3
Dalodalo i gimaadou
Madau duaahina nei, dalodalo i gimaadou, bolo madau helekai mai baahi o tadau Dagi la gii dele limalima, gei nia daangada gi hagalabagau ina nnelekai aanei, gadoo be di dele nnelekai i godou baahi. Dalodalo ina labelaa gi God gi daawa gimaadou gi daha mo digau huaidu, idimaa, digau huogodoo la digi hagadonu nia helekai aalaa.
Dimaadua le e manawa dahi, gei e hagamaaloo ge e abaaba goodou gi daha mo Tangada Huaidu deelaa. Gimaadou di madau hagadagadagagee mai baahi Dimaadua bolo goodou e hagamahi, e hai madau mee ala ne agoago adu gi goodou, gei ga duudagi hua beelaa gi muli. Tagi gi heia goodou gi iloo di aloho o God, ge gi hagamahi gii kae di manawa hagakono dela ne dugu mai go Christ.
Tuhongo hegau
Madau duaahina nei, gimaadou e hagi ngudu adu i di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, bolo hudee buni anga gi nia duaahina daumaha huogodoo ala e hagatoo ge hagalee daudali madau agoago. Goodou gu iloo humalia di godou mee belee hai, e daudali madau hangaahai. Gimaadou hagalee nogo hagatoo i godou baahi. Gimaadou digi kae nia hagamaamaa mai dahi dangada, maa digi huia. Gei gimaadou e ngalua i di boo mo di aa, bolo gi de haga daamaha tei dangada i goodou. Gimaadou ne hai beenei, hagalee bolo madau donu ai e kae madau hagamaamaa mai i godou baahi, gimaadou ne hai di ala mee belee daudali go goodou. 10 Di madau madagoaa nogo noho i godou baahi, gimaadou gu helekai adu, “Tangada dela hagalee hiihai e ngalua, geia hudee miami.”
11 Gimaadou e helekai beenei, idimaa, gimaadou gu longono bolo ma nia daangada i godou baahi e nohonoho hua balumee, nadau mee e hai ai, e haga deaadee nia moomee nia daangada. 12 Gimaadou e helekai gi digau aanei i di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, bolo gi ngalua, e hagahumalia ginaadou.
13 Gei goodou, go madau duaahina, hudee buhi di hai nia mee ala e humalia. 14 Holongo tangada i golo i godou baahi e hagalee daudali nia haganoho aanei ala ne hihi adu go gimaadou i lodo di madau lede deenei. Maa tangada beenei i golo, gei goodou hagailongo ina, hudee buni anga gi mee, gei mee ga langaadia. 15 Hudee heia a mee bolo di hagadaumee ni goodou. Aago ina a mee be tuaahina daumaha ni goodou.
Nnelekai haga muliagina
16 Tagi la go taamada o di aumaalia, gi gowadu gi goodou di noho i di aumaalia i nia madagoaa huogodoo mo i nia ala huogodoo. Tagi gii noho i godou baahi huogodoo.
17 Au go Paul e hihi gi dogu lima donu boloo: Taga aloho mai baahi o Paul Deenei dagu hai e haga ingoo agu lede huogodoo, deenei dagu hai e hihi agu mee.
18 Tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ gi madalia goodou huogodoo.