10
Di aamua o Xerxes mo Mordecai
Di King Xerxes gu haga ngalua kono digau donu o dono henua ala e noho i tongotai mo digau ala e noho aga gi no uda. Nia mee huogodoo hagalabagau mo e humalia ala ne hai go mee, mo di kai o dono haga menege aga Mordecai gi lodo di oobidi mugi nua, la guu hihi gi lodo nia beebaa mogobuna o nia king o Persia mo Media. Mordecai tangada o Jew togo lua dagi i lala di King Xerxes. Mee guu hai tangada hagalabagau ni digau o Jew, ge gu ngalua humalia ang gi ana daangada mo di benebene nadau madawaawa huogodoo.