2
Digau agoago tilikai
Nia soukohp dilikai gu kila aga i baahi digau Israel, ga kila aga labelaa i godou baahi. Digau agoago tilikai ga hagahuaidu goodou, gaa hai nadau agoago tilikai, gei digaula ga haga de iloo di Tagi dela ne haga mouli ginaadou, gei digaula gaa bida hagahuaidu ginaadou. Malaa, digau dogologo ga daudali nadau hangaahai huaidu. Mai i nadau hangaahai, gei nia daangada ala i golo ga leelee huaidu i di ala haga mouli dela e donu. Digau agoago tilikai aalaa, la digau hagagailaa, digaula ga maluagina i nadau hagi adu gi goodou nia kai tilikai. Tangada dela ga hagi aga digaula la gu togomaalia mai taamada, gei tangada dela ga hagahuaidu digaula, le e noho hua ge kanakana!
God hagalee dumaalia gi digau di langi ala gu ihala. Mee ne kili digaula gi lodo di gowaa hagaduadua, di gowaa dela e lawalawa ai digaula i lodo di bouli, e tali di Laangi Hagi aga. God digi dumaalia ang gi digau i mua, ge Ia ne wanga toloo gi digau ala e de hagalongo. Mee ne haga dagaloaha a Noah dela ne hagadele di mouli e donu, mo ono ehoo dogohidu.* Genesis 6.1—7.24 God gu oho nia waahale Sodom mo Gomorrah, ge Ia ne dudu nia maa gii wwele. Mee ne hai digaula beelaa, belee haga modongoohia di hai dela ma ga hai ang gi digau de hagalongo.* Genesis 19.24 God gu haga dagaloaha Lot, taane humalia, dela guu kae nia hagamada haingadaa mai i nia haihai huaidu o digau de hagalongo.* Genesis 19.1-16 Taane humalia deenei e noho i baahi digaula i nia laangi huogodoo, gu gidee, gu longono i nadau haihai huaidu, gei mee gu lodo huaidu huoloo. Malaa, Dimaadua e iloo dana hai dela e haga dagaloaha digau ala e mouli madammaa gi daha mo nadau hagamada, ge e iloo labelaa dana hai dela e daahi digau huaidu i lodo di hagaduadua, gaa dae loo gi di Laangi Hagi aga, 10 kaedahi la go digau ala e haga gila aga nia hiihai huaidu o nadau huaidina, ge e haga balumee nia mogobuna dagi o God.
Digau agoago tilikai aanei le e hagamamaanadu hua ang gi ginaadou ge e hagamuamua. Digaula hagalee hagalaamua digau madamada ala i nua, gei e leelee huaidu i digaula. 11 Digau di langi koia e maaloo ge koia e mahi i nia gau agoago dilikai aanei, gei digaula hagalee leelee huaidu i digaula i mua nia hadumada o Dimaadua. 12 Gei digau aanei e daudali hua nadau hiihai, digaula e hai gadoo be nia manu lodo geinga ala ne haanau belee kumi e daaligi. Digaula e leelee huaidu i nia mee ala e de iloo ginaadou, gei digaula ga daaligi gadoo be nia manu lodo geinga. 13 Digaula ga hagaduadua gi di hagaduadua dela nogo hai go digaula gi nia daangada. Deenei di nadau tene e hai nia mee huaidu huogodoo gi modongoohia bolo aanei nia mee ala e hiihai ginai nadau huaidina. Digaula e haga langaadia ge hagahuaidu godou hagamiami i di nadau madalia goodou e miami, gei e hiihai e halahalau goodou i di madagoaa deelaa! 14 Digaula hagalee halahala nadau mee, ala hua e hiihai gi di huaidu hai be di manu. Nadau hiihai e hai nia huaidu la hagalee dohu ginai. Digaula e dagi digau paagege gi lodo di huaidu. Nadau manawa e hiihai huoloo gi di hagagailaa. Digaula guu noho i lala di haga halauwa a God! 15 Digaula gu diiagi di ala huudonu gu de gidee ginaadou. Digaula gu daudali di ala o Balaam, tama daane Beor, dela ne aloho i nia bahihadu ala ne kumi koia i dono hai nia mee hala,* Numbers 22.4-35 16 gei guu wou ginai i ana hai huaidu. Dana ‘donkey’ dela e deemee di leelee, gu leelee i di lee dangada, gei guu hai soukohp deelaa gii lawa ana mee huaidu.
17 Digau agoago tilikai aanei le e hai gadoo be nia monowai ne maangoo, ge e hai gadoo be nia gololangi ala e angiangina i di madangi. God gu hagatogomaalia di lohongo digaula i di gowaa llala bouli dongoeho. 18 Idimaa, digaula e hai nadau kai ono hadinga ai, hagaamu ginaadou, gei e hai nia hai huaidu o tuaidina belee hai digau ala ne daamada ne loomoi gi daha mo digau ala e noho i lodo di hala, gii too gi lodo di huaidu. 19 Digaula e hagababa gi digaula di noho i di aumaalia, gei ginaadou la nia hege o nia mee ala ga daaligi ginaadou, idimaa, tangada la di hege ni nia mee ala e noho ieia no lala. 20 Maa nia daangada guu huli gi daha mo nia mogobuna huaidu o henuailala i di nadau donu ang gi tadau Dagi, go tadau Haga mouli go Jesus Christ, gaa kae labelaa go nia mogobuna aanei, nia daangada ala beenei la koia gu huaidu i di hagaodi gi muli i ginaadou i di matagidagi. 21 Ma koia e humalia ang gi digaula di de iloo di ala dela e donu, e koia e humalia i di iloo di maa, gaa lawa gaa huli gi daha mo taganoho dabu dela ne wanga gi digaula. 22 Nia mee ala ne hai ang gi digaula le e haga modongoohia aga nia bida agoago aanei bolo e donu,
“Di paana le e gai labelaa ono lualua”
gei:
“Di biigi dela gu gaugau, le e hana labelaa
e haga dagadaga i lodo nia gulugulua.”* Agoago Podo 26.11

*2.5: Genesis 6.17.24

*2.6: Genesis 19.24

*2.7: Genesis 19.1-16

*2.15: Numbers 22.4-35

*2.22: Agoago Podo 26.11