17
I lodo Thessalonica
Paul mo Silas ga lloo adu laa lodo nia henua go Amphipolis mo Apollonia, gaa dau adu gi Thessalonica, di waahale dela iei synagogee o digau o Jew. Di hai a Paul dela e nnoo mau e haihai, mee gaa hana gi di synagogee deelaa. Nia Laangi Sabad e dolu, Paul nogo helehelekai gi digau ala i golo i di Beebaa Dabu, e haga donudonu ang gi digaula di Beebaa Dabu, e haga modongoohia aga bolo di Mesaia le e hai loo gi hagaduadua, gaa lawa ga mouli aga mai i di made. Paul e helekai labelaa boloo, “Jesus dela e haga modongoohia ko au adu gi goodou, Mee go di Mesaia.” Hunu daangada i digaula la gu hagadonu, gu madalia Paul mo Silas, ngaadahi mo di buini dangada Greece dogologowaahee mo nia ahina aamua dogologo ala e daumaha ang gi God.
Gei digau o Jew gu dubua, gu haga dagabuli nia daane heehee balumee hongo ala, guu hai di nadau buini huaidu. Digaula guu hai digau o di waahale gi hinihini huogodoo, gaa hula gi di hale o Jason, e halahala a Paul mo Silas belee laha mai gi nia daangada. Digaula digi gidee meemaa, ga dada mai Jason mono gau ala gu hagadonu gi mua digau aamua o di waahale. Gei digaula ga wwolowwolo boloo, “Nia daane aanei gu haga hinihini nia gowaa huogodoo! Gei meemaa gu lloomoi labelaa gi lodo tadau waahale deenei, gei Jason guu dugu hagammuni meemaa i lodo dono hale. Digaula huogodoo e hagahuaidu nia haganoho a di king o Rome, e helehelekai bolo ma iai tuai king labelaa i golo, dono ingoo go Jesus.” Nia helekai aanei la guu hai digau dogologo mo digau aamua gi hinihini mo di hagalongoaa gi nua. Digau aamua guu hai Jason mo digau hagadonu aalaa bolo gi huina di hulu hadu dela e hagamehede, gei digau aamua ga hagau digaula.
I lodo Berea
10 Hiahi ia di mee, gei digau hagadonu ga hagau a Paul mo Silas gi Berea. Meemaa gaa dau i golo, gaa hula gi di synagogee o digau o Jew. 11 Nia daangada o Jew ala i Berea la koia e hiihai e hagalongo gi meemaa i digau o Thessalonica. Digaula e hiihai huoloo e hagalongo gi nia helekai aalaa, gei nia laangi huogodoo digaula e hagamaumau di Beebaa Dabu bolo gi modongoohia be nia helekai a Paul le e donu be deeai. 12 Digau dogologo i digaula gu hagadonu. Nia ahina aamua o Greece mono daane Greece dogologo la gu hagadonu labelaa. 13 Gei di madagoaa o digau o Jew ala i Thessalonica ne longono ginaadou bolo Paul e hagadele nia helekai a God i lodo Berea, digaula ga lloomoi gi di gowaa deelaa, ga daamada ga haga hinihini nia daangada o di guongo deelaa, ge e hai digaula gi leelee logo. 14 Gei digau ala gu hagadonu ga hagalimalima, ga hagau a Paul gi tongotai o tenua deelaa, gei Silas mo Timothy e noho hua i Berea. 15 Nia daane ala ne lahi a Paul la guu hula dalia a mee gi Athens, ga nomuli ga lloomoi labelaa gi Berea, e kae di nadau hegau mai baahi o Paul bolo Silas mo Timothy bolo gi hagalimalima gi lloo adu gi dono baahi.
I lodo Athens
16 Di madagoaa Paul nogo noho i Athens, nogo talitali a Silas mo Timothy, mee gu manawa gee huoloo i dono gidee ia nia ada balu god e logo i lodo di waahale deelaa. 17 I lodo synagogee, mee ga leelee e hai ono donu ang gi digau o Jew mo digau tuadimee ala e daumaha ang gi God, gei mee e hai ono donu i nia laangi huogodoo ang gi digau ala e lloomoi gi golo i lodo nia gowaa dagadagabuli. 18 Digau o Epicurus mo hunu gau agoago o Stoic e hai nadau donu labelaa gi Paul. Hunu ginaadou e helekai boloo, “Ma di aha dela e hiihai e helekai iei di balu dangada deenei?”
Hunu ginaadou ga helekai boloo, “Mee e hai be di mee e helehelekai i di gili nia god hua gee.” Digaula e helekai beenei, idimaa, Paul e agoago gi nia daangada i di hai o Jesus, mo di hai o di mouli aga. 19 Gei digaula gaa lahi a Paul gi Areopagus gaa lahi gi digau aamua o di waahale deelaa, ga helekai, “Gimaadou e hiihai bolo gi iloo au agoago hoou ala e agoago iei goe gi nia daangada. 20 Hunu gimaadou ne hagalongo mai i do baahi di lee hoou mai gi gimaadou. Gimaadou e hiihai gi iloo be nia maa le e hai bolo aha ono hadinga.” 21 (Idimaa, nia daangada huogodoo o Athens, mo digau o nia henua mai i daha ala e noho i golo, e hiihai e hagauwwou nadau madagoaa e helehelekai ge e hagalongolongo gi nia hagadilinga mee hoou.)
22 Paul ga du gi nua i mua digau aamua o di waahale, ga helekai, “Nia daane o Athens! Au gu gidee bolo goodou digau daumaha maaloo i nia hagadilinga daumaha huogodoo. 23 I dogu heehee i lodo di godou waahale, au gu gidee godou gowaa daumaha. Au gu gidee labelaa di gowaa hai tigidaumaha dela e hihi nia mee aanei: Ang gi dahi god dela e de iloo nia daangada. Goodou e de iloo di mee dela e daumaha ginai goodou, gei deenei a Mee dela ga hagi adu ko au gi goodou dolomeenei. 24 God dela ne hai henuailala mono mee huogodoo i ono lodo, go Mee go Tagi o di langi mo henuailala. Mee hagalee noho i lodo nia hale daumaha ala ne hai go tangada.* 1-Kings 8.27; Isaiah 42.5; Acts 7.48 25 Gei mee hagalee hiihai gi nia mee ala ne ngalua ginai gidaadou bolo e wanga gi Mee, idimaa, go Mee dela e wanga di mouli, mo togidogi, mo nia mee ala i golo gi nia daangada huogodoo. 26 Mee ne hai nia hagadili o nia daangada huogodoo mai hua i taane e dahi, gaa dugu ang gi digaula gii noho i hongo henuailala hagatau. Mee guu lawa di haga noho hua mai i mua nia madagoaa e donu mo nia geinga o nadau gowaa ala belee noho ai. 27 Mee ne hai nia mee aanei bolo digaula gi halahala ina Ia, holongo digaula e gidee a Mee maa digaula ga halahala a Mee. God la hagalee mogowaa i gidaadou, 28 idimaa,
‘Gidaadou e mouli ge e ngalungalua
ge e noho mai i mee.’
“E hai hogi be di hai o hunu godou gau huwa daahili ala ne helekai ai,
‘Gidaadou nia dama ni mee labelaa.’
29 “Idimaa gidaadou ala guu hai nia dama ni Mee, gei gidaadou gi hudee maanadu bolo ono hangahaihai le e hai be di ada goolo, silber, be di hadu, dela ne haganoho go di kabemee o tangada. 30 I mua gei God gu haga de iloo di madagoaa digaula nogo de iloo ginaadou a Mee, gei dolomeenei, gei Mee gu hiihai bolo nia daangada huogodoo i nia gowaa huogodoo la gii huli gi daha mo nadau huaidu. 31 Gei Mee gu hagatogomaalia dana laangi dela belee hagi aga henuailala hagatau gi di tonu, mai baahi Taane dela ne hilihili go Mee. Mee ne haga modongoohia di mee deenei ang gi nia daangada huogodoo i dana hai dela ne haga mouli aga Taane deelaa mai i di made!”
32 Di madagoaa digaula ne hagalongo gi Paul e helehelekai i di hai o di mouli aga mai i di made, gei hunu gau e hagabalumee a mee, gei hunu gau e helekai boloo, “Gimaadou e hiihai e hagalongo adu gi di goe ma ga helekai labelaa beenei.” 33 Gei Paul gaa hana gi daha mo digaula. 34 Hunu gau ala gu donu anga, gu hagadonu. I lodo digau ala ne hagadonu la go Dionysius, tangada di buini a Areopagus, di ahina labelaa dono ingoo go Damaris, mo hunu gau labelaa i golo.

*17.24: 1-Kings 8.27; Isaiah 42.5; Acts 7.48