3
God e helekai gi Samuel
Tama daane go Samuel e hai hegau gi Dimaadua i lala nia helekai a Eli. I di madagoaa hua deelaa, gei nia helekai mai baahi o Dimaadua le e hogoohi hua, mo nia haga gida mai baahi o Dimaadua hagalee loo e haihai i nia madagoaa e logo. Eli gu madua, hoohoo bolo ga dee gida. Dahi boo, gei Eli e moe i lodo dono ruum, gei Samuel e moe i lodo di ruum dabu i di gowaa dela e dugu ai Tebedebe o di Hagababa Dimaadua. Di malama o God e ulaula hua igolo, gei Dimaadua ga gahigahi a Samuel boloo, “Samuel”, gei Samuel ga helekai anga, “Deenei au, Meenei.” Samuel gaa lele gi baahi Eli, ga helekai, “Deenei au dela ne gahigahi kooe.”
Gei Eli ga helekai, “Au digi gahigahi goe. Hana, moe gi lala.” Gei Samuel gaa hana gaa moe gi lala.
Dimaadua ga gahigahi labelaa, “Samuel!” Samuel ga du gi nua gaa hana gi Eli ga helekai, “Deenei au dela ne gahigahi kooe.”
Gei mee ga helekai anga, “Au digi gahigahi goe, dagu dama. Hana labelaa, kii.” Samuel digi iloo ia bolo ma go Dimaadua, idimaa Dimaadua digi hai ana helekai gi mee.
Dimaadua ga gahigahi labelaa a Samuel tolu holongo, gei mee ga du gi nua gaa hana gi Eli, ga helekai gi mee, “Deenei au meenei, dela ne gahigahi kooe.”
Gei Eli ga modongoohia ang gi deia bolo ma go Dimaadua dela e gahigahi tama daane deelaa. Eli ga helekai gi Samuel, “Hana moe gi lala, maa Tangada ga gahigahi goe labelaa, gei goe helekai anga, ‘Meenei Dimaadua, helekai malaa. Dau dangada hai hegau e hagalongo.’ ” Samuel gaa hana labelaa gaa moe gi lala.
10 Dimaadua ga duu adu gi baahi o Samuel ga gahigahi adu a mee labelaa, “Samuel, Samuel!”
Gei Samuel ga helekai anga, “Meenei, helekai malaa. Dau dangada hai hegau e hagalongo.”
11 Gei Dimaadua ga helekai gi mee, “Au gaa hai dagu mee gi digau Israel huogodoo, gei digau huogodoo ala ga longono ginaadou ga mmaadagu huoloo. 12 Di laangi deelaa, gei Au ga haga gila aga nia hagadilinga huaidu huogodoo ala guu lawa ai dagu boloagi gi di madawaawa Eli. 13 Au guu hai gi mee bolo dono madahaanau la ga hagaduadua gaa hana hua beelaa, idimaa i ana dama daane ala e hagahuaidu Au. Eli e iloo ia, gei mee hagalee dugu meemaa. 14 Deenei laa, Au gu hagamodu bolo deai tigidaumaha be di wanga dehuia e mee di dumaalia ang gi di huaidu damanaiee o di madawaawa Eli ai.”
15 Samuel e noho hua igolo i dono gowaa dela nogo moe ai, gaa dau adu loo gi di luada. Luada hua di laangi deelaa, gei mee gaa huge di bontai di Hale Daumaha o Dimaadua, gei mee e madagu di hagi anga gi Eli dana moe dela ne hai. 16 Gei Eli ga gahigahi mai a Samuel, “Samuel, dagu dama daane!”
Gei Samuel ga helekai anga, “Deenei au, meenei.”
17 Gei Eli ga heeu gi mee, “Dimaadua la ne helekai adu bolo aha? Goe hudee hagammuni dahi mee. God ga hagaduadua goe maa goe ga hagalee hagi mai gi di au ana helekai huogodoo ala ne hagi adu gi di goe.” 18 Malaa, Samuel ga hagi anga hagatau gi Eli, deai dana mee ne hagammuni ai.
Eli ga helekai, “Go Mee go Dimaadua. Mee e hai ana mee huogodoo ala e humalia, gii hai be dana hiihai.”
19 Samuel ga tomo aga, gei Dimaadua e madalia a mee, e haga kila aga nia mee huogodoo ala ma ga helekai ai Samuel. 20 Digau Israel huogodoo mai i Dan i bahi i ngeia gaa tugi i Beersheba i bahi i ngaaga gu iloo ginaadou bolo Samuel la soukohp ni Dimaadua. 21 Dimaadua e haga gidagida gi Samuel i Shiloh, di gowaa dela e helehelekai iei Mee gi Samuel. Malaa, Samuel dela ma ga helekai, gei digau Israel huogodoo e hagalongo gi mee.