2
Hagatogomaalia gi di hau di Hale Daumaha
(1 Kings 5.1-18)
King Solomon gu hagamaanadu bolo e hau di Hale Daumaha, di gowaa dela e hagalaamua ai nia daangada di ingoo Dimaadua, mo e hau labelaa dono hale king e noho ieia. Mee gu haga ngalua ana daane e madahidu mana (70,000) ala di nadau moomee e dali nadau goloo hau hale, gei e huowalu mana (80,000) daangada e daadaa nadau hadu i lodo tenua gonduu. Nia daangada e dolu mana ge ono lau (3,600) i golo le e dagi nia moomee.
Solomon guu kae dana hegau gi King Hiram o Tyre: “Buni mai gi di au i dau hagamaamaa be dau hai nogo buni gi dogu damana King David, i do madagoaa ne hui gi mee au laagau ‘cedar’ e hau dono hale king. Au e hau di Hale Daumaha e hagalaamua ai di ingoo Dimaadua go dogu God. Ma gaa hai di gowaa dabuaahia e dadaumaha iei au mo agu daangada i madau dutudu nia ‘incense’, di gowaa e dahi aga gi Mee madau tigidaumaha nia palaawaa hagamadagu gaa hana hua beelaa, mo di gowaa e wanga gi Mee madau tigidaumaha dudu i nia luada mo nia hiahi huogodoo, i nia Laangi Sabad, nia laangi budu di gila di malama gi dai, mo nia laangi hagalabagau ala i golo ala e hagalaamua ai Dimaadua di madau God. Mee gu helekai gi Israel gi heia hua di mee deenei gaa hana hua beelaa. Au e hagamaanadu bolo au gaa hau di Hale Daumaha gi damanaiee, idimaa di madau God la dela koia e aamua i nia god ala i golo. Malaa, e deai dahi dangada bolo gaa mee dana hau di Hale Daumaha ang gi God ai, idimaa, di lahalaha o di langi e dee tau di noho iei Mee. Dehee dagu hai gaa mee dagu hau di Hale Daumaha dela e koia e humalia i di gowaa dela e dutudu nia ‘incense’ ang gi God?!* 1 Kings 8.27; 2 Kronikel 6.18 Hagau ina mai dahi daane dela koia e iloo di hodo, maaga, paa nia mee, e iloo di ngalua gi nia goolo, silber, baalanga mmee, mo nia baalanga, e iloo labelaa di hai nia gahu halatee, halatee luuli mo mmee. Mee ga hagamaamaa digau hau hale o Judah mo Jerusalem ala ne hilihili go dogu damana go David. Au e iloo bolo au gau ngalua e koia e iloo di haahi laagau, malaa, hagauina mai nia laagau ‘cedar’, ‘cypress’, mo ‘juniper’ mai Lebanon. Au gu togomaalia e hagau adu agu daane e hagamaamaa au daane e hagatogomaalia nia laagau gi logowaahee, idimaa di Hale Daumaha dela belee hau ko au, le e damana ge madamada. 10 Au ga hagau adu nia ulu mee palaawaa e lau mana (100,000), ulu mee ‘barley’ e lau mana (100,000), galon waini e lau madangaholu mana (110,000) mo e lau madangaholu mana (110,000) galon lolo olib ang gi di hagamaamaa au daane haahi lau baba.”
11 King Hiram gu hagau dana lede e helekai gi di lede Solomon, “Idimaa Dimaadua e aloho i ana daangada, Mee guu hai goe di nadau king. 12 Hagaamu ina Dimaadua di God o Israel, dela ne hai di langi mo henuailala! Mee guu wanga gi King David di tama daane kabemee, ge e iloo nia mee mo nnangaahai mee, dela dolomeenei e hagamaanadu e hau di Hale Daumaha ang gi Dimaadua mo dono hale king. 13 Au ga hagau adu dagu daane kabemee dela koia e iloo di moomee hai baalanga dono ingoo go Huram. 14 Dono dinana la tangada mai di madawaawa Dan ge dono damana la tangada donu o Tyre. Mee e iloo di hai nia mee gi nia goolo, silber, baalanga mmee, baalanga, nia hadu, mo nia laagau. Mee e mee di llanga nia gahu halatee, halatee luuli, mo mmee. Mee e mee di hai nnagadilinga maaga hodo mee huogodoo, gei e mee di daudali di ada ma gaa hihi. Haga ngalua ina a mee dalia au gau ngalua ala e iloo nadau moomee, mo digau nogo ngalua gi do damana, King David. 15 Deelaa laa, hagau ina mai nia palaawaa, ‘barley’, waini mono lolo olib ala ne hagababa kooe. 16 I lodo nia gonduu o Lebanon, gimaadou gaa hele gi lala nia laagau ‘cedar’ huogodoo ala e hiihai e hai hegau ginai goe, gaa nnoo nia maa gi di gowaa e dahi, ga hagadaahee gi tongotai i Joppa. Mai i golo, goodou gaa kae nia maa gi Jerusalem.”
Di moomee hau di Hale Daumaha gu daamada
(1 Kings 6.1-38)
17 King Solomon guu hai dana hihi e dau digau mai i daha huogodoo ala e noho i lodo tenua o Israel, gadoo be di dau dela ne hai go dono damana David. Nia daangada mai i daha ala e noho i lodo Israel le e lau madalima maa dolu mana ge ono lau (153,600). 18 Mee guu wanga gi digau e madahidu mana (70,000) i digau aanei tegau e dali nia laagau, ge huowalu mana (80,000) e daadaa nadau hadu i lodo nia gonduu, ge guu dongo ana daangada dagi moomee e dolu mana mo ono lau (3,600) e madamada humalia nia moomee gii lawa.

*2.6: 1 Kings 8.27; 2 Kronikel 6.18