12
Nia moe a Paul mo ana haga modongoohia
Au e hai gi hagaamu au, ma e aha maa deai ono humalia ai, gei au e haga modongoohia aga agu moe mo nia mee ala ne haga modongoohia mai go Tagi. Au e iloo taane hagadonu a Christ ne lahi gi nua, gi di langi mugi nua loo i nia ngadau e madangaholu maa haa ne too gi daha. (Au e de iloo be di maa di mee guu hai, be di maa di moe, ma go God hua dela e iloo Ia.) 3-4 Au ga helekai labelaa. Au e iloo bolo tangada deenei la ne hana gi nua gi Paradais. (Gei au e de iloo be di maa di mee ne hai, be di maa di moe hua, ma go God hua dela e iloo Ia.) I di gowaa deelaa, mee ne longono nia mee ala e deemee di helekai ai, go nia mee ala e deemee di helekai go nia malau ngudu o tangada. Gei au e hagaamu tangada deenei, hagalee hagaamu au, go nia mee hua ala e haga modongoohia aga dogu bagege. Maa au ga hiihai di hagaamu au, gei au ga hagalee hai tangada boiboi, idimaa, agu helekai le e donu. Malaa, au hagalee hagaamu au idimaa au hagalee hiihai gi dahi dangada gi hagamaanadu au laa hongo dana iloo i ana mee ala ne gidee nogo hai koau, be ne longono i agu helekai.
Au guu kae di hagammaemmae o tuduia o ogu goneiga, e hai gadoo be tangada kae hegau a Setan dela e dadaaligi au mo e duuli dogu hagaamu au, bolo au gi hudee hagaamuina au i nia mee haga goboina ala ne mmada ginai au. Nnolongo e dolu, gei au ne dangidangi ang gi Tagi bolo gi daawa gi daha di ngudu mee duduia dela e daalo au. Gei Mee ga helekai mai, “Dogu dumaalia la guu dohu adu gi di goe, idimaa, ogu mogobuna gu kila aga i baahi digau paagege.” Deenei dagu mee gu tenetene huoloo ginai au i dogu hagaamu dogu bagege, bolo au gi hagalongoia i ogu lodo nia mogobuna o Christ i dogu baahi. 10 Deenei di mee e tenetene huoloo iei au, i lodo dogu madagoaa bagege, ogu hagahuaidu, ogu haingadaa, dadaaligi, mo ogu hagaduadua i di gili o Christ. Dogu madagoaa ma ga bagege iei au, deelaa di madagoaa e maaloo iei au.
Di mamaanadu Paul i digau Corinth
11 Au guu hai gadoo be tangada dadaulia. Go goodou dela ne hidi ei au beenei. Ma go goodou ala digau ne belee haga modongoohia aga di godou hiihai mai gi di au, idimaa, ma e aha maa au hagalee di mee, gei au hagalee i bahi i lala godou “gau agoago hagau”. 12 Nnagadilinga mogobuna mono mee haga goboina huoloo la guu lawa di hai ko au i godou baahi i di manawa hagakono, bolo gi modongoohia ai goodou bolo au tangada agoago hagau donu. 13 Goodou gu haingadaa i baahi nia nohongo dabu ala i golo, gei au digi hagadaadaamee ina goodou gi nia bahihadu e hagamaamaa au! Goodou dumaalia mai gi dagu hai hagalee hai donu!
14 Deenei tolu holongo belee hanadu iei au gi godou baahi, gei au hagalee hanadu belee haga daamaha goodou. Hagalee go godou bahihadu ala e hiihai ginai au, gei go goodou. Hagalee go nia dama ala e hagahumalia nadau maadua, gei go nia maadua ala e hagahumalia nadau dama. 15 Au e tenetene bolo au e gowadu ogu goloo huogodoo mo dogu huaidina bolo au e hagamaamaa goodou. Malaa, e hai behee? Godou aloho i di au la ga dulii mai, i di au dela e damana dogu aloho i goodou?
16 Malaa, goodou e baba hua bolo au hagalee ne haga daamaha goodou. Holongo iai tangada gaa hai bolo au tangada huaidu, e halahalau goodou. 17 E hai behee? Au guu kae dagu mee i goodou mai i agu gau kae hegau ala ne hagau adu gi godou baahi? 18 Au ne dangi anga hagamahi gi Titus bolo gi hanadu, ga dangi anga labelaa gi tadau duaahina dela i golo gi hanadu dalia a mee. Malaa, goodou e hai bolo aha, ma go Titus dela ne kae ana mee i goodou? Gimaua mo Titus la hagalee e ala be di hagataalunga e dahi, be nnangaahai hua e dahi?
19 Holongo goodou e hagamaanadu bolo gimaua e abaaba gimaua i godou mua. Deeai, gimaua e helehelekai hua i mua nia golomada o God, be di hiihai o Christ i nia mee huogodoo ala nogo helekai ai gimaua adu gi goodou. Ogu ihoo hagaaloho, nia mee huogodoo ala e hai go gimaua, e hai belee hagamaamaa goodou. 20 Au e lliga i dogu hanadu gi goodou gi dee mmada adu gi goodou e hai gee godou mouli be dagu hai e hagamaanadu ai, gei goodou ga gidee bolo au e hagalee hai be di godou hagamaanadu. Au e lliga bolo au ga gidee goodou e lagamaaloo, manawa dubua, hagawelewele ngoohia, tumaanga, hagahuaidu, tamu dangada, hagapuu mo tee hagalongo. 21 Au e lliga bolo dogu madagoaa ga hanadu labelaa gi godou baahi, God gi de haga langaadia ina au i godou mua, gei au e manawa gee i digau ala guu hai di huaidu i mua, gei digi huli nadau lodo i nadau hai di huaidu, manawa manu, mo di mouli hai be di manu.