35
God e hagaduadua Edom
Dimaadua ga helekai mai,* Isaiah 34.5-17; 63.1-6; Jeremiah 49.7-22; Ezekiel 25.12-14; Amos 1.11-12; Obadiah 1-14; Malachi 1.2-5 “Tangada dangada, haga halauwa ina tenua go Edom. Hagianga ina gi nia daangada nia mee ala e helehelekai iei Au, go Tagi go Yihowah:
“Di gonduu o Edom, ma ko Au go do hagadaumee! Au gaa hai goe gii hai di anga henua. Au ga diiagi au waahale gi mooho, do henua gaa hai di anga henua. Gei goe ga iloo laa bolo Au go Dimaadua.
“Goe guu hai di hagadaumee ni Israel mai i mua loo, gu daaligi ana daangada i dono madagoaa ne haadanga balua, i di madagoaa ne hagaduadua hagaodi iei mee i ono huaidu. Deenei laa, idimaa Au go Tagi go Yihowah, go di God mouli, Au e hagamodu bolo di made deelaa do hagaodi, goe e deemee di dagaloaha gi daha mo mee. Goe guu kae di huaidu daaligi dangada, gei taaligi dangada dela hua e daudali goe. Au gaa hai tenua gonduu o Edom gii hai di anga henua ga daaligi digau huogodoo ala e hula laa lodo di gowaa deelaa. Au gaa gahu nia gonduu gi nia huaidina gau mmade, gei nia huaidina digau ala ne mmade i tauwa gaa gahu i hongo nia gowaa nnoonua mono gowaa maalama. Gei Au gaa hai goe gii hai di anga henua gaa hana hua beelaa, deai tangada e mee di noho i lodo o waahale ai. Gei goe ga iloo laa bolo Au go Dimaadua.
10 “Goe ne hai bolo nia waahale e lua go Judah mo Israel, meemaa ngaadahi mo nau waahale la nia mee ni aau, gei goe dela gu hai mee ginai, ma e aha maa Au go Dimaadua dela go di nau God. 11 Deenei laa, idimaa Au go Tagi go Yihowah, go di God mouli, Au gaa tala di hui adu gi di goe i do hagawelewele, do dubua mo do dee hiihai gi agu daangada. Gei digaula ga iloo bolo Au e hagaduadua goe i dau hai dela ne hai ang gi ginaadou. 12 Gei goe gaa donu laa bolo Au go Dimaadua gu longono e Au au helekai ne hai dela bolo nia gonduu o Israel la gaa hai nia anggowaa, gei gu dugu adu gi di goe gi geina. 13 Au gu longono au helekai hagabalumee ala e hai baahi mai gi di Au.”
14 Tagi go Yihowah ga helekai, “Au gaa hai goe gii hai di anga henua huoloo, gei henuailala hagatau ga tenetene huoloo gi do doo ia gi lala, 15 gadoo be do tenetene gi Israel dela ne mooho, go dogu henua donu. Nia gonduu o Seir, nia henua huogodoo o Edom gaa hai nia anga henua. Nia daangada huogodoo ga iloo laa bolo Au dela go Dimaadua.”

*35.1: Isaiah 34.5-17; 63.1-6; Jeremiah 49.7-22; Ezekiel 25.12-14; Amos 1.11-12; Obadiah 1-14; Malachi 1.2-5