17
Sirkumsais la di mee haga modongoohia di hagababa
Di madagoaa Abram ne matiwa maa hiwa ono ngadau, gei Dimaadua ga haga gida gi mee ga helekai, “Au go di God Koia e Aamua. Hagalongo mai, heia nia mee ala e donu i nia madagoaa huogodoo. Au gaa hai dagu hagababa adu gi di goe ge e gowadu gi di goe do hagadili gi dogologo.”
Abram ga bala gi lala gii tugi ono hadumada i di gelegele, gei God ga helekai, “Au e hai di hagababa deenei adu gi di goe: Au e hagababa bolo goe gaa hai tamana madua ni nia henua e logo. Do ingoo la ga hagalee hai bolo Abram, gaa hai bolo Abraham* Di ingoo Abraham i nnelekai Hebrew le e hai dono lee be telekai Tamana o nia henua e logo, idimaa Au gaa hai goe tamana madua ni nia henua e logo.* Romans 4.17 Au ga gowadu gi di goe do hagadili gi dogologowaahee, digaula gaa hai nia king. Do hagadili ga dogologowaahee gaa hai nia henua llauehe. Au ga daahi dagu hagababa adu gi di goe mo do hagadili i di adu dangada dela maalia gii hai di hagababa dono hagaodi ai. Au gaa hai di God ni oou, ge di God labelaa ni do hagadili.* Luke 1.55 Au ga gowadu gi di goe mo do hagadili tenua deenei dela e noho iei goe dolomeenei gei goe tangada mai i daha. Tenua o Canaan hagatau gaa hai tenua ni oou mo do hagadili gaa hana hua beelaa, gei Au gaa hai di God ni digaula.”* Acts 7.5
Gei God ga duudagi ana helekai gi Abraham, “Goe e hai gii baba di daudali di hagababa deenei i tau mehanga, goe mo do hagadili gi muli. 10 Goe mo do hagadili e hai gii baba ngaadahi bolo e sirkumsais nia daane huogodoo ala i godou lodo.* Acts 7.8; Romans 4.11 11-12 Tugi dolomeenei gaa hana, gei goodou gi sirkumsais nia dama daane ma ga dagi walu nadau laangi, ngaadahi mo nia hege ma ga haanau i godou guongo, mono hege ala ne hui go goodou i digau mai i daha. Deenei le e haga modongoohia bolo ma iai di hagababa i tadau mehanga. 13 Tangada nei mo tangada nei la gi sirkumsais, deenei le e hai di haga modongoohia i godou huaidina bolo dagu hagababa adu gi di goe la dono hagaodi ai. 14 Taane dela digi sirkumsais la ga hagalee dugu ko Au bolo mee tangada ni aagu, idimaa mee digi daahia dagu hagababa ne hai i mau mehanga.”
15 God ga helekai labelaa gi Abraham, “Goe guu lawa hudee gahia doo lodo bolo Sarai, dolomeenei gaa hana gi muli di ingoo o maa go Sarah. Di ingoo Sarah i nnelekai Hebrew dono hadinga bolo Tama ahina di King 16 Au ga haga maluagina a mee, gei Au ga gowadu gi di goe dau dama daane mai i mee. Au ga haga maluagina a mee i mee gaa hai tinana ni nia henua e logo, nia king e kila aga mai i dono hagadili.”
17 Abraham gaa bala loo gi lala, ono hadumada guu tale gi di gelegele, ga daamada ga gadagada i ana maanadu boloo, “Taane le e mee di hai dana dama, gei mee gu madua guu lau ono ngadau? Sarah e mee di hai dana dama, gei mee gu matiwa ono ngadau?”
18 Gei mee ga heeu gi God, “Goe e aha dela hagalee dugu a Ishmael gii kae di mogobuna e hai mee gi agu mee?”
19 Gei God ga helekai, “Deeai, doo lodo go Sarah ga haanau dana dama daane, gei goe gaa gahi di ingoo o maa go Isaac. Di ingoo Isaac i nnelekai Hebrew dono hadinga bolo Mee e gadagada Au ga daahi dagu hagababa ang gi mee mo dono hagadili gaa hana hua beelaa, gaa hai di hagababa dono hagaodi ai. 20 Au gu longono dau dangi mai gi di au i Ishmael, gei Au ga haga maluagina a mee mo di wanga gi mee nia dama e logo, gei gi dogologo labelaa dono hagadili. Mee gaa hai tamana ni nia dama daane king dilongoholu maa lua, gei Au gaa hai dagu henua damana mai i dono hagadili. 21 Gei Au ga daahi dagu hagababa gi dau dama daane go Isaac, dela ga haanau mai go Sarah i di madagoaa beenei i di ngadau dela i golo.” 22 God gaa lawa loo ana helehelekai gi Abraham, gei Mee ga hagatanga i mee.
23 Di laangi hua deelaa, gei Abraham gu hagalongo gi God, gu sirkumsais dana dama daane go Ishmael mo nia daane huogodoo ala i dono hale, ngaadahi mo nia hege ala ne haanau i dono guongo mo ana hege ala ne hui. 24 Abraham gu matiwa maa hiwa ono ngadau i dono sirkumsais. 25 Gei dana dama daane go Ishmael la gu madangaholu maa dolu ono ngadau. 26 Meemaa dogolua ne sirkumsais i di laangi e dahi, 27 ngaadahi mo nia hege huogodoo a Abraham.

*17.5: Di ingoo Abraham i nnelekai Hebrew le e hai dono lee be telekai Tamana o nia henua e logo

*17.5: Romans 4.17

*17.7: Luke 1.55

*17.8: Acts 7.5

*17.10: Acts 7.8; Romans 4.11

17.15: Di ingoo Sarah i nnelekai Hebrew dono hadinga bolo Tama ahina di King

17.19: Di ingoo Isaac i nnelekai Hebrew dono hadinga bolo Mee e gadagada