11
Saul gu maaloo i digau Ammon
I muli hua di malama e dahi, di king o Ammon go Nahash guu lahi ana gau dauwa gi di waahale go Jabesh i Gilead, gaa duuli di waahale deelaa. Gei nia daane o Jabesh ga helekai gi Nahash, “Goe heia dau hagababa i tadau mehanga, gei gimaadou gaa hai goe di tagi ni gimaadou.”
Nahash ga helekai anga, “Au gaa hai dagu hagababa i tadau mehanga, maa au ga gabegabe godou golomada baahi dau donu huogodoo, gaa hai di mee haga langaadia ni digau Israel huogodoo.”
Gei nia dagi o digau Jabesh ga helekai aga, “Goe gi dugua mai gi gimaadou nia laangi e hidu e hagau digau kae hegau gi lodo tenua go Israel, gei ma ga hagalee tangada e hagamaamaa mai gimaadou, gei gimaadou la gaa hege adu gi di goe.”
Digau kae hegau gaa hula gaa dau adu gi Gibeah, di gowaa dela e noho ai a Saul. I di nadau haga iloo di longo deelaa, nia daangada ga daamada ga tangitangi mo di lodo huaidu. Saul dogo haneia hua i lodo henua nogo lahaia ana kau, gei mee ga heeu, “Ma di aha guu hai? Nia daangada le e tangitangi beleiaha?” Gei digaula ga haga iloo gi mee di haga iloo mai baahi digau Jabesh. Di madagoaa hua Saul ne longono ia di haga iloo deelaa, gei di Hagataalunga o God gu ulu gi lodo o mee, gei mee gu hagawelewele huoloo, gaa kae nia kau e lua, ga hahaahi nia maa, gaa wanga gi digau kae hegau bolo gi kae ina gi dagidagia i lodo nia waahale o Israel, gi hagahaga iloo ina gi nia daangada huogodoo boloo, “Deenei di hai gaa hai ang gi nia kau o tangada dela bolo ia hagalee hana gi tauwa dalia Saul mo Samuel.”
Malaa, digau huogodoo gu mmaadagu huoloo i Dimaadua, gei digaula huogodoo gu buni mai i di manawa dahi. Saul ga haga dagabuli mai digaula gi Bezek, digau e dolu lau mana (300,000) mai tenua o Israel, gei e motolu mana (30,000) mai tenua o Judah. Gei digaula ga helekai gi digau ala ne hagau mai i Jabesh, “Goodou hula haga iloo ina ang gi digau Jabesh bolo i mua di oodee daiaa, gei goodou ga haga dagaloaha.”
Malaa, digau Jabesh gu tenetene huoloo i di nadau longono di haga iloo deenei. 10 Gei digaula ga helekai gi Nahash, “Daiaa gei gimaadou gaa hege adu gi di goe, gei goe gaa hai dau hai mai gi gimaadou gii hai be do hiihai.”
11 Ga hooaga hua dono daiaa, gei Saul ga waewae ana daangada i nia hagabuulinga dauwa e dolu. Heniheni loo, gei mee ga hagau digaula bolo gii hula gi heebagi gi digau Ammon i lodo di nadau waahale laa. Digaula ga dadaaligi digaula gaa dae loo gi di oodee, gei digau ala ne dubu i golo la guu hula gu lellele dagidahi.
12 Gei digau Israel ga helekai gi Samuel, “Aahee digau ala nogo haihai bolo Saul hagalee hai tadau king? Goe dugua mai digaula gi daaligi go gimaadou gi mmademmade!”
13 Gei Saul ga helekai gi digaula, “Deai tangada e daaligi gii made i lodo di laangi dangi nei ai, idimaa, deenei di laangi a Dimaadua dela ne haga dagaloaha Israel.” 14 Gei Samuel ga helekai gi digaula, “Gidaadou huogodoo e hula gi Gilgal, deelaa di gowaa e haga noho aga a Saul labelaa, e hai tadau king.” 15 Malaa, digaula huogodoo guu hula gi Gilgal, ga haga noho aga a Saul i mua nnadumada a Dimaadua belee hai di nadau king. Digaula guu hai di nadau tigidaumaha o di hagadaubuni, gei Saul mo digau Israel huogodoo gu tenetene huoloo.