19
Nia Waahale Pala Daangada
(Numbers 35.9-34; Joshua 20.1-9)
“I muli Dimaadua di godou God gu daaligi nia daangada ala nadau gowaa ga gowadu go Mee gi goodou, mo i muli di godou kae nadau waahale mo nadau hale, gaa noho i golo, 2-3 goodou haahia dolu tenua deelaa, di guongo e dahi e hai gi iai dono waahale dela e golongoohia di hula ginai. Taane ma ga daaligi dana dangada gii made la gaa mee di lele gi tei nia waahale aanei e duuli eia i nia haingadaa. Maa taane gaa tiba ga daaligi dana dangada gii made, gei mee hagalee di hagadaumee ni oono, geia e mee di lele gi tei nia waahale aanei gii noho eia hagahumalia. Deenei dono hagamodongoohia: dolomaa nia daane dogolua gaa hula gi lodo henua belee hele nau laagau, gei tangada e dahi gaa hele dana laagau, gei di libogo talai ga baeha, gaa lele ga daaligi dono ehoo dela i golo gaa made, mee e mee di lele gi tei nia waahale aanei, gii noho eia hagahumalia. Maa gaa bolo di waahale hua e dahi, gei di maa holongo ga mogowaa ge tangada o tangada ne daaligi dela belee hai hui gi di made o maa, gaa mee di kumi a mee, holongo ga daaligi gii made dana dangada ono hala ai i lodo dono hagawelewele. Malaa, tangada a mee ne daaligi, la ne daaligi hua hala, hagalee di hagadaumee ni mee. Deenei tadinga o dagu helekai dela ne hai bolo goodou gi dugua nia waahale e dolu gi daha.
“Di madagoaa Dimaadua di godou God, ga haga damana di godou gowaa, be dana kai dela ne hai gi godou maadua mmaadua, ga gowadu ana gowaa huogodoo ala ne hagababa adu, goodou belee hilihili labelaa nia waahale e dolu i golo. (Mee ga gowadu di gowaa deenei maa goodou gaa hai agu mee huogodoo ala ne helekai adu gi goodou dangi nei ge maa goodou e aloho i Dimaadua di godou God, mo di mouli gii hai be ana agoago). 10 Heia di hai deenei, gi dee mmade digau nadau ihala ai, gei goodou ga hagalee dau gi di hala, ma gaa hai godou daangada gii mmade i hongo tenua Dimaadua e gowadu gi goodou.
11 “Dolomaa taane gaa bida hiihai hua ga daaligi dono hagadaumee gii made, gaa lawa gaa lele gi dahi waahale i nia waahale aanei bolo gi humalia ia. 12 Di hai deenei, gei nia dagi o dono waahale, ga laha mai a mee gaa wanga gi tangada o maa, dela belee tala di hui di made o maa, gii hai a mee gii made. 13 Tumaalia e hai gi mee ai. Hagammaa ina gi daha mo Israel taaligi dangada gii made, gei nia mee huogodoo ga gila humalia i godou baahi.
Nnagageinga nia gowaa namua
14 “Hudee nege ina tagageinga digau do baahi, dela gu hagaduu namua loo i lodo tenua Dimaadua di godou God e gowadu gi goodou.* Deuteronomy 27.17
Di hai o nia daangada hagadootonu
15 “Tangada hagadootonu e dahi e dee dohu di hagi aga di hala o tangada ne hai. Di hagadootonu o nia daangada dogolua be dogodolu e mee di hagi aga di hala o tangada.* Numbers 35.30; Deuteronomy 17.6; Matthew 18.16; John 8.17; 2 Corinthians 13.1; 1 Timothy 5.19; Hebrews 10.28 16 Maa iai tangada hagadootonu ga hagamada ga hagahuaidu tuai dangada mai i ana hai kai tilikai, 17 malaa, meemaa dogolua le e hai gii hula gi di gowaa e dahi dela e daumaha ai, gei digau hai mee dabu mo digau hai gabunga ga gabunga meemaa. 18 Digau hai gabunga ga halahala hagatau di hai o tangada dela e hala. Maa digaula gaa gida bolo mee ne hagadootonu kai tilikai gi tuai dangada Israel, 19 mee e hai gii kae di hagaduadua o tangada dela belee hagahuaidu go mee. Deenei di hai e hai, gei di hai huaidu deenei ga hagalee i godou baahi. 20 Gei digau huogodoo ala i golo ga longono ginaadou di mee dela ne hai, gei digaula ga mmaadagu, ga deai dahi dangada e hai labelaa di huaidu beenei ai. 21 Ma gaa hai beelaa, hudee dumaalia, di hagaduadua le e hai gi tongaadahi, di mouli ang gi di mouli, di golomada ang gi di golomada, di niha ang gi di niha, di lima ang gi di lima, di wae ang gi di wae.”* Exodus 21.23-25; Leviticus 24.19-20; Matthew 5.38

*19.14: Deuteronomy 27.17

*19.15: Numbers 35.30; Deuteronomy 17.6; Matthew 18.16; John 8.17; 2 Corinthians 13.1; 1 Timothy 5.19; Hebrews 10.28

*19.21: Exodus 21.23-25; Leviticus 24.19-20; Matthew 5.38