10
Paul e duuli ana hegau
Au go Paul, e hiihai e hai dagu dangidangi adu gi goodou. Hunu daangada e hai bolo au tangada e balabala dogu manawa ge e hila gi lala i dogu noho i godou baahi, gei e hagamuamua i dogu madagoaa ma ga mogowaa i goodou. Au e dangi hagamahi adu gi goodou i di manawa aloho mo tumaalia o Christ, bolo gi hudee heia au gii daamaha adu gi goodou i dogu madagoaa ma gaa dau i godou baahi. E donu, au e daamaha ang gi digau ala e haihai bolo mau hangahaihai la go nnangaahai o henuailala. E donu bolo gimaua e noho i henuailala, gei gimaua hagalee e heebagi be nia hangaahai o henuailala. Nia goloo heebagi ala e heebagi ai gimaua, la hagalee nia goloo ni henuailala, go nia goloo mogobuna o God ala e oho ai nia duuli mau dangihi, gei aalaa hogi e oho ai nia helehelekai lagalagamaaloo hala. Gimaua e dugudugu ia gi lala nia hagamuamua huogodoo ala e hai baahi gi di kabemee a God. Gimaua e lawalawa nia hagamaanadu huogodoo gii mee di hagalongo ang gi Christ. Goodou ga dogomaalia di godou hagalongo, gei gimaua ga hagaduadua digau huogodoo ala hagalee hagalongo.
Goodou e mmada hua gi nia mee ala e kila mai i mua godou golomada. Maa tangada gaa hai bolo ia di tama ni Christ, geia gi maanadu ina labelaa bolo gimaua nia dama ni Christ labelaa gadoo be ia. Au hagalee langaadia, ma e aha maa au gu iehe dagu hagaamu nia mogobuna o Tagi ala ne dugu mai gi gimaua, go nia mogobuna ala e hagahumalia ai goodou, hagalee go nia mogobuna ala e hagahuaidu goodou. Au hagalee hiihai bolo goodou gi hagamaanadu bolo au e hagamadagudagu goodou gi agu lede. 10 Holongo tangada ga helekai aga boloo, “Nia lede a Paul la gu maaloo dangihi balua, gei mee ma ga i tadau baahi, mee tangada hua bagege, ana helekai le e paagege.” 11 Tangada dela e hai beenei la gi iloo ia bolo ma hagalee hai geegee i mehanga mau mee ala e hihi adu gi goodou i di mau mogowaa loo i goodou, mo mau mee ala e hai adu gi goodou i mau madagoaa ma gaa noho i godou baahi.
12 E donu bolo gimaua hagalee hagatautau gimaua gi digau ala e bida hagaamu ginaadou. Digau hua dadaulia ala e bida hagatautau ginaadou mo di hagadau hagi aga ginaadou gi nadau haganoho. 13 Gei gimaua hagalee bida hagaamu gimaua laa hongo di mau duhongo hegau dela gu dugu mai go God, mo mau hegau i godou baahi. 14 Di mau madagoaa ne lloo adu gi godou baahi, goodou e noho i lodo tegau deenei dela guu lawa di haga noho, gei gimaua hagalee ne hula laa hongo tegau deenei, dela bolo e gowadu di Longo Humalia i di hai o Christ. 15 Gimaua hagalee hagaamu nia hegau ala ne hai go digau ala i golo, i tua nia hegau a God ala ne haga noho ga gaamai gi gimaua. Gei gimaua e hagadagadagagee bolo godou hagadonu le e maaloo aga mo mau hegau ala e hai i godou baahi ga tomo aga labelaa, be di hai o nnegau a God ala gu dugu mai gi gimaua. 16 Gei gimaua gaa mee di hula e agoago di Longo Humalia gi lodo nia henua ala i golo i daha mo goodou, gei gimaua hagalee hagaamu tegau o tuai dangada dela ne hai i lodo nia henua aalaa. 17 Di Beebaa Dabu e helekai boloo,
“Maa tangada bolo ia e hagaamu i dahi mee,
geia gi hagaamuina di mee a Tagi dela ne hai.”* Jeremiah 9.24
18 Hagalee go tangada dela e bida hagaamu ia dela e hagahumalia i baahi o Tagi, gei go tangada hua dela gu hagaamu go Tagi.

*10.17: Jeremiah 9.24