go goodou bolo gi heia gi digau aanei?”
Digaula ga helekai, “Maa goe bolo goe e hai tangada hai hegau ni digaula dangi nei, gei goe gi helekai gi digaula i di mee dela e humalia gi di nadau dangidangi. Gei digaula ga hai hegau adu gi di goe i di manawa dahi gaa hana hua beelaa.”
Gei mee gu hagabalumee nia helekai o nia daane mmaadua, gaa hana hua gi nia dama daane ala nogo tomo aga dalia a mee ala go ana gau hagamaamaa. Gei mee ga heeu gi digaula, “Au gaa hai bolo aha gi digau ala e tangi mai gi di au bolo gi heia nadau moomee gi maamaa?”
10 Digaula ga helekai, “Deenei dau mee e hagi anga gi digaula, ‘Dogu madaalima dulii e koia e damana i tuaidina dogu damana!’ 11 Hagi anga ina gi digaula, ‘Dogu damana gu haga uda nia mee daamaha gi godou nua, gei au gaa hai nia maa gi koia e daamaha. Mee gu haga mamaawa goodou gi di loahi hagamaawa dangada, gei au ga daaligi goodou gi di uga baalanga hagamaawa kau!’ ”
12 I muli nia laangi e dolu nomuli, gei Jeroboam mo digaula huogodoo guu hula labelaa gi di King Rehoboam, gii hai be dana helekai ne hai gi digaula. 13 Di king digi haga dahidamee ina di hai a nia daane mmaadua, gei e helekai maaloo hagahuaidu gi nia daangada, 14 be nia helekai nia dama daane ala ne hai. Mee ga helekai, “Dogu damana gu haga uda nia mee daamaha gi godou nua, gei au gaa hai nia maa gi koia e daamaha. Mee gu haga mamaawa goodou gi di loahi hagamaawa dangada, gei au ga daaligi goodou gi nia uga baalanga hagamaawa kau!” 15 Ma go di hiihai a Dimaadua bolo gi haga gila aga ana helekai ala ne hagi anga gi soukohp Ahijah o Shiloh gi Jeroboam tama daane Nebat. Deenei di mee a di king digi hagalongo gi nia daangada.
16 Di madagoaa nia daangada gu iloo ginaadou bolo di king hagalee hagalongo ang gi ginaadou, digaula gaa wwolo gi nua, “Daa gi daha ina David mo dono madahaanau! Di hagahumalia behee ne hai mai go digaula mai gi gidaadou? Nia daane o Israel, gidaadou gaa hula gi tadau gowaa! Rehoboam gi madamada humalia i deia!”* 2 Samuel 20.1
Gei digau Israel guu hai baahi gi di king, 17 guu dugu hua a Rehoboam gii hai di king hua ni digau ala e noho i tenua go Judah.
18 Gei di king Rehoboam ga hagau a Adoniram, dela e dagi nia daangada ala e haga ngalua kono, gii hana gi baahi digau Israel, gei digaula ga dilidili a mee gii made. I muli di hai deenei ne hai, gei Rehoboam ga hagalimalima gaa gaga gi dono waga hongo henua, gaa lele hagammuni gi Jerusalem. 19 Daamada i di madagoaa deelaa gaa huli gi muli, nia daangada o di bahi i ngeia o Israel le e hai baahi gi di lohongo dagi o David.
20 I di madagoaa o nia daangada Israel ne longono ginaadou bolo Jeroboam la gu hanimoi i Egypt, gei digaula ga gahi mai a mee gi di tagabuli deelaa, gaa dugu a mee gii hai di king o Israel. Go di madawaawa Judah la hua guu noho manawa dahi i baahi di hagadili o David.
Di kokohp mai baahi o Shemaiah
(2 Kronikel 11.1-4)
21 Di madagoaa King Rehoboam ne dau i Jerusalem, mee ga gahi mai ana gau dauwa e lau huowalu mana (180,000) ala go nia gau dauwa ala koia e humalia mai nia madawaawa Judah mo Benjamin. Mee hai dana hai belee hai tauwa gi laha mai nia madawaawa i bahi i ngeia Israel gi lala ono mogobuna. 22 Gei God gu hagi anga gi soukohp Shemaiah 23 bolo gi haga iloo gi Rehoboam mo digau huogodoo di madawaawa Judah mo Benjamin tegau deenei: 24 “Hudee heebagi gi godou duaahina donu, go digau Israel. Goodou huogodoo, hula gi godou hale. Di mee dela guu hai, la go dogu hiihai.”
Malaa, digaula huogodoo gu hagalongo gi Dimaadua, guu hula gi muli gi nadau hale.
Jeroboam guu huli gi daha mo Dimaadua
25 Di King Jeroboam o Israel guu hau di abaaba di waahale go Shechem i di gowaa gonduu o Ephraim, gaa noho haga dulii i golo. Gaa lawa, gaa hana, gaa hau labelaa di abaaba di waahale go Penuel gii mau dangihi. 26-27 Gei mee ga helekai i ono lodo, “Maa agu daangada gaa hula gi Jerusalem, gaa hai nadau tigidaumaha ang gi Dimaadua i lodo di Hale Daumaha, malaa, digaula gaa huli nadau manawa ang gi di King Rehoboam o Judah, ga daaligi au gii made.”
28 I muli dana haga mamaanadu nia mee aanei, gei mee gaa hai ana ada kau daane goolo e lua, ga helekai gi ana daangada, “Goodou gu waalooloo di godou hulahula e daumaha i Jerusalem. Digau Israel, aanei godou god ala ne laha mai goodou i Egypt!”* Exodus 32.4 29 Mee gaa dugu dana ada kau daane goolo e dahi i Bethel ge di hoo di maa i Dan. 30 Gei nia daangada gu ihala, i di nadau hula e daumaha i Bethel mo i Dan. 31 Jeroboam guu hau labelaa ana gowaa hai tigidaumaha i tomo nia gonduu, guu dongo ana gau hai mee dabu hagalee mai di madawaawa o Levi.
Di hai daumaha huaidu dela e haihai i Bethel
32 Jeroboam gu haga noho dana laangi daumaha damana i di madangaholu maa lima laangi o di walu malama, e hai gadoo be di laangi daumaha dela e hai i Judah. Mee guu dudu ana tigidaumaha i hongo di gowaa dudu tigidaumaha dela i Bethel ang gi dana ada kau daane goolo dela ne hai go mee, gei mee gu hagadabu ana gau hai mee dabu e hai hegau i nia gowaa hai daumaha ala ne hau go mee.* Leviticus 23.33-34 33 Gei i di madangaholu maa lima laangi o di walu malama dela ne dugu go mee modogoia, gei mee gaa hana gi Bethel, gaa dudu dana tigidaumaha i hongo dana gowaa dudu tigidaumaha, e hagadabu di laangi hagalabagau dela ne haga noho go mee ang gi digau Israel.

*12.16: 2 Samuel 20.1

*12.28: Exodus 32.4

*12.32: Leviticus 23.33-34